Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Úvod

Vážené kolegyne, kolegovia, vážená Rada školy, predkladám Vám Správu o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy v Malcove za školský rok 2017/2018.

Podklady ku spracovaniu správy poskytli: vedenie školy, vedúci MZ a PK, výchovný poradca, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, koordinátori, vychovávateľka. Podklady k správe získali vedúci pedagogickí zamestnanci z vlastných zistení, ako sú výsledky písoných previerok, hospitácií, súťaží a olympiád, ale aj z celoslovenských testovaní žiakov 5. a 9. ročníka, testovaní Komparo.

Správa o VVČ je vypracovaná v zmysle :

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

2. Metodického usmernenia ZŠ SR č. 10/2006 - R k Vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

3. POP MŠVaV SR na školský rok 2017/2018

4. Koncepcie rozvoja školy

5. Plánu práce ZŠ v Malcove na školský rok 2017/2018

6. Vyhodnotenia plnenia plánov vedúcich MO

7. Zápisníc z pracovných porád

8. Analýzy hospodárenia za kalendárny rok 2017

9. Hodnotiacich správ VP, ŠP, SP

10. Správy o činnosti ŠKD

11. Správy o činnosti Rady školy.

Filozófia školy :

Filozófiou školy bolo rozvinúť potenciál každého žiaka, viesť ho k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať v tíme, vzájomne sa rešpektovať, byť zodpovedným a čestným.

Vízia školy :

Školu považujeme za otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov. Jej hlavnou úlohou je poskytovať kompletné služby v oblasti výchovy a vzdelávania.

Stratégia školy :

Vychovať žiaka, ktorý vie myslieť a má rozvinuté tvorivé schopnosti. Vie riešiť problémy. Vie komunikovať v materinskom a CJ, ovláda prácu s PC. Vie sa demokraticky správať, konať a rozhodovať.

Názov školyZákladná škola v Malcove
Adresa školyMalcov č. 16
Telefón054/488 2123
E-mailzsmalcov@stonline.sk
WWW stránkazsmalcov.edupage.org
ZriaďovateľObec Malcov

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Viera Džundová   
ZRŠMgr. Jaroslav Vančík   
ZRŠIng. Anna Spišáková   
ZRŠIng. Ľubica Kaľatová   

Rada školy

Rada školy bola zvolená 8. 4. 2016 na funkčné obdobie 4 rokov podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve. Rada školy sa riadi svojím štatútom. Je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý presadzuje a vyjadruje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

Jej zasadnutia v školskom roku 2017/2018 sa uskutočnili deväťkrát. Na prvom zasadnutí sa prerokovávala správa o VVČ za školský rok 2016/2017, pedagogicko-organizačné zabezpečenie nového školského roka 2017/2018, bol prerokovaný a schválený inovovaný školský vzdelávací program a schválený plán zasadnutí Rady školy, členovia boli informovaní o počtoch žiakov prijatých z obvodových škôl do 5. ročníka.Na druhom až štvrtom zasadnutí sa pripravovali voľby riaditeľa školy. Piate zasadnutie - výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy. Na šiestom zasadnutí sa prerokovávali : stav hospodárenia za rok 2017, rozpočet na rok 2018, správa o VVV za 1. polrok školského roka 2017/2018, predbežná organizácia školy na školský rok 2018/2019 a využitie priestorov školy. V programe siedmeho a ôsmeho zasadnutia bolo organizačné zabezpečenie 2. kola volieb riaditeľa školy. Deviate zasadnutie - 2. kolo výberového konania.


 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaPaedDr. Janka Tulenková 
pedagogickí zamestnanciIng. Štefan Švec 
nepedagogickí zamestnanci Daniela Chomjaková 
zástupcovia rodičovMgr. Mária Kramárová 
 Mgr. Adriana Cudráková 
 Stanislav Chomjak 
 Jana Labovská 
zástupcovia zriaďovateľaDušan Kaľata 
 Ivan Lovinger 
 Jana Gduľová 
 Ján Drotár 

Poradné orgány školy

Metodické orgány sú zriadené v súlade so zákonom 596/2003 Z. z. Plnia funkciu pomocného výchovno-vzdelávacieho orgánu školy. Ich hlavné ciele spočívajú v uplatňovaní POP MŠVVaŠ SR a usmerňovaní výchovno-vzdelávacích aktivít na príslušný školský rok. Podieľajú sa na zvyšovaní metodickej úrovne vyučovania, rozvíjajú pedagogickú tvorivosť, pomáhajú zjednocovať kritériá hodnotenia a preverovania vedomostí žiakov.

Pedagogická rada je iniciatívny, výchovný a kontrolný orgán RŠ, je poradný orgán. Jej členovia sú všetci pedagogickí a odborní pracovníci školy. Schádzala sa 1x štvrťročne. Vyjadrovala sa ku všetkým úlohám a rozhodnutiam RŠ, ku ŠkVP, k organizácii školy, k plánu práce školy, klasifikácii a hodnoteniu žiakov, pochvalám a pokarhaniam, ku komisionálnym skúškam, k zniženiu známky zo správania, k preradeniu žiaka.

Rodičovská rada je iniciatívny orgán rodičov žiakov. Tvorená je triednymi dôverníkmi zo všetkých tried. Funkčné obdobie volených triednych dôverníkov je 1 školský rok. Rodičom sú po celý školský rok umožnené konzultácie s vyučujúcimi.

Gremiálna rada zasadá sporadicky. Operatívne riešila závažné otázky organizačného a riadiaceho charakteru.

Porady vedenia školy sa konali každý pondelok. Vytyčovali sa týždenné úlohy.

K ďalším poradným orgánom patrili : pracovné porady pedagogických a nepedagogických zamestnancov a zasadnutia komisií.

V školskom roku 2017/2018 pracovali aj VP, ŠP, SP a koordinátori, ktorí vypracovali vlastné hodnotiace správy,v ktorých sú navrhnuté východiská.

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1. stupeňMgr. Viera Sidorjakovápredmety 1. stupňa 
PK SJLMgr. Jana StašováSJL 
PK CJPaedDr. Janka TulenkováANJ. RUJ, NEJ 
PK GEG - OBN - DEJ - ETVPaedDr. Ondrej Rybár GEG, OBN, DEJ, ETV 
PK BIO PhDr. Helena LabašováBIO 
PK INFIng. Štefan ŠvecINF, INV 
PK VYVMgr. Mariana StachurováVYV, VUM 
MZ špec. triedyMgr. Jana Micheľovápredmety šp. tried 
PK MATMgr. Štefánia PillárováMAT 
PK FYZ - CHERNDr. Michal SmoligaFYZ, CHE 
PK THD, SEEPaedDr. Natália TenikováTHD, SEE 
PK HUVMgr. Eva TruckováHUV 
PK TSVMgr. Martin MarcinovTSV 
MZ obvod PaedDr. Andrej Slivkapredmety 1. stupňa - ZŠ z obvodu 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

V septembri školského roka 2017/2018 začalo navštevovať ZŠ 469 žiakov.. Počas školského roka 1 žiak zomrel a v decembri pribudli 5 žiaci. Takže v júni 2018 škola evidovala 473 žiakov, z toho 72, 65% žiakov z malopodnetného prostredia.

Počet tried: 31

Podrobnejšie informácie: 1. stupeň 7 tried - bežné triedy - 103 žiakov,

2. stupeň 11 tried - bežné triedy - 243 žiakov,

10 špeciálne triedy - 127 žiakov.


Ročník:0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried112216454531
počet žiakov10213026167273926370473
z toho ŠVVP011434985945
z toho v ŠKD061039     28
z toho s MP     3822241726127

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Zápis detí do 1. ročníka sa uskutočnil 8. apríla 2017.

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 32/ dievčat 19

Skutočný počet žiakov 0. ročníka k 15. 9. 2017 : 10 / dievčat 8

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2017: 21/ dievčat 11

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1/ dievčat 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018 : 80

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov0004116580

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

V školskom roku 2017/2018 v deviatom ročníku končilo povinnú školskú dochádzku 65 žiakov spolu v bežných a špeciálnych triedach.

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení00729 5 41
prijatí  729 5 41
% úspešnosti  100100 100 100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

V zmysle Vyhlášky 320/2008 Z. z. o základnej škole z hľadiska skvalitnenia VVP sme delili žiakov do skupín, a to v predmetoch : TSV, SEE, THD, ANJ, RUJ, INF.

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sme postupovali podľa MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov č. 22/2011 a č. 32/2011 - špeciálne triedy. Prospech vo všetkých predmetoch okrem NBV a ETV bol klasifikovaný známkou.

TriedaANJANJBIODEJDGETVFFYZGEGGHUVHPVCHEINVINF
0.A           1,1   
1.A2,55         1,15    
2.A1,79         1,14    
2.B1,69         1    
3.A2,15         1   1
3.B3,15         1,38   1,15
4.A2,06         1,25  1,13 
5.A2,8 32,67    2,67 2   1,53
5.B3,56 3,453,15    3 1,55   2
5.C          1,1   1,9
5.D          1,89   1,22
5.E          1,63   1,13
5.F          1,8   2,3
6.A2,6 2,582,58   2,622,5 1,62   1,23
6.B3,96 3,53,58   3,693,46 2,31   1,73
6.C          1,8   1,2
6.D          1,09   1,27
7.A2,2 2,382,62   2,332,38 1,95 2,67 1,29
7.B3,78 3,613,52   3,523,26 2,74 3,74 1,96
7.C3,82 3,683,45   3,823,23 2,68 3,57 2
7.D  2,672,67   3,251,58 1   1,75
7.E  3,333,58   2,912,18 1,67   1,25
8.A2,33 2,382,04   2,252,17   2,67 1,46
8.B3,81 3,483,43   3,713,14   3,76 2
8.C  2,382,63   2,382,5 1,63  1,13 
8.D  2,222,44   2,672,11 1,33  1,22 
9.A2,27 2,172,3   2,042,09   2,57 1,3
9.B3,68 3,453,65   3,253   3,55 1,85
9.C  2,562,89   3,332,78 1,11 32,22 
9.D  2,83,2   3,32,8 1 3,21,9 
9.E          1,5  1,671,67

TriedaIKBKANJKSJLLKMATMATMATNBVNEJOBNOBVPHPCPPVC
0.A              1
1.A     2,4         
2.A     1,64         
2.B     1,75         
3.A     1,77         
3.B     3,23         
4.A     2,25         
5.A     3   1     
5.B     3,15    3    
5.C     2,3         
5.D     2,67         
5.E     1,38         
5.F     2,2         
6.A     2,77   1,552,12    
6.B     3,77    3,04    
6.C     2         
6.D     2,55         
7.A     2,62   1,222,24    
7.B     3,65    2,96    
7.C     3,73    3,23    
7.D     2,92    2,75    
7.E     3,09    3,33    
8.A     2,63   1,221,96    
8.B     3,57    3,14    
8.C     2,5    2,75    
8.D     2,22    2,56    
9.A     2,35   1,441,78    
9.B     3,4    3    
9.C     2,89    2,67    
9.D     2    3,1    
9.E     1,88         

TriedaPVCPRIPDAPVORGMRKSRKSRUJSJLSJLSJLSJLSprSTSEE
0.A    1,81,9      1  
1.A   2,55    2,4   1,15  
2.A   1,57    1,86   1,07  
2.B   1,63    2   1  
3.A1 2     2,08   1  
3.B1,38 2,77     3,08   1,23  
4.A1,38 2,06     2,38   1  
5.A       3,253,13   1  
5.B        3,65   1  
5.C1,8       3   1,7  
5.D1,56       3   1,89  
5.E1       1,38   1,13  
5.F1,4       2,6   1,4  
6.A       2,572,81   1,04  
6.B        3,92   1  
6.C1       2,5   1,6  
6.D1       2,64   1,18  
7.A       2,452,14   1  
7.B2,09       3,7   1,52  
7.C1,18       3,5   1,32  
7.D1       3   2,17  
7.E1,33       3,25   1,83  
8.A       2,732,13   1,04 1,21
8.B       3,573,9   1,19 1,19
8.C1       2,63   1,5 1,13
8.D1       2,22   1,22 1,33
9.A       22,43   1 1,3
9.B       3,43,55   1,2 1,35
9.C1       3,22   2,44 2,67
9.D1,2       2,2   1,7 2,2
9.E1,13   2,52,62,33 2,25   1,25 1,33

TriedaŠPHTEHTHDTSVTEVTEVTHFVCUVLAVUMVYVVZEMZMR
0.A   1         1,7
1.A   1,1      1,05   
2.A   1      1,07   
2.B   1      1   
3.A   1    1,77 1   
3.B   1    2,23 1,23   
4.A    1   2,13 1,06   
5.A  1,271      1,33   
5.B  11,15      1,3   
5.C   1    2,6 1,2   
5.D   1    2,67 1,33   
5.E   1    2,5 1   
5.F   1    2,3 1,1   
6.A  1,271,04      1,27   
6.B  1,081,08      1,46   
6.C   1    2,1 1   
6.D   1    2,64 1,09   
7.A  1,11      1,14   
7.B  1,31,04      2   
7.C  11,14      1,82   
7.D   1      1   
7.E   1,17      1,42   
8.A  11,04     1,33    
8.B  1,381,29     1,52    
8.C    1     1   
8.D    1     1,22   
9.A  1,261     1,22    
9.B  1,051     1,5    
9.C    1,56     1,11   
9.D    1,4     1,3   
9.E   1,21  1,88  1,75   

Prospech žiakov

Prospech :

Z celkového počtu žiakov 473 prospelo 451 žiakov, neprospelo 22 žiakov.

Opatrenia na zlepšenie prospechu : udeľovanie výchovných opatrení na zlepšenie prospechu.

Správanie :

Celkom bolo udelených 35 písomných pochvál RŠ za výborný prospech, za vzornú dochádzku a reprezentáciu školy. TU udelili 25 pochvál. Na konci školského roka bolo znížených 51 známok o jeden stupeň, 15 známok o dva stupne a 6 známok o 3 stupne.

Opatrenia :

- súčinnosť rodiny a školy

- spolupráca s Políciou, špeciálnym a sociálnym pedagógom, VP

- koordinácia výchovy v sociálne znevýhodnených rodinách s požiadavkami školy prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov.

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
0.A101000
1.A211371
2.A141400
2.B161510
3.A131300
3.B131300
4.A161600
5.A151230
5.B201730
5.C101000
5.D9900
5.E8800
5.F101000
6.A262420
6.B262240
6.C101000
6.D111100
7.A232102
7.B232120
7.C222110
7.D121200
7.E121110
8.A252401
8.B212100
8.C8800
8.D9900
9.A232210
9.B201910
9.C9900
9.D101000
9.E8800

Dochádzka žiakov

Pri hodnotení dochádzky sme sa riadili interným pokynom a POP na školský rok 2017/2018. Počet vymeškaných hodín je uvedený v tabuľke.

Opatrenia na zlepšenie dochádzky :

- pohovory TU, ŠP, SP a VP so žiakmi a ich rodičmi

- spolupráca a využitie odbornej pomoci CPPPaP, ÚPSVaR a Polície Kurov

- príspevok na stravu a UP pre žiakov v HN

- pomoc terénnych sociálnych pracovníkov na obciach a ich návštevy v problémových rodinách žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
0.A101159115,901019101,9014014,00
1.A212408120,40192696,3048224,10
2.A14103473,8679356,6424117,21
2.B16129881,13120175,06976,06
3.A131682129,381672128,62100,77
3.B131595122,69106481,8553140,85
4.A16143789,81141188,19261,63
5.A15114776,47103268,801157,67
5.B202061103,05163381,6542821,40
5.C1085985,9034934,9051051,00
5.D91884209,331301144,5658364,78
5.E8844105,5048260,2536245,25
5.F1087287,2052752,7034534,50
6.A26223986,12216183,12783,00
6.B263449132,653419131,50301,15
6.C101482148,2076876,8071471,40
6.D1168061,8239035,4529026,36
7.A232357112,242357112,2400,00
7.B234631201,353072133,57155967,78
7.C222999136,32198690,27101346,05
7.D122465205,42112293,501343111,92
7.E121581131,7547439,50110792,25
8.A25203884,92196381,79753,13
8.B213720177,142470117,62125059,52
8.C81392174,001145143,1324730,88
8.D9983109,2271379,2227030,00
9.A23222396,65220595,87180,78
9.B203303165,152400120,0090345,15
9.C91600177,7874182,3385995,44
9.D102287228,701663166,3062462,40
9.E866082,5036946,1329136,38

Výsledky externých meraní

Žiaci sa aj v tomto školskom roku zapájali do rôznych testovaní.

T 5 sa uskutočnilo 22. 11. 2017. Cieľom bolo získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ. Test bol zostavený z 20 úloh otvorených s krátkou číselnou odpoveďou a 10 úloh bolo uzavretých s výberom odpovede zo 4 možností.

T 9 sa uskutočnilo 21. 3. 2018. Cieľom testovania bolo získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z 2. stupňa ZŠ a monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium.

Komparo 8. a 9. ročník sa konalo 16. 11. 2017, 4. a 6. ročník 4. 5. 2018. Toto testovanie je systém periodickej, nezávislej, externej evaluácie škôl. Koná sa v závere vzdelávacieho cyklu a ide o meranie na výstupe vo vyššie spomínaných ročníkoch. Súčasťou projektu sú aj testy všeobecného študijného predpokladu.

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
T 5 - SJL 33, 80 % 
T 5 - MAT 26, 90 % 
T 9 - SJL 4344, 30 % 
T 9 - MAT4337, 60 % 
Komparo 8. roč. - SJL 72, 10 % 
MAT 64, 70 % 
BIO 60, 60 % 
GEG 53, 10 % 
VŠP 67, 80 % 
Komparo 9. roč. - SJL 74, 90 % 
MAT 60, 00 % 
Komparo 6. A - SJL1660, 60 % 
MAT 61, 30 % 
BIO 90, 80 % 
GEG 61, 00 % 
Komparo 4. roč. - SJL1343, 60 % 
MAT 49, 30 % 
PDA 53, 10 % 
VLA  53, 80 % 
E T 4 SJL14  
MAT   

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

ZŠ vzdelávala žiakov podľa ŠVP a ŠkVP. Inovovaný ŠkVP bol v triedach 1. - 3. ročníka a v triedach 5. - 7 ročníka bežných aj špeciálnych tried.

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku12216454530
iŠkVP - ISCED 1 AAA      5
ŠkVP - ISCED 1   A     1
iŠkVP - ISCED 2    AAA  15
ŠkVP - ISCED 2       A A9

Nepovinné predmety

V školskom roku 2017/2018 sa nepovinné predmety nevyučovali.

Rozširujúce hodiny

Disponibilnými hodinami sme posilnili tieto predmety :

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
iŠkVP - ISCED 11.roč., 2. A, BANJ2
 3. A, BSJL1
 2. A, B , 3. A, B MAT1
ŠkVP - ISCED 1 4. ASJL, MAT2
  VYV1
iŠkVP - ISCED 2 5. A ANJ,RUJ/NEJ, MAT1
 5. B MAT, OBN, THD1
 6: ARUJ/NEJ, BIO, GEG1
 6. B MAT, BIO, GEG, THD1
 7. ASJL, MAT, 1
 7. A RUJ/NEJ2
 7. B, CSJL, MAT,1
  SEE2
ŠkVP8. ARUJ/NEJ, MAT, BIO1
  INF, OBN, NBV,THD, SEE, VUM0, 5
 8. BMAT, BIO1
  INF, OBN, NBV, SEE, VUM0, 5
  THD1, 5
 9. ARUJ/NEJ, MAT, BIO, FYZ, DEJ1
  INF, NBV, THD, SEE0, 5
 9. BMAT, BIO, FYZ, DEJ1
  INF, OBN, NBV, THD, SEE, VUM 0, 5
špec. tr.5., 6., 7., 8. roč.SJL, MAT, VYV1
 5. r.VLA1
 7., 8. r.PVC1

Štruktúra tried

V školskom roku 2017/2018 mala škola 31 tried, ktoré sa členili na bežné triedy a špeciálne triedy s variantom A a B. Zloženie žiactva nám neumožnilo vytvoriť triedu pre nadaných žiakov. V škole je vytvorené 1 oddelenie ŠKD, ktoré navštevuje 25 žiakov.

Ciele výchovy a vzdelávania sa v ŠKD realizujú prostredníctvom oddychovo-rekreačnej činnosti, záujmovej činnosti, spoločensko-vednej činnosti a prípravy na vyučovanie.

Medzi slabé stránky činnosti v ŠKD patrí nevyhovujúca miestnosť - ide o triedu, v ktorej sa realizuje vyučovací proces a oddelenie, v ktoromn sú spojené deti z viacerých ročníkov - čo reprezentuje rozličný začiatok výchovnej činnosti, rozdielne nástupy na obed, čo komplikuje prípravu a činnosť v ŠKD. V ďalšom školskom roku je potrebné viac využívať činnosti mimo triedu, v priestore dopravného a detského ihriska, čím by sa zlepšila koordinácia pohybových schopnosti žiakov, čo by prispelo k ich zdraviu a pohybovej aktivite.


 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka110 
Prvého ročníka1211
Bežných tried1831544
Špeciálnych tried13127 
Pre nadaných0  
Spolu3147345

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Kolektív zamestnancov školy je tvorený pedagogickými, odbornými a nepedagogickými zamestnancami.

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet odb. prac.Počet nepedag. prac.Počet z projektovPočet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
PP 50216   
z toho      
Znížený úväzok32    
ZPS  4   
Na dohodu3     
Pedagogický asisten - projekt3  3  
Vychovávateľ1     
MD - RD4     

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

V tabuľke uvádzame reálny stav fyzických zamestnancov pôsobiacich vo výchovno-vzdelávacom procese v školskom roku 2017/2018.

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 4141
vychovávateľov 11
asistentov učiteľa123
asistentov uč. - projekt123
odborných zam. 22
externí 55
spolu25355

Predmety vyučované nekvalifikovane

V školskom roku 2017/2018 sa nevyučovalo nekvalifikovane, ale niektoré predmety sa učili neodborne.

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci reflektujú celoživotné vzdelávanie. Kontinuálne vzdelávanie zabezpečuje u pedagógov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilosti s cieľom udržať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať si profesijné kompetencie. Na škole sa uskutočnilo aj interné vzdelávanie k rôznym dokumentom. Tiež sa uskutočnili metodické dni na tému Rozvoj kreativity žiakov, Rozvoj kľúčových kompetenciií. Mnohí zamestnanci sa zúčastnili externých vzdelávaní na MPC Prešov. U 2 zamestnancov prebehlo adaptačné vzdelávanie. Konštatujem, že pedagogickí zamestnanci prejavujú záujem o vzdelávanie.

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1. atestácia00
2. atestácia10
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium00
špecializačné kvalifikačné11
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Žiaci školy sa zapojili do školských, obvodových, okresných, krajských a celoslovenských súťaží. Najúspešnejší žiaci aj v tomto školskom roku boli prijatí a ocenení starostom obce, kde si za prítomnosti rodičov a učiteľov prevzali ocenenie.

Súťaže boli rozdelené do týchto skupín s týmito výsledkami :

Spevácke súťaže:

názov súťaže

žiaci

Umiestnenie

pripravoval

meno

priezvisko

školské kolo

obvodové kolo

okresné kolo

krajské kolo

celoslovenské kolo

Piesne našich babičiek 1. kat.

Nina

Labovská

1

 

 

 

 

Marčin

Piesne našich babičiek 1. kat.

Natália

Bľandová

2

 

 

 

 

Jurecová

Piesne našich babičiek 1. kat.

Anna

Kačmárová

3

 

 

 

 

Jurecová

Piesne našich babičiek 2. kat.

Zuzana

Gduľová

2

 

 

 

 

Tulenková

Piesne našich babičiek 2. kat.

Zuzana

Richveisová

3

 

 

 

 

Tulenková

Piesne našich babičiek 3. kat.

Žaneta

Gduľová

1

 

 

 

 

Tulenková

Piesne našich babičiek 3. kat.

Kristína

Richveisová

2

 

 

 

 

Tulenková

Piesne našich babičiek 3. kat.

Tímea

Jurová

3

 

 

 

 

Tulenková

Vianočné koledy a piesne 1. kat.

Nina

Labovská

1

 

 

 

 

Marčin

Vianočné koledy a piesne 1. kat.

Natália

Bľandová

2

 

 

 

 

Jurecová

Vianočné koledy a piesne 1. kat.

Sára

Gduľová

2

 

 

 

 

Kaščáková

Vianočné koledy a piesne 1. kat.

Ema

Cingeľová

3

 

 

 

 

Jurecová

Vianočné koledy a piesne 2. kat.

Zuzana

Gduľová

2

 

 

 

 

Tulenková

Vianočné koledy a piesne 2. kat.

Zuzana

Majorošová

3

 

 

 

 

Tulenková

Vianočné koledy a piesne 2. kat.

Zuzana

Richveisová

3

 

 

 

 

Tulenková

Vianočné koledy a piesne 3. kat.

Zuzana

Labovská

1

 

 

 

 

Tulenková

Vianočné koledy a piesne 3. kat.

Žaneta

Gduľová

2

 

 

 

 

Tulenková

Vianočné koledy a piesne 3. kat.

Tímea

Jurová

3

 

 

 

 

Tulenková

Vianočné koledy a piesne 3. kat.

Michaela

Volková

3

 

 

 

 

Tulenková

Vianočné koledy a piesne 4. kat.

Brigita

Bilá

1

 

 

 

 

Tarcalová

Vianočné koledy a piesne 4. kat.

Lukáš

Červeňák

2

 

 

 

 

Vančíková

Vianočné koledy a piesne 4. kat.

Nikola

Šamková

3

 

 

 

 

Tulenková

Ruské slovo

Kristína

Richveisová

 

 

 

1

 

Tulenková

Ruské slovo - sólový spev

Kristína

Richveisová

 

 

 

 

3

Tulenková

Slávik                     1.kategória

Nina

Labovská

1.

 

 

 

 

Marčin

Slávik                     1.kategória

Natália

Bľandová

2.

 

 

 

 

Jurecová

Slávik                     1.kategória

Šimon

Bilavský

3.

 

 

 

 

Kaščáková

Slávik                     1.kategória

Ema

Cingeľová

cena poroty

 

 

 

 

Jurecová

Slávik                     1.kategória

Anna

Kačmárová

cena poroty

 

 

 

 

Jurecová

Slávik                     1.kategória

Sára

Gduľová

cena poroty

 

 

 

 

Kaščáková

Slávik                     2.kategória

Zuzana

Gduľová

1.

 

 

 

 

Tulenková

Slávik                     2.kategória

Zuzana

Majorošová

2.

 

 

 

 

Tulenková

Slávik                     2.kategória

Barbora

Labašová

3.

 

 

 

 

Jurecová

Slávik                     3.kategória

Žaneta

Gduľová

1.

 

 

 

 

Tulenková

Slávik                     3.kategória

Kristína

Richveisová

2.

 

 

 

 

Tulenková

Slávik                     3.kategória

Timea

Jurová

2.

 

 

 

 

Tulenková

Slávik                     3.kategória

Oliver

Sidorjak

3.

 

 

 

 

Tulenková

Slávik                     3.kategória

Zuzana

Labovská

cena poroty

 

 

 

 

Tulenková

 

Vedomostné súťaže:

názov súťaže

žiaci

Umiestnenie

pripravoval

meno

priezvisko

školské kolo

obvodové kolo

okresné kolo

krajské kolo

celoslovenské kolo

iBobor kat. DROBEC

Martin

Jurec

 

 

 

 

1

Švec

iBobor kat. DROBEC

Martin

Jurec

1

 

 

 

 

Švec

iBobor kat. DROBEC

Jakub

Luščak

2

 

 

 

 

Švec

iBobor kat. BOBRÍK

Leonard

Kramár

1

 

 

 

 

Fecko

iBobor kat. BOBRÍK

Zuzana

Drutarovská

2

 

 

 

 

Fecko

iBobor kat. BOBRÍK

Michaela

Mokrišová

2

 

 

 

 

Kaščáková

iBobor kat. BOBRÍK

Henrieta

Džundová

3

 

 

 

 

Kaščáková

iBobor kat. BOBRÍK

Vanesa

Kolegová

3

 

 

 

 

Kaščáková

iBobor kat. BENJAMÍN

Tereza

Draganovská

1

 

 

 

 

Švec

iBobor kat. BENJAMÍN

Andrea

Kačmárová

1

 

 

 

 

Švec

iBobor kat. BENJAMÍN

Michaela

Volková

1

 

 

 

 

Švec

iBobor kat. BENJAMÍN

Róbert

Hlaď

2

 

 

 

 

Švec

iBobor kat. BENJAMÍN

Adam

Pillár

3

 

 

 

 

Švec

iBobor kat. KADET

Michal

Bocko

1

 

 

 

 

Švec

iBobor kat. KADET

Martin

Tulenko

2

 

 

 

 

Švec

iBobor kat. KADET

Daniel

Kačmár

3

 

 

 

 

Švec

Olympiáda ANJ

Marek

Kramár

1

 

 

 

 

Jaščurová

Olympiáda ANJ

Tereza

Draganovská

1

 

 

 

 

Jaščurová

Olympiáda ANJ

Kamil

Kravec

2

 

 

 

 

Jaščurová

Olympiáda ANJ

Juraj

Bilčák

2

 

 

 

 

Jaščurová

Olympiáda ANJ

Sára

Kramárová

3

 

 

 

 

Jaščurová

Olympiáda ANJ

Norbert

Labaš

3

 

 

 

 

Jaščurová

Olympiáda zo SJL

Sára

Kramárová

1

 

 

 

 

Stašová

Olympiáda zo SJL

Martina

Lamancová

2

 

 

 

 

Stašová

Olympiáda zo SJL

Michal

Bocko

3

 

 

 

 

Stašová

Geografická olympiáda - kat. E

Sára

Kramárová

1

 

 

 

 

Uchaľová

Geografická olympiáda - kat. E

Daniela

Chomjaková

2

 

 

 

 

Bača

Geografická olympiáda - kat. E

Kamil

Kravec

3

 

 

 

 

Bača

Geografická olympiáda - kat. F

Juraj

Bilčak

1

 

 

 

 

Bača

Geografická olympiáda - kat. F

Matej

Bocko

2

 

 

 

 

Bača

Geografická olympiáda - kat. F

Dávid

Štefanov

3

 

 

 

 

Bača

Geografická olympiáda - kat. G

Leonard

Kramár

1

 

 

 

 

Uchaľová

Geografická olympiáda - kat. G

Zuzana

Drutarovská

2

 

 

 

 

Uchaľová

Geografická olympiáda - kat. G

Zuzana

Majorošová

3

 

 

 

 

Uchaľová

Dejepisná olympiáda - kat. C

Jakub

Kravec

1

 

 

 

 

Rybár

Dejepisná olympiáda - kat. C

Martina

Lamancová

2

 

 

 

 

Rybár

Dejepisná olympiáda - kat. C

Michal

Bocko

3

 

 

 

 

Rybár

Dejepisná olympiáda - kat. D

Miriam

Gernátová

1

 

 

 

 

Rybár

Dejepisná olympiáda - kat. D

Kamil

Kravec

2

 

 

 

 

Rybár

Dejepisná olympiáda - kat. D

Diana

Švecová - Babovová

3

 

 

 

 

Rybár

Dejepisná olympiáda - kat. E

Juraj

Bilčak

1

 

 

 

 

Rybár

Dejepisná olympiáda - kat. E

Lívia

Cudráková

2

 

 

 

 

Rybár

Dejepisná olympiáda - kat. E

Andrea

Kačmárová

3

 

 

 

 

Rybár

Dejepisná olympiáda - kat. F

Matej

Bocko

2

 

 

 

 

Rybár

Dejepisná olympiáda - kat. F

Dominik

Hromádka

2

 

 

 

 

Rybár

Dejepisná olympiáda - kat. F

Maroš

Lamanec

3

 

 

 

 

Rybár

Olympiáda v RUJ

Sára

Kramárová

1

 

 

 

 

Tulenková

Olympiáda v RUJ

Martin

Tulenko

2

 

 

 

 

Tulenková

Olympiáda v RUJ

Jakub

Kravec

3

 

 

 

 

Tulenková

Olympiáda v RUJ

Kamil

Kravec

4

 

 

 

 

Tulenková

Pytagoriáda - P3

Martin

Jurec

5

 

 

 

 

Kaščáková

Pytagoriáda - P3

Sára

Gduľová

6

 

 

 

 

Kaščáková

Pytagoriáda - P3

Kristián

Dendis

8

 

 

 

 

Kaščáková

Pytagoriáda - P3

Tomáš

Kramár

9

 

 

 

 

Kaščáková

Pytagoriáda - P4

Barbora

Labašová

1

 

 

 

 

Sidorjaková

Pytagoriáda - P4

Vanesa

Kolegová

2

 

 

 

 

Sidorjaková

Pytagoriáda - P4

Patrik

Mihaľ

5

 

 

 

 

Sidorjaková

Pytagoriáda - P4

Henrieta

Džundová

7

 

 

 

 

Sidorjaková

Pytagoriáda - P4

Matej

Švida

8

 

 

 

 

Sidorjaková

Pytagoriáda - P5

Leonard

Kramár

1

 

 

 

 

Bučková

Pytagoriáda - P5

Zuzana

Drutarovská

2

 

 

 

 

Bučková

Pytagoriáda - P5

Zuzana

Majorošová

3

 

 

 

 

Bučková

Pytagoriáda - P6

Kristián

Kramár

1

 

 

 

 

Pillárová

Pytagoriáda - P6

Tímea

Bereščáková

2

 

 

 

 

Pillárová

Pytagoriáda - P6

Maroš

Lamanec

3

 

 

 

 

Pillárová

Pytagoriáda - P6

Tamara

Kimáková

4

 

 

 

 

Pillárová

Pytagoriáda - P6

Róbert

Hlaď

5

 

 

 

 

Pillárová

Pytagoriáda - P6

Viliam

Kačmár

6

 

 

 

 

Pillárová

Pytagoriáda - P6

Kristína

Draganovská

7

 

 

 

 

Pillárová

Pytagoriáda - P7

Juraj

Bilčak

1

 

 

 

 

Pillárová

Pytagoriáda - P7

Adam

Pilár

2

 

 

 

 

Pillárová

Pytagoriáda - P7

Andrea

Kačmárová

3

 

 

 

 

Pillárová

Pytagoriáda - P7

Norbert

Labaš

4

 

 

 

 

Pillárová

Pytagoriáda - P8

Nikoleta

Kaščáková

1

 

 

 

 

Pillárová

Pytagoriáda - P8

Diana

Švecová - Babovová

2

 

 

 

 

Pillárová

Pytagoriáda - P8

Marek

Kramár

3

 

 

 

 

Pillárová

Pytagoriáda - P8

Alexandra

Karolová

4

 

 

 

 

Pillárová

Pytagoriáda - P8

Miriam

Gernátová

5

 

 

 

 

Pillárová

Pytagoriáda - P8

Adriána

Rakášová

6

 

 

 

 

Pillárová

Matematická olympiáda Z9

Daniel

Kačmár

2

 

 

 

 

Pillárová

Matematická olympiáda Z9

Michal

Bocko

1

 

 

 

 

Pillárová

Geografická olympiáda kat. G

Leonard

Kramár

 

 

14.

 

 

Uchaľová

Geografická olympiáda kat. F

Juraj

Bilčak

 

 

12.

 

 

Bača

Geografická olympiáda kat. F

Matej

Bocko

 

 

21.

 

 

Bača

Geografická olympiáda kat. E

Sára

Kramárová

 

 

8.

 

 

Uchaľová

Geografická olympiáda kat. E

Kamil

Kravec

 

 

22.

 

 

Bača

Geografická olympiáda kat. E

Daniela

Chomjaková

 

 

24.

 

 

Bača

Dejepisná olympiáda, kat. C

Jakub

Kravec

 

 

4.

 

 

Rybár

Dejepisná olympiáda, kat. C

Michal

Bocko

 

 

8.

 

 

Rybár

dejepisná olympiáda, kat. D

Kamil

Kravec

 

 

8.

 

 

Rybár

Pytagoriáda, kat. P4

Barbora

Labovská

 

 

11.

 

 

Sidorjaková

Pytagoriáda, kat. P4

Vanesa

Kolegová

 

 

30.

 

 

Sidorjaková

Pytagoriáda, kat. P5

Leonard

Kramár

 

 

23.

 

 

Bučková

Pytagoriáda, kat. P6

Kristián

Kramár

 

 

20.

 

 

Pillárová

Pytagoriáda, kat. P7

Juraj

Bilčak

 

 

17.

 

 

Pillárová

Pytagoriáda, kat. P7

Adam

Pilár

 

 

17.

 

 

Pillárová

Pytagoriáda, kat. P7

Andrea

Kačmárová

 

 

23.

 

 

Pillárová

Pytagoriáda, kat. P8

Nikoleta

Kaščáková

 

 

12.

 

 

Pillárová

Pytagoriáda, kat. P8

Diana

Švecová - Babovová

 

 

12.

 

 

Pillárová

Olympiáda v ruskom jazyku

Sára

Kramárová

 

 

 

1

 

Tulenková

Všetkovedko

Alex

Kramár

 

 

 

 

11

Marčin

Všetkovedko

Tobias

Marčak

 

 

 

 

11

Marčin

Všetkovedko

Anna

Kačmarová

 

 

 

 

11

Marčin

Všetkovedko

Ema

Cingeľová

 

 

 

 

11

Marčin

Všetkovedko

Vanesa

Rohaľová

 

 

 

 

24

Jurecová

Všetkovedko

Samuel

Ontek

 

 

 

 

45.

Jurecová

Všetkovedko

Sandra

Kolegová

 

 

 

 

31.

Jurecová

Všetkovedko

Terezia

Richveisová

 

 

 

 

31.

Jurecová

Všetkovedko

Nina

Labovská

 

 

 

 

45.

Jurecová

Všetkovedko

Kristína

Dendisová

 

 

 

 

38.

Jurecová

Všetkovedko

Lívia

Lukáčová

 

 

 

 

31.

Jurecová

Všetkovedko

Martin

Jurec

 

 

 

 

11.

Kaščáková

Všetkovedko

Kristián

Dendis

 

 

 

 

66.

Kaščáková

Všetkovedko

Michaela

Mokrišová

 

 

 

 

76.

Sidorjaková

Všetkovedko

Barbora

Labašová

 

 

 

 

48.

Sidorjaková

Všetkovedko

Vanesa

Kolegová

 

 

 

 

27.

Sidorjaková

Chemická olympiáda

Michal

Bocko

1.

 

 

 

 

Smoliga

Chemická olympiáda

Daniel

Kaščáková

2.

 

 

 

 

Smoliga

Chemická olympiáda

Jakub

Kravec

3.

 

 

 

 

Smoliga

Chemická olympiáda

Daniek

Kačmár

4.

 

 

 

 

Smoliga

Chemická olympiáda

Michal

Bocko

 

17.

 

 

 

Smoliga

Chemická olympiáda

Daniel

Kaščáková

 

20.

 

 

 

Smoliga

Chemická súťaž org. GLS

Michal

Bocko

 

19.

 

 

 

Smoliga

Chemická súťaž org. GLS

Martina

Lamancová

 

21.

 

 

 

Smoliga

BIO olympiáda E kat.zoológia

Martin

Tulenko

 

 

1.

 

 

Labašová

BIO olympiáda E kat.zoológia

Šimon

Kramár