Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk 1 ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Dobrá gazdiná DG
Etická výchova ETV
Futbalový krúžok F
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hra na gitaru G
Hudobná výchova HUV
Hudobno pohybová výchova HPV
Chémia CHE
Informatická výchova INV
Informatika INF
Internetový krúžok I
Kickbox KB
Konverzácia v anglickom jazyku KANJ
Konverzácia v slovenskom jazyku a literatúre KSJL
Literárny krúžok LK
Matematika MAT
Matematika 1 MAT
Matematika Š MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianská výchova OBV
Pohybové hry I. stupeň PH
Práca s počítačom PCP
Pracovná výchova PVC
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGM
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti RKS
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk a literatúra 1 SJL
Slovenský jazyk a literatúra Š SJL
Slovenský jazyk a literatúra Š SJL
Správanie Spr
Stolný tenis ST
Svet práce SEE
Športové hry ŠPH
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Telesná výchova 1 TEV
Vecné učenie VCU
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Výtvarný krúžok V
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova a základy matematiky ZMR

© aScAgenda 2019.0.1138 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Malcove
    Malcov č. 16,
    08606 Malcov
  • 054/488 2123

Fotogaléria