Navigácia

Projekty

Nadpis

Projekty, do ktorých sme sa zapojili:

2018/2019:

 • Projekt: podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j  - vytvorené 1 pracovné miesto asistenta učiteľa

 

 • Dobrovoľnícka činnosť  - vytvorené 1 pracovné miesto prevádzkový pracovník v školskej kuchyni

 

 

 

2017/2018:

 • Národný projekt: "Praxou k zamestnanosti" - vytvorené dve pracovné miesta učiteľa

 

 • Národný projekt: "Šance pre mladých" - vytvorené dve pracovné miesta asistentov učiteľa

 

 • Projekt: podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j  - vytvorené 2 pracovné miesta asistentov učiteľa a 1 pracovné miesto upratovačky

 

 • Dobrovoľnícka činnosť  - vytvorené 2 pracovné miesta prevádzkový pracovník v školskej kuchyni

 

 

 

2016/2017:

 

 • Projekt: Moja prvá škola, ktorý organizuje Nezisková organizácia EDULAB - projekt je určný učiteľom 1. stupňa. Cieľom projektu je zatraktívniť výučbu pre žiakov prvého stupňa a budovať ich pozitívny vzťah k učniu 

 

 • Projekt: Čítanie s porozumením - CPPPaP Bardejov

- zmapovanie čitateľskej úrovne žiakov 3. a 5. ročníka, zmapovanie čitateľských zručností, porozumenia a vnímania čítaného textu

 

 • Projekt: Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52 a

        - vytvorené jedno pracovné miesto

 

 • Národný projekt: "Praxou k zamestnanosti - vytvorené dve pracovné miesta asistentov učiteľa

 

2015/2016:

 

 • Projekt: Moja prvá škola, ktorý organizuje Nezisková organizácia EDULAB - projekt je určný učiteľom 1. stupňa. Cieľom projektu je zatraktívniť výučbu pre žiakov prvého stupňa a budovať ich pozitívny vzťah k učniu 

 

 • Projekt: podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j  - vytvorené 2 pracovné miesta asistentov učiteľa a 1 pracovné miesto prevádzkového zamestnanca ŠJ

 

 • Projekt: vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. - vytvorené 2 pracovné miesta

 

 • Projekt: rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov anglického jazyka, základných a stredných škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti reformy systému základného vzdelávania

 

2014/2015:

 

 • Národný projekt "Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách".  Do projektu sa zapojili 3 učitelia našej školy. Cieľom projektu je ponúknuť učiteľom nové metódy a nástroje pre atraktívnejšiu a kvalitnejšiu výučbu anglického jazyka. Škola získa didaktické prostriedky pre učiteľov a žiakov. Projekt je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.

 

 • Projekt spoločnosti Slovanet: "Bezpečné školy" - cieľom je motivovať žiakov k hlbšiemu záujmu o informačné technológie a pomáhať školám vytvárať pre žiakov bezpečné prostredie

 

 • Celoslovenský projekt RÚVZ - monitoring telovýchovných podmienok žiakov základných škôl na vyučovacích hodinách telesnej výchovy

 

 • Projekt: podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 j   vytvorené 2 pracovné miesta asistentov učiteľa a 1 pracovné miesto prevádzkového zamestnanca ŠJ

 

 • Projekt: elektronizácia školských knižníc

 

2013/2014:

 

 • Národný projekt: Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy - zapojení sú 4 učitelia

 

 

 • Program „Školské ovocie“ je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Dodávané je dvakrát týždenne

 

        Ciele programu:

     - zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku

     - zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku

     - znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí

     - podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o hodnote  ovocia a zeleniny

 

 

 • Národný projekt: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplynňovania sociálno-patologických javov  v školskom prostredí (úspešný)

 

 

 • Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (úspešný) škola dostane : - interaktívnu tabuľu

                                                              - notebook

                             - 20 tabletov

 

 

 • Národný projekt: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania (úspešný)

 

 • Projekt XX. na podporu zamestnávania nezamestnaných v samospráve podľa § 54  (úspešný)

 

 • Projekt na poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j  (úspešný)

 

 • Projekt Nadácie Orange: Školy pre budúcnosť 2013/2014 (neúspešný)

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria