Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Správa o VVČ je vypracovaná v zmysle :

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

2. Metodického usmernenia ZŠ SR č. 10/2006 - R k Vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.

3. POP MŠVaV SR na školský rok 2016/2017

4. Koncepcie rozvoja školy

5. Plánu činnosti ZŠ v Malcove na školský rok 2016/2017

6. Vyhodnotenia plnenia plánov vedúcich MO

Naša škola je miestom vzdelávania a rozvíjania intelektuálnych zručností žiakov. Naším cieľom bolo vychovávať žiakov školy tak, aby po jej ukončení ju opúšťali ako vzdelaní, slušní a úspešní absolventi. Pre zaistenie tohto cieľa bolo nutné vytvoriť v škole priateľské, bezpečné prostredie pre všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu. V školskom roku 2016/2017 bolo naším cieľom, aby absolventi školy dokázali :

- tvorivo a logicky myslieť, riešiť problémy, spolupracovať a zároveň brať ohľad na individualitu,

- zodpovedne plniť svoje povinnosti a vhodným spôsobom uplatňovať svoje práva,

- komunikovať nielen v materinskom, ale i v 2 svetových jazykoch,

- vedieť využívať moderné informačno-komunikačné technológie,

- využívať pozitívne vzťahy v správaní, jednaní s inými ľuďmi,

- napomáhať rozvoju a ochrane svojho fyzického, duševného a sociálneho zdravia,

- získať kladný postoj k duchovným hodnotám a k životnému štýlu,

- naučiť sa spoznávať život v EÚ.

Program školy bol založený na princípoch humanistickej edukácie. Filozofiou školy bolo rozvinúť potenciál každého žiaka, viesť ho k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať v tíme, vzájomne sa rešpektovať, byť zodpovedným a čestným. Zmeny v školskom roku 2016/2017 súviseli najmä s pokračovaním inovácie ŠVP.

Názov školyZákladná škola v Malcove
Adresa školyMalcov č. 16
Telefón054/488 2123
E-mailzsmalcov@stonline.sk
WWW stránkazsmalcov.edupage.org
ZriaďovateľObec Malcov

Správa o VVČ je vypracovaná v zmysle : 1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu o VVČ, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, 2. Metodického usmernenia ZŠ SR č. 10/2006 - R k Vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 3. POP MŠVaV SR na školský rok 2016/2017. 4. Koncepcie rozvoja školy. 5. Plánu činnosti ZŠ v Malcove na školský rok 2016/2017. 6. Vyhodnotenia plnenia plánov vedúcich MO Naša škola je miestom vzdelávania a rozvíjania intelektuálnych zručností žiakov. Naším cieľom bolo vychovávať žiakov školy tak, aby po jej ukončení je opúšťali ako vzdelaní, slušní a úspešní absolventi. Pre zaaistenie tohto cieľa bolo nutné vytvoriť v škole priateľské, bezpečné prosterdie pre všetkých účastníkov výchovno-vzdelávacieho procesu. V školskom roku 2016/2017 bolo naším cieľom, aby obsolventi školy dokázali : - tvorivo a logicky myslieť, riešiť problémy, spolupracovať a zároveň brať ohľad na individualitu, - zodpovedne plniť svoje povinnosti a vhodným spôsobom uplatňovať svoje práva, - kominikovať nielen v materinskom, ale i v 2 svetových jazykoch, - vedieť využívať moderné informačno-komunikačné technológie, - využívať pozitívne vzťahy v správaní, jednaní s inými ľuďmi, - napomáhať rozvoju a ochrane svojho fyzického, dušebného a sociálneho zdravia, - získať kladný postoj k duchovným hodnotám a k životnému štýlu, - naučiť sa spoznávať život v EÚ. Program školy bol založený na princípoch humanistickej edukácie. Filozofiou školy bolo rozvinúť potenciál každého žiaka, viesť ho k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, pracovať v tíme, vzájomne sa rešpektovať, byť zodpovedným a čestným. Zmeny v školskom roku 2016/2017 súviseli najmä s pokračovaním inovácie ŠVP.

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Viera Džundová   
ZRŠMgr. Jaroslav Vančík   
ZRŠIng. Anna Spišáková   
ZRŠIng. Ľubica Kaľatová   

Rada školy

Rada školy bola zvolená 8. 4. 2016 na funkčné obdobie 4 rokov podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve. Rada školy sa riadi svojím štatútom.

Jej zasadnutia v školskom roku sa uskutočnili štyrikrát. Na prvom zasadnutí sa prerokovávala správa o VVČ, členovia boli informovaní o výsledkoch prijímacieho konania na stredné školy, o pedagogicko-organizačnom zabezpečení nového školského roka, bol prerokovaný a schválený inovovaný školský vzdelávací program a chválený plán práce ZŠ a plán zasadnutí Rady školy. Na druhom zasadnutí sa rokovalo o projektových aktivitách uskutočnených školou, o využití priestorov školy a spolupráci školy s rodičmi. Na treťom zasadnutí sa prerokovávali : stav hospodárenia za rok 2016, rozpočet na rok 2017, správa o VVV za 1. polrok školského roka 2016/2017, Smernica o kariérových pozíciách zamestanncov. V programe štvrtého zasadnutia boli výsledky zápisu detí do 1. ročníka, krátke informácie o organizácii školského roka 2017/2018, aktuálne informácie o prázdninových aktivitách.


 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaPaedDr. Janka Tulenková 
pedagogickí zamestnanciIng. Štefan Švec 
nepedagogickí zamestnanci Daniela Chomjaková 
zástupcovia rodičovMgr. Mária Kramárová 
 Mgr. Adriana Cudráková 
 Stanislav Chomjak 
 Jana Labovská 
zástupcovia zriaďovateľaDušan Kaľata 
 Ivan Lovinger 
 Jana Gduľová 
 Ján Drotár 

Poradné orgány školy

Metodické orgány sú zriadené v súlade so zákonom 596/2003. Cieľom práce MO je odborný rast učiteľov, vzájomná konfrontácia metodických postupov pre skvalitnenie práce na vyučovacích hodinách. MO plnili tieto funkcie :

- metodickú : sledovali metodické pokyny MŠ, POP, podieľali sa na tvorbe iŠkVP, na vypracovaní TVVP

- kontrolnú : kontrolovali plnenie UO, TVVP, diagnostikovali úroveň vedomostí žiakov formou previerok

- organizačno-materiálnu : sledovali úroveň a stav materiálneho vybavenia kabinetov, využívanie UP vo VVP, organizovali predmetové súťaže, olympiády, exkurzie, výlety, výstavky

- usmerňovaciu : podieľali sa na adaptačnom vzdelávaní začínajúcich PZ.

MZ a PK pracovali podľa celoročných plánov. V školskom roku 2016/2017 všetky metodické orgány zrealizovali svoje zasadnutia 4 - krát, niektoré PK a MZ zrealizovali aj mimoriadne zasadnutia, na ktorých riešili aktuálne problémy týkajúce sa Školského vzdelávacieho programu, najmä jeho implementácie do edukačného procesu a postupné odstraňovanie nedostatkov. Okrem týchto zasadnutí sa vedúci MZ a PK zúčastnili zasadnutí gremiálnej rady školy, ktorej sú členmi. Ťažisko práce bolo v analýze vyučovania a jeho výsledkoch, v prijímaní opatrení na vylepšenie práce. MO pomáhali organizovať pedagogickú tvorivosť. Vyhľadávali talentovaných žiakov a zodpovedali za účasť žiakov na súťažiach. V nasledujúcom školskom roku bude potrebné zintenzívniť činnosť niektorých MO.

Pedagogická rada - tvoria ju všetci pedagogickí, odborní a výchovní zamestnanci školy. Rozhoduje v dôležitých otázkach výchovy a vzdelávania. Zvoláva ju riaditeľka školy podľa plánu. Predsedom PR je riaditeľka školy.

Pedagogická rada je poradný orgán na odborno-pedagogické riadenie školy. Bola nápomocná RŠ pri jej rozhodovaní a príprave kompetentných návrhov týkajúcich sa práce TU, rozdelenia úväzkov, rozvrhu hodín, klasifikácie a správania sa žiakov. Pripravovala návrhy na zvýšenie efektívnosti fungovania školy a aktívne sa podieľala na tvorbe iŠkVP. Pripomienkovala predložené materiály a prerokovávala rozhodnutia RŠ - prijatie žiakov, oslobodenie od klasifikácie jednotlivých predmetov, začlenenie žiakov.

Rodičovská rada - je iniciatívny orgán rodičov žiakov. Tvoria ju triedni dôverníci všetkých tried. Funkčné obdobie volených triednych dôverníkov je jeden školský rok. Rodičom je umožnené konzultovať s vyučujúcimi vzniknuté problémy. Predsedníčkou rodičovskej rady je pani Jana Labovská.

Gremiálna rada - tvoria ju vedúci MO a schádza sa podľa plánu zasadnutí gremiálnej rady. Operatívne boli riešené všetky závažné otázky, hlavne organizačného a riadiaceho charakteru.

Porady vedenia školy - konali sa týždenne v pondelok. Vytyčovali sa týždenné úlohy, ale tiež sa riešili dlhodobejšie úlohy.

K ďalším poradným orgánom patrili : pracovná porada pedagogických zamestnancov, pracovná porada nepedagogických zamestnancov, výchovný poradca, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a jednotliví koordinátori.


Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1. stupeňMgr. Viera Sidorjakovápredmety 1. stupňa 
PK SJLMgr. Jana StašováSJL 
PK CJPaedDr. Janka TulenkováANJ. RUJ, NEJ 
PK GEG - OBN - DEJ - ETVPaedDr. Ondrej Rybár GEG, OBN, DEJ, ETV 
PK BIO Mgr. Helena LabašováBIO 
PK INFIng. Štefan ŠvecINF, INV 
PK VYVMgr. Mariana StachurováVYV, VUM 
MZ špec. triedyMgr. Jana Micheľovápredmety šp. tried 
PK MATMgr. Štefánia PillárováMAT 
PK FYZ - CHERNDr. Michal SmoligaFYZ, CHE 
PK THD, SEEIng. Alena NovákováTHD, SEE 
PK HUVMgr. Eva TruckováHUV 
PK TSVMgr. Martin MarcinovTSV 
MZ obvod Mgr. Martina Jurecovápredmety 1. stupňa - ZŠ z obvodu 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

V septembri školského roka 2016/2017 začalo navštevovať ZŠ 466 žiakov. Počas školského roka zo školy odišli

4 žiaci, z nich 3 sa odsťahovali a 1 žiačka prestúpila do športovej triedy na ZŠ Bartolomeja Krpelca do Bardejova.

Počet tried: 29

Podrobnejšie informácie: 1. stupeň 8 tried - bežné triedy - 112 žiakov,

2. stupeň 11 tried - bežné triedy - 253 žiakov,

špeciálne triedy 10 - 101 žiakov.


Ročník:0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried122124545329
počet žiakov13302616277394637450466
z toho ŠVVP013295939445
z toho v ŠKD013494     30
z toho s MP     222418289101

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Zápis detí do 1. ročníka sa uskutočnil 8. apríla 2016.

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 30/ dievčat 15

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 29 / dievčat 15

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1/ dievčat 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017 : 54

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov000045054

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

V školskom roku 2016/2017 končilo povinnú školskú dochádzku 50 žiakov, z toho 41 žiakov v bežných triedach a 9 v špeciálnej triede. Z počtu 50 žiakov 13 žiakov ( 26% ) ukončilo povinnú školskú dochádzku a nepokračujú v ďalšom štúdiu na SŠ.

 gymnáziumSOŠSOUOU- 2. roč.inéprakt.škola
prihlásení65205510
prijatí65205510
% úspešnosti1001000100100100

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Z hľadiska skvalitnenia VVP sme uplatňovali možnosť delenia žiakov do skupín v zmysle vyhlášky 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení zmien a doplnkov, a to v predmetoch 2. stupňa : TSV, SEE, THD, ANJ, RUJ a INF.

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sme postupovali podľa MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov pre bežné triedy a pre špeciálne triedy. Všetky predmety boli klasifikované známkou, okrem predmetov NBV, ETV, ktoré sa hodnotili slovom absolvoval. Žiaci 0. a 1. ročníka boli hodnotení slovne. Slovne boli hodnotení aj žiaci variantu B špeciálnej triedy.

TriedaANJANJBIODEJDGETVFFYZGEGGHUVHPVCHEIFVINF
0           1,23   
1.A1,571,57        1    
1.B1,51,5        1    
2.A1,771,77        1,08    
2.B2,552,55        1,23    
31,941,94        1,06  1 
4.A2,622,62        1  1,141,14
4.B3,693,69        1,62  1,921,92
5.A2,162,162,242    1,96 1,16   1,24
5.B3,833,833,613,39    3,43 1,57   1,39
5.C          1   1,55
5.D          1   1,82
6.A2,232,272,32,39   2,352,09 1,61   1,35
6.B3,713,713,463,46   3,673,46 2,08   1,83
6.C3,623,623,573,48   3,713,05 1,9   1,71
6.D          1,33   1,92
6.E          1,75   2,17
7.A2,252,252,422,38   2,292,08 1,63 2,54 1,42
7.B3,93,93,43,25   3,553,2 2,25 3,5 1,8
7.C  2,332,56   2,892,33 1,22  1,891,89
7.D  2,673   2,782,56 1  1,781,78
8.A2,452,452,172,04   2,351,83   2,74 1,3
8.B3,623,623,413,27   3,273,18   3,55 1,86
8.C  3,453,18   3,273,09 1,45  2,362,36
8.D  2,452,82   2,552,45 1  2,272,27
8.E               
9.A2,712,712,862,95   2,332,29   3,05 1,1
9.B3,743,743,653,55   3,33,4   3,65 2,35
9.C  2,782,78   2,782,33 1 2,672,112,11

TriedaIKBKANJKSJLLKMATMATMATNBVNEJOBNOBVPHPCPPVC
0              1,23
1.A     1,71         
1.B     1,38         
2.A     1,54         
2.B     2,69         
3     2,25         
4.A     2,71         
4.B     3,15         
5.A     2,08   1,36     
5.B     3,65    3,3    
5.C     1,73         
5.D     2,27         
6.A     2,48    2,09    
6.B     3,54    3,17    
6.C     3,86    2,71    
6.D     2,75         
6.E     3,25         
7.A     2,42   1,332    
7.B     3,5    3,05    
7.C     2,44    2,56    
7.D     2,56    2,89    
8.A     2,57   1,442    
8.B     3,5    2,77    
8.C     3,18    3    
8.D     2,27    3    
8.E               
9.A     3,14   1,142,38    
9.B     3,85    2,7    
9.C     2,56    2,67    

TriedaPVCPRIPDAPVORGMRKSRUJSJLSJLSJLSJLSprSTSEEŠPH
0    2,232,23     1   
1.A   1,43   1,711,71  1   
1.B   1,31   1,51,5  1,13   
2.A   1,38   1,85   1   
2.B   2,38   3,08   1,15   
3  2,06    2,252,25  1   
4.A1,43 2,57    2,792,79  1   
4.B1,85 3,38    3,543,54  1,54   
5.A      2,362,42,4  1   
5.B       2,962,96  1   
5.C1,18      2,182,18  1,55   
5.D1      2,642,64  1,09   
6.A       2,222,22  1   
6.B       3,713,71  1,33   
6.C       3,713,71  1,1   
6.D1      2,752,75  1,67   
6.E1,42      3,253,25  1,5   
7.A      2,62,172,17  1,08   
7.B      3,33,853,85  1,1   
7.C1      2,332,22  1,56 2,11 
7.D1      2,332,33  1,56 1 
8.A      2,082,482,48  1 1,13 
8.B      3,323,53,5  1,36 1 
8.C1,09      3,643,64  2,36 2,36 
8.D1,36      2,362,36  1,18 1 
8.E           1,67   
9.A      2,932,952,95  1 1,33 
9.B      3,453,83,8  1,55 1,4 
9.C1,33      2,67   1,67 1,67 

TriedaTEHTHDTSVTEVTEVTHFVCUVLAVUMVYVVZEMZMR
0  1,15         2,23
1.A  1      1   
1.B  1      1   
2.A  11     1   
2.B  1      1,08   
3  11   2 1,25   
4.A  1,071,07   2,29 1   
4.B  1,151,15   3,62 1,46   
5.A 1,241      1,32   
5.B 1,31,09      1,52   
5.C  1    1,18 1   
5.D  1    2,45 1,27   
6.A 1,221      1   
6.B 1,791,21      1,63   
6.C 1,191      1,52   
6.D  1    2,5 1   
6.E  1    3,17 1,5   
7.A  1      1,17   
7.B 1,21      2   
7.C  11     1   
7.D  11     1   
8.A 1,091     1,3    
8.B 1,231     1,45    
8.C  1,271,27     1,36   
8.D  1,181,18     1,45   
8.E             
9.A 1,291     1,52    
9.B 1,051     1,35    
9.C   1,11     1,56   

Prospech žiakov

Prospech žiakov sa hodnotil podľa platných Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl, podľa Metodických pokynov pre žiakov s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia. Prospech v tematických previerkach sa hodnotil podľa internej stupnice na hodnotenie štandardizovaných testov.

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
0131300
1.A141400
1.B161600
2.A131300
2.B131300
3161600
4.A141400
4.B131300
5.A262501
5.B232300
5.C111100
5.D111100
6.A242211
6.B242310
6.C212010
6.D121200
6.E121110
7.A252401
7.B202000
7.C8800
7.D9810
8.A232300
8.B222200
8.C111010
8.D111100
8.E6600
9.A212100
9.B202000
9.C9900

Dochádzka žiakov

Dochádzka žiaakov sa hodnotila v zmysle POP pre školský rok 2016/2017 a interného pokynu ZŠ, ktorý je zakomponovaný do školského poriadku.

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
0131828140,621600123,0822817,54
1.A1498470,2985861,291269,00
1.B16149293,25133183,1916110,06
2.A131955150,381925148,08302,31
2.B131340103,08107282,4626820,62
316138486,50135984,94251,56
4.A14139599,64133395,21624,43
4.B13102879,0861647,3841231,69
5.A26204981,96202781,08220,88
5.B232599113,002562111,39371,61
5.C111551141,0086778,8268462,18
5.D1152948,0925423,0927525,00
6.A24219395,35219395,3500,00
6.B242827117,79204285,0878532,71
6.C212548121,332117100,8143120,52
6.D121848154,00108390,2576563,75
6.E121466122,1770158,4276563,75
7.A25204785,29195181,29964,00
7.B202904145,202096104,8080840,40
7.C81314164,25948118,5036645,75
7.D9965107,2263770,7832836,44
8.A233052132,703031131,78210,91
8.B222609118,59188685,7372332,86
8.C111614146,7357051,82104494,91
8.D111472133,821100100,0037233,82
8.E6689114,8328247,0040767,83
9.A212788132,762705128,81833,95
9.B204905245,254000200,0090545,25
9.C91530170,001017113,0051357,00

Výsledky externých meraní

Testovanie 9 sa uskutočnilo 5. apríla 2017 a zúčastnilo sa ho 37 žiakov. Žiaci 4. A, 6. A, 8. A a 9. A sa zúčastnili testovania Komparo, žiaci 5. A, B sa zúčastnili Testovania 5. Vyjadrujem poďakovanie rodičom, ktorí finančne prispeli svojim deťom, aby sa mohli Kompara zúčastniť. Poďakovanie patrí aj Rodičovskému združeniu pri ZŠ, ktoré sa podieľalo na spolufinancovaní testovania Komparo.

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Celoslovenské testovanie T - 9 SJL3733 
Celoslovenské testovanie T - 9 MAT3727 
Celoslovenské testovanie T - 5 SJL4049, 40 
Celoslovenské testovanie T - 5 MAT4043, 30 
KOMPARO SJL 4. A1042. 80 
KOMPARO MAT 4. A1043, 30 
KOMPARO PRIR 4. A1042 
KOMPARO VLAST 4. A1046 
KOMPARO Všeobecné študijné predpoklady 4. A1047 
KOMPARO MAT 6. A1672, 50 
KOMPARO SJL 6. A1664, 10 
KOMPARO DEJ 6. A1664, 20 
KOMPARO FYZ 6. A1666, 90 
KOMPARO Všeobecné študijné predpoklady 6. A1673, 10 
KOMPARO SJL 8. A1962, 80 
KOMPARO MAT 8. A 1973, 30 
KOMPARO DEJ 8. A1960, 50 
KOMPARO FYZ 8. A1962, 40 
KOMPARO Všeobecné študijné predpoklady 8. A1970, 50 
KOMPARO SJL 9. A1253, 30 
KOMPARO MAT 9. A1250, 00 

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

ZŠ vzdelávala žiakov podľa ŠVP. Jednotlivé triedy sa vzdelávali takto :

1. stupeň : 1. a 2. ročník podľa iŠKVP ISCED 1

3. a 4. ročník podľa pôvodného ISCED 1

2. stupeň : 5. a 6. ročník podľa iŠKVP ISCED 2

7. - 9. ročník podľa pôvodného ISCED 2

špeciálne triedy : 5. a 6. ročník podľa iŠKVP ISCED 1

7. - 9. ročník podľa pôvodného ŠKVP ISCED 1.

Učebný variant0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku122124545329
iŠKVP - ISCED 1 AAA        5
ŠKVP - ISCED 1   AA      3
iŠKVP - ISCED 2      AA    9
ŠKVP - ISCED 2        AAA12

Nepovinné predmety

V školskom roku 2016/2017 sa na škole nepovinné predmety nevyučovali.

Rozširujúce hodiny

Disponibilnými hodinami sme posilnili predmety :

1. stupeň :

1. ročník ANJ - 2 hodiny

2. ročník ANJ - 2 hodiny, MAT - 1 hodina

3. ročník SJL - 1 hodina, MAT - 1 hodina, VYV - 1 hodina

4. ročník SJL - 1 hodina, MAT - 1 hodina, VYV - 1 hodina

2. stupeň :

5. A ANJ - 1 hodina, RUJ/NEJ - 1 hodina, MAT - 1 hodina

5. B MAT - 1 hodina, OBN - 1 hodina, THD - 1 hodina

6. A ANJ - 1 hodina, MAT - 1 hodina BIO - 1 hodina, GEG - 1 hodina

6. B, C MAT - 1 hodina, BIO - 1 hodina GEG - 1 hodina, THD - 1 hodina

7. A SJL - 1 hodina, RUJ/NRJ - 1 hodina, MAT - 1 hodina, INF - 0,5 hodiny, CHE - 0,5 hodiny, BIO - 1 hodina, FYZ - 1 hodina

7. B SJL - 1 hodina, MAT - 1 hodina, INF - 0,5 hodiny, CHE - 0,5 hodiny, BIO - 1 hodina, THD - 2 hodiny,

8. A RUJ/NEJ - 1 hodina, MAT - 1 hodina, INF - 0,5 hodiny, CHE - 1 hodina, OBN - 0,5 hodiny, SEE - 0,5 hodiny, THD - 0,5 hodiny, VUM - 0,5 hodiny

8. B MAT - 1 hodina, INF - 0,5 hodiny, BIO - 1 hodina, OBN - 0,5 hodiny, SEE - 0,5 hodiny, THD - 1,5 hodiny, VUM - 0,5 hodiny

9. A RUJ/NEJ - 1 hodina, MAT - 1 hodina, INF - 0,5 hodiny, FYZ - 1 hodina, BIO - 1 hdina, OBN - 0, 5 hodiny, SEE - 0,5 hodiny, THD - 0,5 hodiny, VUM - 0,5 hodiny

9. B MAT - 1 hodina, INF - 0,5 hodiny, FYZ - 1 hodina, BIO - 1 hodina, OBN - 0,5 hodiny, SEE - 0,5 hodiny, THD - 1,5 hodiny, VUM - 0,5 hodiny.

Štruktúra tried

V školskom roku 2016/2017 mala škola 29 tried, ktoré sa členili na bežné triedy a na špeciálne triedy s variantom A a variantom B. Nedisponovali sme triedou pre nadaných žiakov.

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka113 
Prvého ročníka2271
Bežných tried 2.-9.roč.1632545
Špeciálnych tried10101 
Pre nadaných   
Spolu2946646

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci


Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet odb. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
PP 54216  
z toho     
Znížený úväzok42   
ZPS  4  
Na dohodu3    
Pedagogický asisten - projekt2    
Vychovávateľ1    
MD - RD6    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

V tabuľke uvádzame reálny stav fyzických zamestnancov pôsobiacich vo výchovno-vzdelávacom procese v školskom roku 2016/2017.

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 4040
vychovávateľov 11
asistentov učiteľa 11
asistentov uč. - projekt1 1
odborných zam. 22
externí 55
spolu14951

Predmety vyučované nekvalifikovane

V školskom roku 2016/2017 sa nevyučovalo nekvalifikovane.

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Pedagogickí zamestnanci reflektujú celoživotné vzdelávanie. Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon svojej pedagogickej práce.

S cieľom zvyšovania právneho vedomia zamestnancov sa na škole uskutočnilo aj interné vzdelávanie. Na pracovných poradách boli vysvetlené tieto normy a dokumenty :

- POP na školský rok 2016/2017

- Zákon o ochrane osobných údajov

- Školský zákon - zmeny

- Individuálna integrácia

- Reforma v školstve - štátny vzdelávací program

- Učiace sa Slovensko


Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1. atestácia22 
2. atestácia6 
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium1 
špecializačné kvalifikačné7 
postgraduálne0 
doplňujúce pedagogické6 
vysokoškolské pedagogické33 
vysokoškolské nepedagogické6 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

V školskom roku 2016/2017 sa naši žiaci zapojili do školských, obvodových, okresných, krajských i celoslovenských súťaží s pomerne dobrými výsledkami. Vyšším kolám súťaží predchádzali školské kolá.

V školskom roku 2016/2017 sme súťaže rozdelili do šiestich skupín :

- vedomostné súťaže

- literárne súťaže

- výtvarné súťaže

- spevácke súťaže

- telovýchovné súťaže

- iné súťaže

Najúspešnejší žiaci, ktorí reprezentovali školu, boli prijatí starostom obce v obradnej sieni obecného úradu, kde si za účasti svojich rodičov a učiteľov prevzali ocenenia. Starosta obce ocenil aj učiteľov, ktorí žiakov pripravovali. Celý akt bol ukončený slávnostným zápisom do kroniky školy a pamätnej knihy obce.


Vedomostné súťaže

názov súťaže

žiaci

Umiestnenie

pripravoval

školské kolo

obvodové kolo

okresné kolo

krajské kolo

celoslovenské kolo

Pytagoriáda

Barbora Labašová

1.

 

 

 

 

Mgr. Sidorjaková

Pytagoriáda

Henrieta Džundová

4.

 

 

 

 

Mgr. Sidorjaková

Pytagoriáda

Vanesa Kolegová

5.

 

 

 

 

Mgr. Sidorjaková

Pytagoriáda

Matej Švida

6.

 

 

 

 

Mgr. Sidorjaková

Pytagoriáda

Patrik Mihaľ

7.

 

 

 

 

Mgr. Sidorjaková

Pytagoriáda

Zuzana Drutarovská

1. ÚR

 

19.

 

 

Mgr. Kačmárová

Pytagoriáda

Leonard Kramár

4.

 

 

 

 

Mgr. Kačmárová

Pytagoriáda

Bronislava Mlynaričová

6.

 

 

 

 

Mgr. Kačmárová

Pytagoriáda

Monika Kačmárová

9.

 

 

 

 

Mgr. Kačmárová

Pytagoriáda

Matej Bocko

1. ÚR

 

22.

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Maroš Lamanec

2.  ÚR

 

12.

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Kristína Draganovská

3.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Róbert Hlaď

4.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Kristián Kramár

5.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Tamara Kimáková

6.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Sofia Dorinová

7.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Tímea Bereščáková

8.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Šimon Kramár

9.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Viliam Kačmár

10.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Veronika Urdová

11.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Juraj Bilčak

1. ÚR

 

13.

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Adam Pilár

2. ÚR

 

16.

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Lívia Cudráková

3. ÚR

 

29.

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Andrea Kačmárová

4. ÚR

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Tímea Jurová

5.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Michaela Volková

6.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Norbert Labaš

7.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Marek Kramár

1. ÚR

 

22.

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Nikoleta Kaščáková

2. ÚR

 

3. ÚR

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Kamil Kravec

3.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Diana Švecová-Babovová

4.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Alexandra Karolová

5.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Adriána Rakášová

6.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Sára Kramárová

1. ÚR

 

13.

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Aneta Džundová

2.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Martina Lamancová

3.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Daniel Kačmár

4.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Michal Bocko

5.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Martin Tulenko

6.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Pytagoriáda

Daniel Kaščák

7.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Matematická olympiáda

Kristína Draganovská

1. ÚR

 

20.

 

 

Mgr. Pillárová

Matematická olympiáda

Kristián Kramár

2. ÚR

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Matematická olympiáda

Šimon Kramár

3. ÚR

 

24.

 

 

Mgr. Pillárová

Matematická olympiáda

Róbert Hlaď

4. ÚR

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Matematická olympiáda

Tamara Kimáková

5. ÚR

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Matematická olympiáda

Tímea Bereščáková

6.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Matematická olympiáda

Sofia Dorinová

7.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Matematická olympiáda

Juraj Bilčak

1. ÚR

 

8.

 

 

Mgr. Pillárová

Matematická olympiáda

Lívia Cudráková

2.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Matematická olympiáda

Adam Pilár

3.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Matematická olympiáda

Nikoleta Kaščáková

1. ÚR

 

7. ÚR

 

 

Mgr. Pillárová

Matematická olympiáda

Diana Švecová-Babovová

2. ÚR

 

10.

 

 

Mgr. Pillárová

Matematická olympiáda

Marek Kramár

3.

 

 

 

 

Mgr. Pillárová

Matematická olympiáda

Michal Bocko

1. ÚR

 

18.

 

 

Mgr. Pillárová

Matematická olympiáda

Daniel Kačmár

2. ÚR

 

12. ÚR

 

 

Mgr. Pillárová

Matematická olympiáda

Daniel Kaščák

3. ÚR

 

20.

 

 

Mgr. Pillárová

Matematická olympiáda

Lenka Glovňová

1. ÚR

 

18.

 

 

Mgr. Bučková

Matematická olympiáda

Lívia Glovňová

2. ÚR

 

17.

 

 

Mgr. Bučková

Matematický klokan

Sandra Kolegová

 

 

 

 

1. - 373.

Mgr. Jurecová

Matematický klokan

Samuel Ontek

 

 

 

 

1. - 373.

Mgr. Jurecová

Matematický klokan

Kristína Dendisová

 

 

 

 

1. - 373.

Mgr. Jurecová

Matematický klokan

Lea Lazorová

 

 

 

 

1. - 373.

Mgr. Jurecová

Matematický klokan

Anna Kačmárová

 

 

 

 

1. - 373.

Mgr. Marčin

Matematický klokan

Alex Kramár

 

 

 

 

1. - 373.

Mgr. Marčin

Matematický klokan

Sabína Blaščáková

 

 

 

 

1. - 373.

Mgr. Marčin

Matematický klokan

Lívia Lukáčová

 

 

 

 

1. - 373.

Mgr. Jurecová

Matematický klokan

Tobias Glovňa

 

 

 

 

1. - 373.

Mgr. Marčin

Matematický klokan

Vanesa Rohaľová

 

 

 

 

377. - 423.

Mgr. Jurecová

Matematický klokan

Nina Labovská

 

 

 

 

377. - 423.

Mgr. Jurecová

Matematický klokan

Natália Bľandová

 

 

 

 

377. - 423.

Mgr. Marčin

Matematický klokan

Alexandra Džundová

 

 

 

 

377. - 423.

Mgr. Marčin

Matematický klokan

Tobias Marčak

 

 

 

 

377. - 423.

Mgr. Marčin

Matematický klokan

Ema Cingeľová

 

 

 

 

1393. - 1921.

Mgr. Marčin

Matematický klokan

Martin Jurec

 

 

 

 

1. - 19.

Mgr. Kaščáková

Matematický klokan

Barbora Labašová

 

 

 

 

51. - 135.

Mgr. Sidorjaková

Matematický klokan

Vanesa Kolegová

 

 

 

 

51. - 135.

Mgr. Sidorjaková

Matematický klokan

Leo Blaščák

 

 

 

 

51. - 135.

Mgr. Sidorjaková

Matematický klokan

Michaela Mokrišová

 

 

 

 

505. - 635.

Mgr. Sidorjaková

Matematický klokan

Marek Marinčin

 

 

 

 

5305. - 5410.

Mgr. Kačmárová

Matematický klokan

Maroš Lamanec

 

 

 

 

208. - 228.

Mgr. Pillárová

Matematický klokan

Kristián Kramár

 

 

 

 

437. - 480.

Mgr. Pillárová

Matematický klokan

Dávid Štefanov

 

 

 

 

1. - 49.

Mgr. Pillárová

Matematický klokan

Viktória Bľandová

 

 

 

 

462. - 551.

Mgr. Pillárová

Matematický klokan

Patrik Bilý

 

 

 

 

809. - 888.

Mgr. Pillárová

Matematický klokan

Michaela Volková

 

 

 

 

1124. - 1225.

Mgr. Pillárová

Matematický klokan

Alexandra Karolová

 

 

 

 

177. - 193.

Mgr. Pillárová

Matematický klokan

Adriána Rakášová

 

 

 

 

1087. - 1121.

Mgr. Pillárová

Biologická olympiáda E kat.

Martina Lamancová

 

 

2. botanika

18. ÚR

 

Mgr. Labašová

Biologická olympiáda E kat.

Michal Bocko

 

 

5. botanika

 

 

Mgr. Labašová

Biologická olympiáda E kat.

Nikoleta Kaščáková

 

 

3. zoológia

 

 

Mgr. Labašová

Biologická olympiáda E kat.

Martin Tulenko

 

 

4. zoológia

 

 

Mgr. Labašová

Chemická olympiáda D

Lívia Glovňová

1. ÚR

 

20. ÚR

 

 

RNDr. Smoliga

Chemická olympiáda D

Lenka Glovňová

2. ÚR

 

18. ÚR

 

 

RNDr. Smoliga

Chemická olympiáda D

Dávid Vaľko

3. ÚR

 

19. ÚR

 

 

RNDr. Smoliga

Olympiáda v ruskom jazyku

Sára Kramárová

1

 

 

4

 

PaedDr. Tulenková

Olympiáda v ruskom jazyku

Martin Tulenko

2

 

 

 

 

PaedDr. Tulenková

Olympiáda v ruskom jazyku

Slavomíra Bučková

3

 

 

 

 

PaedDr. Tulenková

Olympiáda v ruskom jazyku

Jakub Kravec

ÚR

 

 

 

 

PaedDr. Tulenková

Olympiáda v ruskom jazyku

Kamil Kravec

ÚR

 

 

 

 

PaedDr. Tulenková

Olympiáda v anglickom jazyku

Kamil Kravec

1.

 

 

 

 

Mgr. Jaščurová

Olympiáda v anglickom jazyku

Marek Kramár

2.

 

 

 

 

Mgr. Jaščurová

Olympiáda v anglickom jazyku

Adam Pilár

3.

 

 

 

 

Mgr. Jaščurová

Olympiáda v anglickom jazyku

David Vaľko

1.

 

 

 

 

Mgr. Jaščurová

Olympiáda v anglickom jazyku

Sára Kramárová

2.

 

 

 

 

Mgr. Jaščurová

Olympiáda v anglickom jazyku

Lívía Glovňová

3.

 

 

 

 

Mgr. Jaščurová

Olympiáda v slovenskom jazyku

Lenka Glovňová

1.

 

 

 

 

Mgr. Rančíková

Olympiáda v slovenskom jazyku

Dávid Vaľko

2.

 

 

 

 

Mgr. Rančíková

Olympiáda v slovenskom jazyku

Lívia Glovňová

3.

 

 

 

 

Mgr. Rančíková

Geografická olympiáda G

Šimon Kramár

 

 

23.

 

 

Mgr. Bača

Geografická olympiáda G

Tímea Bereščáková

 

 

25.

 

 

Mgr. Bača

Geografická olympiáda F

Kamil Kravec

 

 

7.

 

 

Mgr. Uchaľová

Geografická olympiáda F

Daniela Chomjaková

 

 

8.

 

 

Mgr. Uchaľová

Geografická olympiáda E

Sára Kramárová

 

 

14.

 

 

Mgr. Uchaľová

Dejepisná olympiáda D

Jakub Kravec

 

 

3.

 

 

Mgr. Uchaľová

Dejepisná olympiáda D

Michal Bocko

 

 

10.

 

 

Mgr. Uchaľová

Dejepisná olympiáda C

Dávid Vaľko

 

 

12.

 

 

PaedDr. Rybár

Dejepisná olympiáda D

Jakub Kravec

 

 

 

18.

 

Mgr. Uchaľová

 

Literárne súťaže

názov súťaže

žiaci

Umiestnenie

pripravoval

školské kolo

obvodové kolo

okresné kolo

krajské kolo

celoslovenské kolo

Ars Poetica

Šimon Kramár

 

 

3.

 

 

Mgr. Rančíková

Ars Poetica

Miroslava Bilá

 

 

cena poroty

 

 

Mgr. Tulenková

Ruské slovo

Šimon Kramár

 

 

 

 

3.

Mgr. Rančíková

Jazykový kvet

Bronislava Mlynaričová

1.

 

 

 

 

Mgr. Kačmárová

Jazykový kvet

Zuzana Gduľová

2.

 

 

 

 

Mgr. Kačmárová

Jazykový kvet

Michaela Mokrišová

3.

 

 

 

 

Mgr. Sidorjaková

Jazykový kvet

Marek Marinčin

4.

 

 

 

 

Mgr. Kačmárová

Jazykový kvet

Bianka Micheľová

1.

 

 

 

 

Mgr. Jaščurová

Jazykový kvet

Adam Pilár

2.

 

 

 

 

Mgr. Jaščurová

Jazykový kvet

Maroš Lamanec

3.

 

 

 

 

Mgr. Drutarovská

Jazykový kvet

Dominik Hromádka

4.

 

 

 

 

Mgr. Drutarovská

Jazykový kvet

Lívia Glovňová

1.

 

 

 

 

Mgr. Jaščurová

Jazykový kvet

Lenka Glovňová

2.

 

 

 

 

Mgr. Jaščurová

Jazykový kvet

Adriána Rakášová

3.

 

 

 

 

Mgr. Jaščurová

Jazykový kvet

Daniel Kaščák

4.

 

 

 

 

Mgr. Jaščurová

Jazykový kvet

Lenka Glovňová

1.

 

 

 

 

Mgr. Karchová

Jazykový kvet

Nikoleta Kaščáková

2.

 

 

 

 

Mgr. Karchová

Jazykový kvet

Lívia Glovňová

3.

 

 

 

 

Mgr. Karchová

Jazykový kvet

Adriána Rakášová

4.

 

 

 

 

Mgr. Karchová

Jazykový kvet

Slavomíra Bučková

1.

 

 

 

 

Mgr. Tulenková

Jazykový kvet

Šimon Kramár

2.

 

 

 

 

Mgr. Rančíková

Jazykový kvet

Kamil Kravec

3.

 

 

 

 

Mgr. Tulenková

Jazykový kvet

Daniela Chomjaková

4.

 

 

 

 

Mgr. Tulenková

Šaliansky Maťko

Viktória Kramárová

2.

 

 

 

 

Mgr. Stašová

Šaliansky Maťko

Šimon Kramár

3.

 

 

 

 

Mgr. Stašová

Šaliansky Maťko

Alexandra Karolová

1.

 

 

 

 

Mgr. Hriceková

Šaliansky Maťko

Andrea Kačmárová

2.

 

 

 

 

Mgr. Hriceková

Šaliansky Maťko

D. Švecová-Babovová

3.

 

 

 

 

Mgr. Hriceková

Hviezdoslavov Kubín

Patrik Bilý

2.

 

 

 

 

Mgr. Hriceková

Hviezdoslavov Kubín

Adam Pilár

3.

 

 

 

 

Mgr. Hriceková

Hviezdoslavov Kubín

Bianka Onteková

3.

 

 

 

 

Mgr. Stašová

Hviezdoslavov Kubín

Šimon Kramár

1.

 

 

 

 

Mgr. Stašová

Hviezdoslavov Kubín

Andrea Kačmárová

2.

 

 

 

 

Mgr. Hriceková

Hviezdoslavov Kubín

Viktória Kramárová

3.

 

 

 

 

Mgr. Stašová

Hviezdoslavov Kubín

Sára Kramárová

1.

 

 

 

 

Mgr. Stašová

Hviezdoslavov Kubín

D. Švecová-Babovová

2.

 

 

 

 

Mgr. Hriceková

Hviezdoslavov Kubín

Miroslava Bilá

3.

 

 

 

 

Mgr. Rančíková

Hviezdoslavov Kubín

Alexandra Karolová

1.

 

 

 

 

Mgr. Hriceková

Hviezdoslavov Kubín

Daniel Kaščák

2.

 

 

 

 

Mgr. Stašová

Hviezdoslavov Kubín

Lenka Glovňová

3.

 

 

 

 

Mgr. Rančíková

Poľovníci a príroda v tvorbe detí

Viliam Kačmár

 

 

3.

 

 

Mgr. Stašová

Poľovníci a príroda v tvorbe detí

Sára Kramárová

 

 

2.

 

 

Mgr. Stašová

Mladý recitátor

Patrik Bilý

1.

 

 

 

 

Mgr. Hriceková

Mladý recitátor

Petra Čechová

2.

 

 

 

 

Mgr. Stašová

Mladý recitátor

Žaneta Bilá

3.

 

 

 

 

Mgr. Hriceková

Mladý recitátor

Ján Kováč

1.

 

 

 

 

Mgr. Stašová

Mladý recitátor

Miroslava Bilá

2.

 

 

 

 

Mgr. Rančíková

Mladý recitátor

Martin Bilý

3.

 

 

 

 

Mgr. Rančíková

Mladý recitátor

Adam Bilý

4.

 

 

 

 

Mgr. Rančíková

Hviezdoslavov Kubín

Barbora Labašová

 

3.

 

 

 

Mgr.Sidorjaková

Hviezdoslavov Kubín

B.Mlynaričová

 

1.

 

 

 

Mgr.Kačmárová

Hviezdoslavov Kubín

Martin Jurec

 

cena poroty

 

 

 

Mgr.Kaščáková

Šaliansky Maťko

B. Mlynaričová

1.

 

 

 

 

Mgr.Kačmárová

 

Výtvarné súťaže

názov súťaže

žiaci

Umiestnenie

pripravoval

školské kolo

obvodové kolo

okresné kolo

krajské kolo

celoslovenské kolo

Petrohrad očami detí

Sára Kramárová

1

 

 

 

1

PaedDr. Tulenková

Petrohrad očami detí

Martin Tulenkov

2

 

 

 

účasť

PaedDr. Tulenková

Petrohrad očami detí

Michal Kravec

3

 

 

 

účasť

PaedDr. Tulenková

Ruský film v škole

Sára Kramárová

1

 

 

 

1

PaedDr. Tulenková

Ruský film v škole

Marek Kramár

2

 

 

 

účasť

PaedDr. Tulenková

Ruský film v škole

Daniela Chomjaková

3

 

 

 

účasť

PaedDr. Tulenková

Vtáky našich lesov

Sára Gduľová

1

 

 

 

 

Mgr.Kaščáková

Vtáky našich lesov

Martin Jurec

2

 

 

 

 

Mgr.Kaščáková

Vtáky našich lesov

Nina Labovská

3

 

 

 

 

Mgr.Jurecová

Vtáky našich lesov

Marek Bilý

cena poroty

 

 

 

 

Mgr. Stachurová

Vtáky našich lesov

Vanesa Kolegová

1

 

 

 

 

Mgr. Sidorjáková

Vtáky našich lesov

Vika Kostová

2

 

 

 

 

Mgr.Sidorjáková

Vtáky našich lesov

Barbora Labašová

3

 

 

 

 

Mgr. Sidorjáková

Vtáky našich lesov

Rafael Toman

cena poroty

 

 

 

 

Mgr. Kaščáková

Vtáky našich lesov

Šimon Kramár

1

 

 

 

 

Mgr. Džundová

Vtáky našich lesov

Sára Dorinová

2

 

 

 

 

Mgr. Džundová

Vtáky našich lesov

Lukáš Bilý

3

 

 

 

 

Mgr. Rančíková

Vtáky našich lesov

Dominik Bilý

cena poroty

 

 

 

 

Mgr. Rančíková

Vtáky našich lesov

Kristián Kramár

1

 

 

 

 

Mgr. Džundová

Vtáky našich lesov

Alexandra Karolová

2

 

 

 

 

Mgr. Trucková

Vtáky našich lesov

Nikoleta Kaščáková

3