Navigácia

 

 

 

 

ŠKD  V Č I E L K A

V – viac budem pomáhať slabším spolužiakom, vždy za sebou upracem hračky

Č – činnosti nášho ŠKD budem využívať na rozvíjanie nadania a talentu

I  –  iným deťom nebudem ubližovať, budem chrániť svoje zdravie ale i zdravie kamarátov a  nebudem svojim konaním obmedzovať práva ostatných detí

E – empatické správanie mi bude vlastné

L –  láska a priateľstvo sú najdôležitejšie veci na svete okrem zdravia človeka

K –  k svojim spolužiakom a k dospelým budem prejavovať úctu a rešpektovať pokyny dospelých, ktoré sú v súlade s právnymi a vnútornými predpismi

A –  a  o majetok ŠKD sa budem vzorne starať a budem ho chrániť pred poškodením alebo znehodnotením

 

 

Motto:

„Detstvo je najkrajšie obdobie v živote človeka.“

                                                                                                      Michal Dočolomanský

 

 

Školský klub detí (ŠKD)

 

    ŠKD má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Užitočne v ňom trávi svoj voľný čas  27 detí. V klube majú možnosť zabaviť sa pri najnovších spoločenských hrách, rozvíjať svoju tvorivosť pri hre so stavebnicami, venovať sa rôznym výtvarným technikám, vyšantiť sa na športoviskách školy spolu s kamarátmi. Deti majú k dispozícii telocvičňu školy, knižnicu, počítačovú učebňu,  interaktívnu tabuľu, veľký moderný televízor, DVD prehrávač, video, každý  rok  nové  hračky, materiál na výtvarnú a pracovnú výchovu.  Môžu  navštevovať  klub  každý  deň alebo len niektoré dni v týždni a počas pobytu si odbehnú na krúžky alebo do ZUŠ.
   
    ŠKD je otvorený podľa požiadaviek rodičov -  po skončení vyučovania do 15,00 hod.

 

    Poplatok za ŠKD je v súčasnosti 1,70 € za mesiac a vyberá sa mesačne. Deťom zo sociálne odkázaných rodín sa poplatok odpúšťa na základe potvrdenia o poberaní sociálnych dávok. Klub môžu navštevovať aj deti nezamestnaných rodičov.

    Vážení rodičia!
Nechcete, aby sa vaše deti túlali po uliciach s kľúčom na krku?
Nechcete, aby presedeli celý voľný čas pred televízorom alebo počítačom?
Nechcete, aby sa začleňovali do partií vandalov a feťákov?
Zabezpečte deťom užitočné trávenie voľného času pod dozorom pedagógov. Jednou z možností  je aj náš  školský  klub detí, ktorý vedie už niekoľko rokov Mgr. Anna Slamková

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Malcove
    Malcov č. 16,
    08606 Malcov
  • 054/488 2123

Fotogaléria