Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk 1 ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Dobrá gazdiná DG
Etická výchova ETV
Futbalový krúžok F
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hra na gitaru G
Hudobná výchova HUV
Hudobno pohybová výchova HPV
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Internetový krúžok I
Kickbox KB
Konverzácia v anglickom jazyku KANJ
Konverzácia v slovenskom jazyku a literatúre KSJL
Literárny krúžok LK
Matematika MAT
Matematika 1 MAT
Matematika Š MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianská výchova OBV
Pohybové hry I. stupeň PH
Práca s počítačom PCP
Pracovná výchova PVC
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGM
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a literatúra 1 SJL
Slovenský jazyk a literatúra Š SJL
Slovenský jazyk a literatúra Š SJL
Správanie Spr
Stolný tenis ST
Svet práce SEE
Športové hry ŠPH
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Telesná výchova 1 TEV
Vecné učenie VCU
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Výtvarný krúžok V
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova a základy matematiky ZMR

© aScAgenda 2018.0.1111 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Malcove
    Malcov č. 16,
    08606 Malcov
  • 054/488 2123

Fotogaléria