Navigácia

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Správa je vypracovaná v zmysle :

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach

škôl a školských zariadení.

2. Metodického usmernenia ZŠ SR č. 10/2006 - R k Vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

3. POP MŠVaV SR na školský rok 2015/2016.

4. Koncepcie rozvoja školy.

5. Plánu činnosti ZŠ Malcov na šk. rok 2015/2016.

6. Vyhodnotenia plnenia plánov vedúcich MO.

Základné vzdelanie v našej škole musí byť užitočnou službou budúcim občanom regiónu. Má splniť ich očakávania a individuálne potreby. Poslaním školy je, aby škola bola miestom motivujúcim žiakov k aktívnemu pochopeniu potreby učenia sa pre seba, pre svoj život. Podstatné je hlavne osvojenie si pre život dôležitých kompetencií.

Naším cieľom bolo vytvoriť v škole prostredie, kde deti s rôznymi vzdelávacími potrebami získajú kvalitné vzdelanie, cítia sa bezpečne a spokojne. Názov Škola pre každého žiaka nie je náhodný, vyjadruje základnú myšlienku vzdelávacieho programu, t. j. otvorenosť školy všetkým deťom, rodičom, verejnosti, a to demokratickým princípom, rešpektovaním žiaka ako individuálnej osobnosti, diferencovaným prístupom, vzťahmi v škole, napĺňaním najzakladnejších potrieb žiaka. Školský vzdelávací program kladie dôraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedinca podľa jeho vrodených vlôh, schopností, talentu.

Ciele výchovy a vzdelávania v škole vychádzajú z nového školského zákona, z daného štátneho vzdelávacieho programu, rozšírené školským vzdelávacím programom. Našim zámerom bolo:

- nadaným a talentovaným žiakom získať nadpriemerné vedomosti v oblasti cudzích jazykov a práce s počítačom

- u ostatných žiakov dosiahnuť v zmysle učebných osnov štandardné vedomosti

- žiakom so špeciálnymi pedagogickými potrebami zabezpečiť bezstresové vzdelávanie - vypracovaním individuálnych vzdelávacích programov, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní

- žiakom s mentálnym postihnutím zabezpečiť vzdelávanie v špeciálnych triedach

- posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast

- zavádzať nové formy a metódy práce

- výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy

- formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a vychovať ich v duchu humanistických princípov

Cieľom dennej práce pedagógov bolo uplatňovať základný princíp humánnej pedagogiky, slobodu jedinca spájať s dokonalou mravnosťou založenou na poriadku a uvedomelej disciplíne v každej činnosti školy. K tomuto cieľu chceme dôjsť vytvorením humánneho prostredia v škole, ako v centre denného stretávania sa a živej diskusie i neustálej komunikácie medzi žiakmi, učiteľmi, vedením školy a zamestnancami, s rodičmi a širokou verejnosťou.


Názov školyZákladná škola v Malcove
Adresa školyMalcov č. 16
Telefón054/488 2123
E-mailzsmalcov@stonline.sk
WWW stránkazsmalcov.edupage.org
Zriaďovateľobec Malcov

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Viera Džundová   
ZRŠMgr. Jaroslav Vančík   
ZRŠIng. Anna Spišáková   
ZRŠIng. Ľubica Kaľatová   
vedúca ŠJ Helena Kačmárová   

Rada školy

Rada školy bola zvolená 8. 4. 2016 na funkčné obdobie 4 rokov podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve. Rada školy sa riadi svojím štatútom.

Jej zasadnutia v školskom roku sa uskutočnili trikrát. Na prvom zasadnutí sa prerokovávala správa o VVČ, na druhom zasadnutí sa rokovalo o organizácii školského roka 2016/2017, o rozpočte na rok 2016, na treťom zasadnutí sa prerokovával štatút Rady školy.


 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaPaedDr. Janka Tulenková 
pedagogickí zamestnanciIng. Štefan Švec 
nepedagogickí zamestnanci Daniela Chomjaková 
zástupcovia rodičovMgr. Mária Kramárová 
 Mgr. Adriana Cudráková 
 Stanislav Chomjak 
 Jana Labovská 
zástupcovia zriaďovateľaDušan Kaľata 
 Ivan Lovinger 
 Jana Gduľová 
 Ján Drotár 

Poradné orgány školy

Metodické orgány sú zriadené v súlade so zákonom 596/2003. Cieľom práce MO je odborný rast učiteľov, vzájomná konfrontácia metodických postupov pre skvalitnenie práce na vyučovacích hodinách. MZ a PK pracovali podľa celoročných plánov. V školskom roku 2015/2016 všetky metodické orgány zrealizovali svoje zasadnutia 4 - krát, niektoré PK a MZ zrealizovali aj mimoriadne zasadnutia, na ktorých riešili aktuálne problémy týkajúce sa Školského vzdelávacieho programu, najmä jeho implementácie do edukačného procesu a postupné odstraňovanie nedostatkov. Okrem týchto zasadnutí sa vedúci MZ a PK zúčastnili zasadnutí gremiálnej rady školy, ktorej sú členmi. Tieto zasadnutia boli prínosom riešenia problémov týkajúcich sa výchovno-vzdelávacieho procesu a posilnením kompetencií. MZ a PK zodpovedali za metodickú a odbornú úroveň vyučovania príslušného predmetu, tiež sa podieľali na tvorbe iŠkVP. Ťažisko práce bolo v analýze vyučovania a jeho výsledkoch, v prijímaní opatrení na vylepšenie práce. MO pomáhali organizovať pedagogickú tvorivosť, dávali návrh na materiálne vybavenie kabinetov. Vyhľadávali talentovaných žiakov a zodpovedali za účasť žiakov na súťažiach. V nasledujúcom školskom roku bude potrebné zintenzívniť činnosť niektorých MO.

Pedagogická rada - tvoria ju všetci pedagogickí a výchovní zamestnanci školy. Rozhoduje v dôležitých otázkach výchovy a vzdelávania. Zvoláva ju riaditeľka školy podľa plánu. Predsedom PR je riaditeľka školy.

Pedagogická rada je poradný orgán na odborno-pedagogické riadenie školy. Bola nápomocná RŠ pri jej rozhodovaní a príprave kompetentných návrhov týkajúcich sa práce TU, rozdelenia úväzkov, rozvrhu hodín, MO, klasifikácie a správania sa žiakov. Pripravovala návrhy na zvýšenie efektívnosti fungovania školy a aktívne sa podieľala na tvorbe iŠkVP. Pripomienkovala predložené materiály a prerokovávala rozhodnutia RŠ - prijatie žiakov, oslobodenie od štúdia jednotlivých predmetov, začlenenie žiakov. Dodržiavala jednotné zásady, pravidlá, požiadavky a postupy pri hodnotení žiakov a platné legislatívne normy týkajúce sa pedagogických a odborných zamestnancov. Prerokúvala, navrhovala a schvaľovala VVV.

Rodičovská rada - je iniciatívny orgán rodičov žiakov. Tvoria ju triedni dôverníci všetkých tried. Funkčné obdobie volených triednych dôverníkov je jeden školský rok. Spolupráca rodičovskej rady a vedenia školy je veľmi dobrá. Rodičom je umožnené konzultovať s vyučujúcimi vzniknuté problémy. Predsedníčkou rodičovskej rady je pani Jana Labovská.

Gremiálna rada - tvoria ju vedúci MO a schádza sa podľa plánu zasadnutí gremiálnej rady. Operatívne boli riešené všetky závažné otázky, hlavne organizačného a riadiaceho charakteru.

Porady vedenia školy - konali sa týždenne v pondelok. Vytyčovali sa týždenné úlohy, ale tiež sa riešili dlhodobejšie úlohy.


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1. stupeňMgr. Viera Sidorjakovápredmety 1. stupňa 
PK SJLMgr. Jana StašováSJL 
PK CJPaedDr. Janka TulenkováANJ. RUJ, NEJ 
PK GEG - ETVMgr. Blanka Uchaľová GEG, ETV 
PK BIO Mgr. Helena LabašováBIO 
PK INFIng. Štefan ŠvecINF, INV 
ved. predmetu VYVMgr. Mária KantorováVYV 
PK špec. triedyMgr. Mária Karchovápredmety šp. tried 
PK MATMgr. Štefánia PillárováMAT 
PK FYZ - CHERNDr. Michal SmoligaFYZ, CHE 
PK OBN - DEJPaedDr. Ondrej RybárOBN, DEJ 
PK THD, SEEIng. Alena NovákováTHD 
PK HUVMgr. Mária VančíkováHUV 
PK TSVMgr. Martin MarcinovTSV 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

V školskom roku 2015/2016 bol počet žiakov školy: 476

Počet tried: 30

Podrobnejšie informácie: 1. stupeň : 109 žiakov a 8 tried

2. stupeň : 268 žiakov a 12 tried

špeciálne triedy : 99 žiakov a 10 tried

Ročník:0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried121225453530
počet žiakov10271625319069745778476
z toho ŠVVP 327583710853
z toho v ŠKD 61074     27
žiak s nadaním  1       1

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: 24/ počet dievčat : 7

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: 14/ počet dievčat : 3

Skutočný počet žiakov 0. ročníka k 15. 9. 2015 : 10/počet dievčat : 4

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1/ počet dievčat :

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016

K 30. 6. 2016 ukončilo školskú dochádzku : 7. E 3 žiaci, 8. A 1 žiačka, 8. B 1 žiačka, 8. C 3 žiaci, 9. A 23 žiakov, 9. B 16 žiakov, 9. C 23 žiakov, 9. D 8 žiakov, 9. E 8 žiaci.

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov000347279

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

V školskom roku 2015/2016 končilo povinnú školskú dochádzku 81 žiakov, z toho 62 žiakov v bežných triedach a 19 v špeciálnych triedach. Z počtu 81 žiakov 12 žiakov ( 19% ) ukončilo povinnú školskú dochádzku a nepokračujú v ďalšom štúdiu na SŠ.

 gymnáziumSOŠSOUOUinéprakt.škola
prihlásení65205510
prijatí65205510
% úspešnosti1001000100100100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJANJBIODEJDGETVFFYZGEGGHUVHPVCHEIFVINF
0           1,5   
1.A1,57         1    
1.B2,38         1,23    
21,4         1,13  1,25 
3.A1,82         1  1,17 
3.B3,69         1,62  2,62 
4.A1,44         1  1 
4.B4         1  2,46 
5.A2,45 2,042,09    2 1,43   1,39
5.B3,5 3,233,14    3,18 1,91   1,41
5.C3,68 3,363,41    2,55 1,82   1,41
5.D          1,09  1,73 
5.E          1,36  1,82 
6.A2,2 2,162,16   2,21,76 1,32 2,24 1,32
6.B3,81 3,453,32   3,733,27 1,55 3,68 2,59
6.C          1  1,9 
6.D          1,6  2 
7.A2 2,131,96   2,251,83 1,21 2,13 1,25
7.B3,53 3,253,15   3,23 1,55 3,5 1,35
7.C  3,183,45   3,453,27 1,18  1,82 
7.D  2,552,45   2,642,64 1,36  1,73 
7.E          1,25  2,2 
8.A3,04 32,96   2,962,71   3,29 1,5
8.B3,82 3,643,64   3,593,5   3,73 2,82
8.C  2,912,55   3,272,36 1,18  1,36 
9.A2,48 2,572,26   2,221,74   2,74 1
9.B3,43 3,383,06   2,813,13   3,44 1,63
9.C3,52 3,393,48   3,353,17   3,22 2,39
9.D  2,53   3,252,63 2 3,381,75 
9.E  3,753,25   4,133,13 1 42,13 

TriedaIKBKANJKSJLLKMATMATMATNBVNEJOBNOBVPHPCPPVC
0              1
1.A     1,29         
1.B     2,46         
2     1,81         
3.A     2,33         
3.B     3,23         
4.A     1,44         
4.B     3,31         
5.A     2,35    1,91    
5.B     3,5    2,64    
5.C     3,73    2,64    
5.D     2,45         
5.E     2,36         
6.A     2,24   1,221,8    
6.B     3,64    3,55    
6.C     2,6         
6.D     2,8         
7.A     2,21   1,551,88    
7.B     3,3    3,25    
7.C     2,64    3,36    
7.D     2    2,91    
7.E     2,13         
8.A     3,21   1,632,92    
8.B     3,55    2,86    
8.C     1,91    3,18    
9.A     2,43   1,431,91    
9.B     3,44    2,88    
9.C     3,83    3,17    
9.D     2,88    2,25    
9.E     2,88    2,25    

TriedaPVCPRIPDAPVORGMRKSRUJSJLSJLSJLSJLSprSTSEEŠPH
0    1,52,1     1   
1.A   1,43   1,5   1   
1.B   2,54   2,62   1   
2  1,75    1,75   1   
3.A  2,17    2,25   1   
3.B  3,23    3,38   1   
4.A1 1,56    1,56   1   
4.B1,08 4    3,69   1,08   
5.A       2,22   1   
5.B       3,68   1,27   
5.C       3,41   1   
5.D1      2,36   1,64   
5.E1,45      2,82   1,82   
6.A      2,132,12   1   
6.B      3,143,91   1,32   
6.C1      3   1,2   
6.D1      2,7   1,8   
7.A      1,732,21   1   
7.B      33,25   1,1   
7.C1,45      3,09   1,64 3,36 
7.D1,36      2,36   1,09 1,18 
7.E1,75   1,672 2,38   1,75 1,6 
8.A      3,253,21   1 1 
8.B      3,53,91   1,18 1,05 
8.C1,18      2,73   1,55 1,73 
9.A      2,672,57   1 1,26 
9.B      3,143,56   1,13 1,13 
9.C      3,263,61   1,43 2,26 
9.D1,5      3,38   1,88 3,38 
9.E1,13      3,13   2,25 1,25 

TriedaTEHTHDTSVTEVTEVTHFVCUVLAVUMVYVVZEMZMR
0   1        1,7
1.A   1     1   
1.B   1     1,08   
2   1   1,75 1,25   
3.A   1,08   2,42 1   
3.B   1,77   3,46 1,62   
4.A   1   1,5 1   
4.B   1,15   3,77 1   
5.A 1,611,04      1,22   
5.B 1,641,14      1   
5.C 1,181      1,45   
5.D   1   1,73 1   
5.E   1,09   3 1,64   
6.A  1      1,24   
6.B 1,321,05      1,59   
6.C   1   2,8 1,5   
6.D   1   2,7 1   
7.A  1,04      1,04   
7.B 11      1,2   
7.C   1,27     1,18   
7.D   1,18     1,45   
7.E   1,13  2  1,38   
8.A 1,131,04     1,08    
8.B 1,271,05     1,27    
8.C   1,09     1,27   
9.A 1,221     1,17    
9.B 1,691     1,44    
9.C 21,05     1,26    
9.D   1,38     1,5   
9.E   1,63     1,75   

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
0101000
1.A141400
1.B131300
2161600
3.A121200
3.B131300
4.A181800
4.B131120
5.A242301
5.B222200
5.C222200
5.D111100
5.E111010
6.A262501
6.B222020
6.C10820
6.D10910
7.A242400
7.B202000
7.C111010
7.D111100
7.E8800
8.A242310
8.B222020
8.C11920
9.A232300
9.B161600
9.C232300
9.D8710
9.E8530

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
0101000100,0095295,20484,80
1.A141619115,641619115,6400,00
1.B13123294,77110585,001279,77
216139987,44139987,4400,00
3.A12118598,75116296,83231,92
3.B13101578,0879260,9222317,15
4.A1890950,5090950,5000,00
4.B1399776,6965450,3134326,38
5.A24217494,52217494,5200,00
5.B223034137,91206994,0596543,86
5.C222768125,822418109,9135015,91
5.D111678152,5588880,7379071,82
5.E111393126,6465359,3674067,27
6.A26201580,60195478,16612,44
6.B223401154,592447111,2395443,36
6.C101111111,1091791,7019419,40
6.D101633163,3070370,3093093,00
7.A24231196,29231096,2510,04
7.B202508125,402306115,3020210,10
7.C111149104,4563858,0051146,45
7.D1191583,1860054,5531528,64
7.E81140142,5064380,3849762,13
8.A24236198,38233097,08311,29
8.B224832219,644386199,3644620,27
8.C111493135,7397588,6451847,09
9.A232844123,652824122,78200,87
9.B163935245,943681230,0625415,88
9.C235428236,004506195,9192240,09
9.D81175146,8856070,0061576,88
9.E81047130,8835244,0069586,88

Výsledky externých meraní

Testovanie 9 sa uskutočnilo 15. apríla 2015 a zúčastnilo sa ho 36 žiakov. Žiaci 4. A, 6. A, - 7. 5. 2015, 8. A, B a 9. A - 6. 11. 2014 sa zúčastnili testovania Komparo. Vyjadrujem poďakovanie rodičom, ktorí finančne prispeli svojim deťom, aby sa mohli Kompara zúčastniť. Poďakovanie patrí aj Rodičovskému združeniu pri ZŠ, ktoré sa podieľalo na spolufinancovaní testovania Komparo.

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Celoslovenské testovanie T - 9 SJL5652,9 
Celoslovenské testovanie T - 9 MAT5640,5 
KOMPARO SJL 4. A1755,2 
KOMPARO MAT 4. A1764,1 
KOMPARO PRIR 4. A1770,6 
KOMPARO VLAST 4. A1767,6 
KOMPARO Všeobecné študijné predpoklady 4. A1762,9 
KOMPARO MAT 6. A1567,2 
KOMPARO SJL 6. A1574,8 
KOMPARO GEG 6. A1569,6 
KOMPARO BIO 6. A1582,2 
KOMPARO Všeobecné študijné predpoklady 6. A1567,4 
KOMPARO SJL 8. A1351, 40 % 
KOMPARO MAT 8. A 1347, 50 % 
KOMPARO BIO 8. A1348, 50 % 
KOMPARO GEG 8. A1337, 40 % 
KOMPARO Všeobecné študijné predpoklady 8. A1351, 20 % 
Testovanie SJL 5. A, B, C5450, 43% 
Testovanie MAT 5. A, B, C 5441, 73 % 
KOMPARO SJL 9. A1867, 60 % 
KOMPARO MAT 9. A1875, 30 % 
KOMPARO SJL 9. B660, 70 % 
KOMPARO MAT 9. B642, 50 % 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Základná škola vzdelávala žiakov podľa školského vzdelávacieho programu, ktorého mottom je "Škola pre každého žiaka ". Jednotlivé triedy sa vzdelávali takto :

1. stupeň - ISCED 1, 1. ročník iŠkVP

2. stupeň - ISCED 2, 5. ročník iŠkVP

5. - 9. ročník špeciálnych tried - ISCED 1


Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
ISCED IAAAAAAAAA18 tried
ISCED II    AAAAA12 tried

Nepovinné predmety

V školskom roku 2015/2016 sa na škole nepovinné predmety nevyučovali. Voliteľnými hodinami boli posilnené vyučovacie predmety alebo bol vytvorený nový predmet.

Rozširujúce hodiny

Voliteľnými hodinami sme posilnili niektoré predmety vzdelávacieho programu alebo sme vytvorili nové predmety.

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka110 
Prvého ročníka2273
Bežných tried1734051
Špeciálnych tried1099 
Pre nadaných   
Spolu3047654

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet odb. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
PP 39216  
Pedagogický asistent3    
Znížený úväzok42   
ZPS1 3  
Na dohodu3    
Pedagogický asisten - projekt2    
Vychovávateľ1    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 3939
vychovávateľov 11
asistentov učiteľa 33
asistentov uč. - projekt2 2
externí 66
spolu24951

Predmety vyučované nekvalifikovane

V tomto školskom roku sa čiastočne nekvalifikovane vyučovali predmety INF, THD.

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon svojej pedagogickej práce.

S cieľom zvyšovania právneho vedomia zamestnancov sa na škole uskutočnilo aj interné vzdelávanie. Na pracovných poradách boli vysvetlené tieto normy a dokumenty :

- POP na školský rok 2015/2016

- Zákon o ochrane osobných údajov

- Školský zákon - zmeny

- Individuálna integrácia


Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1. atestácia22 
2. atestácia6 
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium1 
špecializačné kvalifikačné7 
postgraduálne0 
doplňujúce pedagogické6 
vysokoškolské pedagogické33 
vysokoškolské nepedagogické6 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

V školskom roku 2015/2016 sa naši žiaci zapojili do školských, obvodových, okresných, krajských i celoslovenských súťaží s pomerne dobrými výsledkami. Vyšším kolám súťaží predchádzali školské kolá.

V školskom roku 2015/2016 sme súťaže rozdelili do šiestich skupín :

- vedomostné súťaže

- literárne súťaže

- výtvarné súťaže

- spevácke súťaže

- telovýchovné súťaže

- iné súťaže

Najúspešnejší žiaci, ktorí reprezentovali školu, boli prijatí starostom obce v obradnej sieni obecného úradu, kde si za účasti svojich rodičov a učiteľov prevzali ocenenia. Starosta obce ocenil aj učiteľov, ktorí žiakov pripravovali. Celý akt bol ukončený slávnostným zápisom do kroniky školy a pamätnej knihy obce.


Vedomostné súťaže

 

názov súťaže

žiaci

Umiestnenie

pripravoval

 

škol.kolo

obv. kolo

okr. kolo

kraj.kolo

celosl. kolo

CHE.O.

Tomáš Kačmár

1.  ÚR

 

9 - ÚR

 

 

Smoliga

 

Denisa Onuferová

2. ÚR

 

 

 

 

Smoliga

 

Stanka Kačmarová

3.  ÚR

 

 

 

 

Smoliga

RUJ. O.

Sará Kramárová

1. ÚR

 

 

 

 

Tulenková

 

Martin Tulenko

2. ÚR

 

 

 

 

Tulenková

 

Martin Kaščák

3. ÚR

 

 

3. m

 

Tulenková

 

Slavomíra Bučková

4. ÚR

 

 

 

 

Tulenková

Pytagoriáda

Leonard Kramár

1. ÚR

 

8.

 

 

Kačmárová

 

Bronislava Mlynaričová

2. ÚR

 

 

 

 

Kačmárová

 

Maroš Lamanec

2. ÚR

 

12.

 

 

Jurecová

 

Kristína Draganovská

3. ÚR

 

9. ÚR

 

 

Jurecová

 

Ester Pavlíková

4. ÚR

 

 

 

 

Jurecová

 

Juraj Bilčak

1.

 

 

 

 

Pillárová

 

Michaela Volková

2.

 

 

 

 

Pillárová

 

Andrea Kačmárová

3.

 

 

 

 

Pillárová

 

Miriam Gernátová

1. ÚR

 

12.

 

 

Pillárová

 

Nikoleta Kaščáková

1. ÚR

 

12.

 

 

Pillárová

 

Peter Lišivka

2. ÚR

 

 

 

 

Pillárová

 

Diana Švecová - Babovová

3.

 

 

 

 

Pillárová

 

Sára Kramárová

1. ÚR

 

 

 

 

Pillárová

 

Michal Bocko

2. ÚR

 

 

 

 

Pillárová

 

Alžbeta Mária Pavlíková

3. ÚR

 

 

 

 

Pillárová

 

Dávid Vaľko

1. ÚR

 

9.

 

 

Bučková

 

Lenka Glovňová

2.

 

 

 

 

Bučková

 

Klaudia Lichvárová

3.

 

 

 

 

Bučková

MAT. O.

Lívia Cudráková

 

 

10.

 

 

Pillárová

 

Andrea Kačmárová

 

 

16.

 

 

Pillárová

 

Tomáš Kačmár

 

 

3. ÚR

47.

 

Pillárová

 

Denisa Onuferová

 

 

14.

 

 

Pillárová

 

Nikoleta Kaščáková

 

 

14. ÚR

 

 

Pillárová

 

Adriana Rakášová

 

 

22.

 

 

Pillárová

 

Miriam Gernátová

 

 

24.

 

 

Pillárová

 

Sára Kramárová

 

 

14.

 

 

Pillárová

 

Michal Bocko

 

 

21.

 

 

Pillárová

 

Dávid Vaľko

 

 

13.

 

 

Bučková

 

Lívia Glovňová

 

 

22.

 

 

Bučková

OMS Raslavice

Kristína Draganovská

 

1. ÚR

 

 

 

Jurecová

 

Kristián Kramár

 

4. ÚR

 

 

 

Jurecová

 

Tímea Bereščáková

 

4. ÚR

 

 

 

Jurecová

 

Matej Bocko

 

4. ÚR

 

 

 

Jurecová

 

Ester Mária Pavlíková

 

4. ÚR

 

 

 

Jurecová

 

Veronika Urdová

 

5. ÚR

 

 

 

Jurecová

 

Nikoleta Kaščáková

 

1. ÚR

 

 

 

Pillárová

 

Alexandra Karolová

 

1. ÚR

 

 

 

Pillárová

 

Lívia Cudráková

 

2. ÚR

 

 

 

Pillárová

 

Viktória Bľandová

 

3. ÚR

 

 

 

Pillárová

 

Tomáš Kačmár

 

2. ÚR

 

 

 

Pillárová

 

Erika Staviarská

 

5. ÚR

 

 

 

Pillárová

MAT.KL.

Michaela Mokrišová

1. ÚR

 

 

 

1364. ÚR

Sidorjaková

 

Maroš Lamanec

1. ÚR

 

 

 

1205. ÚR

Jurecová

 

Ester Mária Pavlíková

2.

 

 

 

1476.

Jurecová

 

Ján Lichvár

3.

 

 

 

3271.

Jurecová

 

Adam Pilar

1. ÚR

 

 

 

82. ÚR

Pillárová

 

Viktória Bľandová

2. ÚR

 

 

 

149. ÚR

Pillárová

 

Lívia Cudráková

3. ÚR

 

 

 

338. ÚR

Pillárová

 

Dávid Štefanov

4. ÚR

 

 

 

521. ÚR

Pillárová

 

Tomáš Kačmár

1. ÚR

 

 

 

425. ÚR

Pillárová

NEJ. O.

Michal Bocko

1.m

 

5.m

 

 

Karchová

 

Dávid Vaľko

1.m

 

11.m

 

 

Karchová

 

Ján Kováč

2.m

 

 

 

 

Karchová

 

Monika Gajdošová

2.m

 

 

 

 

Karchová

 

Laura Kolcunová

3.m

 

 

 

 

Karchová

 

Patrik Kramár

3.m

 

 

 

 

Karchová

ANJ. O.

Džundová Aneta

1.m

 

 

 

 

Jaščurová

 

Kamil Kravec

2.m

 

 

 

 

Jaščurová

 

Alžbeta Pavlíková

3.m

 

 

 

 

Jaščurová

 

Martin Kaščák

1.m

 

 

 

 

Jaščurová

 

Denisa Onuferová

2.m

 

 

 

 

Jaščurová

 

Patrik Kramár

3.m

 

 

 

 

Jaščurová

DEJ. O

Diana Švecová-Babovová

1.

 

 

 

 

Rybár

 

Kamil Kravec

2.

 

 

 

 

Rybár

 

Michal Kravec

3.

 

 

 

 

Rybár

 

Jakub Kravec

1.

3.

 

 

 

Uchaľová

 

Martina Lamancová

2.

 

 

 

 

Uchaľová

 

Michal Bocko

3.

 

 

 

 

Uchaľová

 

Dávid Vaľko

1.

 

 

 

 

Rybár

 

Lenka Glovňová

2.

 

 

 

 

Rybár

 

Klaudia Lichvárová

3.

 

 

 

 

Rybár

 

Denisa Onuferová

1.

 

 

 

 

Rybár

 

Tomáš Kačmár

2.

ÚR

 

 

 

Rybár

 

Ján Pavlík

3.

 

 

 

 

Rybár

GEG. O.

Terézia Draganovská

1.

 

 

 

 

Uchaľová

 

Timea Jurová

2.

 

 

 

 

Uchaľová

 

Dávid Štefanov

3.

 

 

 

 

Uchaľová

 

Sára Kramárová

1.

ÚR

 

 

 

Uchaľová

 

Michal Bocko

2.

 

 

 

 

Uchaľová

 

Martina Lamancová

3.

 

 

 

 

Uchaľová

 

Tomáš Kačmár

1.

 

 

 

 

Bača

 

Matúš Volk

2.

 

 

 

 

Bača

 

Ján Pavlík

3.

 

 

 

 

Bača

FYZ. O.

Slavomíra Bučková

2.,0.,0.

 

 

 

 

Nováková

 

Lívia Glovňová

2.,0.,0.

 

 

 

 

Nováková

 

Patrik Kramár

3.,2.,2. ÚR

4.m

 

 

 

Nováková

 

Matúš Volk

3.,4.,5. ÚR

 

 

 

 

Nováková

 

Jozef Cudrák

3.,4.,4. ÚR

 

 

 

 

Nováková

 

Anna Dorinová

3.,4.,0.

 

 

 

 

Nováková

 

Michal Dorin

3.,4.,0.

 

 

 

 

Nováková

 

Jakub Štefanov

3.,0.,0.

 

 

 

 

Nováková

 

Tomáš Kačmár

4.,3.,3. ÚR

1.m  

 

 

 

Nováková

 

Simona Drabiščáková

4.,5.,6. ÚR

 

 

 

 

Nováková

 

Edita Ďuríková

4.,6.,7. ÚR

 

 

 

 

Nováková

 

Edita Staviarska

4.,5.,0.

 

 

 

 

Nováková

SJL. OL.

Tomáš Kačmár

1.

 

 

 

 

Stašová

 

Denisa Onuferová

2.

 

 

 

 

Stašová

 

Martin Kaščák

3.

 

 

 

 

Stašová

 

Lenka Glovňová

cena poroty

 

 

 

 

Balaščáková

BIO. O.

Matrina Lamancová

 

 

3.m

 

 

Labašová

 

Michal Bocko

 

 

ÚR

 

 

Labašová

 

Martin Tulenko

 

 

ÚR

 

 

Labašová

 

Jozef Cudrák

 

 

3.m

 

 

Spišáková

 

Kamil Švec- Babov

 

 

ÚR

 

 

Spišáková

Literárne súťaže

 

 

názov súťaže

žiaci

Umiestnenie

pripravoval

 

škol.kolo

obv. kolo

okr. kolo

kraj.kolo

celosl. kolo

 

Jazykový kvet

Ester Mária Pavlíková

1.

 

 

 

 

Kačmárová

 

ANJ.

Terézia Bereščáková

2.

 

 

 

 

Kačmárová

 

 

Bronislava Mlynáričová

3.

 

 

 

 

Kačmárová

 

 

Viktória Kramárová

4.

 

 

 

 

K ačmárová

 

 

Kamil Kravec

1.

 

 

 

 

Jaščúrová

 

 

Miriam Gernátová

2.

 

 

 

 

Karol

 

 

Bianka Micheľová

3.

 

 

 

 

Jaščúrová

 

 

Adriana Rakášová

4.

 

 

 

 

Karol

 

 

Simona Drabiščáková

1.

 

 

 

 

Jaščúrová

 

 

Edita Ďuríková

2.

 

 

 

 

Jaščúrová

 

 

Sára Kramárová

3.

 

 

 

 

Jaščúrová

 

 

Lenka Glovňová

4.

 

 

 

 

Jaščúrová

 

RUJ

Slavomíra Bučková

1.

 

 

 

 

Tulenková

 

 

Miroslava Kolcunová

2.

 

 

 

 

Balaščáková

 

 

Kamil Kravec

3.

 

 

 

 

Tulenková

 

 

Simona Drabiščáková

4.

 

 

 

 

Tulenková

 

NEJ

Laura Sidorjaková

1.

 

 

 

 

Karchová

 

 

Patrik Kramár

2.

 

 

 

 

Karchová

 

 

Nikoleta Kaščáková

3.

 

 

 

 

Karchová

 

 

Oliver Sidorjak

4.

 

 

 

 

Karchová

 

ARS Poetica

Miroslava Bilá

 

 

3.

 

 

Tulenková

 

 

Slavomíra Bučková

 

 

4.

 

 

Tulenková

 

 

Kamil Kravec

 

 

4.

 

 

Tulenková

 

Timravina studnička

Daniel Kaščák

 

 

2.

 

 

Stašová

 

 

Kamil Kravec

 

 

3.

 

 

Hriceková

 

Šaliansky Maťko

Dominik Bilý