Navigácia

Výchovná poradkyňa Školský rok 2015/2016 Harmonogram prijímacieho pokračovania v školskom roku 2016/2017

Výchovná poradkyňa

Výchovná poradkyňa

Výchovné poradenstvo a špeciálno-pedagogické poradenstvo tvoria systém pomoci deťom v prevencii problémového vývinu, vo výchove a vzdelávaní v základnej škole, v rodine, pri voľbe štúdia a povolania. Podieľajú sa na riešení otázok poznávacieho, osobnostného, sociálneho vývinu žiakov a uplatnenia sa v spoločnosti.

 

Pracovné zameranie VP:

 

 • vyhľadávanie a riešenie všetkých výchovno-vzdelávacích problémov
 • poskytovanie základných poradenských informácií učiteľom a rodičom
 • osobná pomoc žiakom pri riešení osobného, osobnostného, sociálneho, vzdelávacieho a profesijného vývinu a orientácie
 • odborná koordinácia všetkých činností v oblasti výchovného poradenstva
 • poskytovanie metodickej a informačnej pomoci pedagogickým pracovníkom školy, žiakom a ich zákonným zástupcom
 • spolupráca s CPPPaP, SOŠ a RZŠ a triednymi učiteľmi

 

     V rámci poradenstva pri výchovných a vyučovacích problémoch žiakov a profesijnej orientácie VP:

 

 • sleduje proces adaptácie žiakov prvého ročníka
 • konzultuje s triednymi učiteľmi a žiakmi  výchovné problémy
 • spolupracuje s CPPPaP, sprostredkuje prenos informácií medzi pracovníkmi poradne a učiteľmi
 • priebežne informuje na pedagogickej rade o svojej činnosti
 • sleduje talentovaných žiakov
 • obzvlášť si všíma žiakov, u ktorých je podozrenie na toxikomániu, konzultuje s triednym učiteľom, rodičmi, prípadne s príslušnými sociálnymi pracovníkmi, alebo v prípade, že sa dopustili priestupku, s políciou
 • sprostredkuje žiakom, rodičom a pracovníkom školy informácie o možnostiach štúdia na SŠ
 • zabezpečuje propagáciu možností ďalšieho štúdia na SŠ na prístupnom mieste ZŠ
 • v rámci vymedzených konzultačných hodín zabezpečuje poradenskú službu pre rodičov
 • zabezpečuje besedy so zástupcami SŠ
 • kompletizuje spolu s triednymi učiteľmi prihlášky žiakov na SŠ
 • v čase určenom Výpočtovým strediskom v Michalovciach predkladá na PPP stav záujmu žiakov o ďalšie štúdium.

 

Výchovná poradkyňa: Mgr. Štefánia Pillárová

Konzultačné hodiny: denne od 12.00 – 13.00 (vopred sa telefonicky dohodnúť)

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria