Navigácia

Partneri
Štvrtok 20. 9. 2018

Kontakt

Meno školy: Základná škola v Malcove
Email školy: zsmalcov@stonline.sk
Telefón: 054/488 2123
Adresa školy: Malcov č. 16,
08606 Malcov
IČO: 37873954
DIČ: 2021639785

Novinky

 • 22. 8. 2018

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Prijatie žiakov ZŠ v Malcove starostom obce

  Dňa 28.06. 2018 sa na pôde Obecného úradu v Malcove uskutočnilo prijatie žiakov a učiteľov zástupcom starostu obce Jánom Džambom.

  Ide o pravidelné ocenenie najúspešnejších žiakov, ktorí dosiahli úspechy v reprezentácii našej školy za tento školský rok. Naši žiaci dosiahli popredné umiestnenia vo vedomostných súťažiach, olympiádach, športových či umeleckých súťažiach na úrovni okresného, krajského a celoslovenského kola. Škola im umožňuje rozvíjať vedomosti, zručnosti a talent. Spolu s nimi boli odmenení aj učitelia, ktorí majú veľkú zásluhu na ich príprave. Slávnosť otvorila riaditeľka ZŠ v Malcove Mgr. Viera Džundová, ktorá privítala všetkých zúčastnených. Žiaci sa prezentovali básňou Leto, ktorej autorom bol jeden z ocenených žiakov. Nasledoval samotný akt oceňovania a z rúk pána zástupcu starostu si ďakovný list prevzali trinásti žiaci druhého stupňa: Viktória Kramárová, Šimon Kramár, Juraj Bilčak, Nikoleta Kaščáková, Daniela Chomjaková, Miriam Gernátová, Kristína Richveisová, Sára Kramárová, Daniel Kaščák, Martin Tulenko, Jakub Kravec, Martina Lamancová, Michal Bocko a deviati učitelia. Menovaní žiaci a ich učitelia sa zároveň podpísali do školskej kroniky a Pamätnej knihy obce Malcov. Po odovzdaní ďakovných listov a vecných darov sa svojím príhovorom pán zástupca starostu poďakoval žiakom a učiteľom za ich úsilie a námahu počas celého školského roka a reprezentáciu nielen seba, ale aj školy a obce. Žiaci vo svojom záverečnom poďakovaní poukázali na vzornú spoluprácu me

 • 27. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Časopisy

 • 27. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Časopisy

 • Duchovná bodka za školským rokom

  V utorok 26.júna sme mali výchovný koncert. Spievala nám skupina F6. Koncert obsahoval náboženské pesničky a svedectvá zo života hudobníkov. Školský rok zakončujeme s duchovným spestrením a spolu s odkazom hudobnej skupiny pohľadom vpred. Muzikanti doniesli do našej telocvične kúsok ľudskej pravdy a múdrosti a s nadšením ich odovzdali nám, žiakom. Každý z nás si mohol odniesť ponaučenie a radu do života. Bola to pekná bodka za školským rokom a odkaz na prázdniny. Nekráčať sám, pestovať si veľa lásky a skutočné priateľstvo. Ďakujeme F6.

 • Dňa 21.06.2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo stretnutie vedenia školy, sociálneho pedagóga a terénnych sociálnych pracovníkov z okolitých obcí. V úvode sa prítomným prihovorila Mgr. Viera Džundová, poverená riadením školy. Prítomným poďakovala za dobrú spoluprácu, ochotu pomáhať a zároveň ich prácu ocenila ďakovnými listami. Stretnutie pokračovalo vymieňaním skúseností, názorov, riešení otázok detí z málo podnetného prostredia.

  Text: Mgr Anna Slamková – sociálny pedagóg

  Foto: Mgr. Jaroslav Vančík

 • 22. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • 22. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • 19. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • 13. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • 12. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • Retro deň

  Všetko začalo na zasadnutí Žiackej školskej rady. Padol nápad zorganizovať Retro deň. A padol do úrodnej pôdy. Aj keď sa školský rok pomaly končí, všetci sme sa podujali oživiť náš školský život. Prečo? Pretože žiaci si pri príprave oblečenia mohli zistiť niečo o svojej minulosti, komunikovať viac s rodičmi, ktorí dostali šancu pospomínať a uvedomiť si, že história, to sú naše korene. A tak sa Retro deň naplánoval na štvrtok 24. 5. 2018 a vyhlásený bol školským rozhlasom.

  Ráno všetci vyzerali inak. Zmenila sa aj atmosféra v triedach a v zborovni. Všade sa diskutovalo o prvkoch retro štýlu. Komisia, ktorá bola zvolená Žiackou školskou radou, počas prvých hodín prešla všetky triedy a vybrala najkrajšie oblečených žiakov. Nebol to ľahký výber. Už hneď na začiatku prehliadky bolo vidno rozdiel v zapojení sa do akcie u dievčat a u chlapcov. Dievčat bolo podstatne viac, avšak chlapci, ktorí sa zapojili, boli neprehliadnuteľní. Chceli by sme tiež vyzdvihnúť prístup 7. A triedy, v ktorej sa do akcie zapojila väčšina žiakov.

 • 24. 5. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • TESTOVANIE KOMPARO 2018

  Spoločnosť EXAM testing pripravila v tomto školskom roku už svoj druhý model celoslovenského testovania KOMPARO, ktorý je určený pre žiakov 4. a 6. ročníka. Zapojilo sa doň 325 škôl a testy absolvovalo viac ako 12 700 žiakov.

  Žiaci našej školy zo 4. roč. a 6. A triedy sa rozhodli otestovať si svoje vedomosti takouto formou a dňa 4. mája 2018 sa zúčastnili testovania KOMPARO z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Štvrtáci mali okrem týchto hlavných predmetov v testoch obsiahnuté aj otázky z prírodovedy a vlastivedy, šiestaci zasa z biológie a geografie. Obidva ročníky si museli poradiť aj s otázkami zo všeobecných študijných predpokladov, ktoré predstavovali druhú časť testu z matematiky. Pre žiakov 4. ročníka testovanie KOMPARO predstavuje prípravu na Testovanie 5-2018, ktoré budú povinne absolvovať v novembri budúceho školského roka.

 • 73 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny

  Druhá svetová vojna bola najväčšou a najstrašnejšou vojnou v doterajšej histórii ľudstva. Zahynulo v nej viac ako 50 miliónov ľudí.

  Dňa 6. mája 2018 sa v našej obci konali spomienkové oslavy 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, ktoré slávnostným príhovorom otvoril starosta obce JUDr. Stanislav Gernát. Po slávnostnom príhovore riaditeľka školy Mgr. Viera Džundová pripomenula prítomným fakty o 2. svetovej vojne.

  Medzi účastníkov osláv patrili aj žiaci základnej školy, ktorí si položením kytice kvetov k pamätnej tabuli umiestnenej na budove obecného úradu, uctili pamiatku tých, ktorí bojovali za našu slobodu. V krátkom kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ a spevácka skupina Malcovčanky.

 • 4. 5. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • V piatok 20. apríla 2018 sa na Základnej škole v Malcove uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Zápisu do prvej triedy sa zúčastnilo 26 detí.

  Budúcich prvákov a ich rodičov privítala v školskej jedálni Mgr. Viera Džundová, poverená riadením ZŠ.

  Okrem nej svojich nových spolužiakov privítali aj žiaci 1. ročníka svojím milým programom, v ktorom predviedli, čo všetko sa už v prvej triede naučili. Druháci oživili program divadelným predstavením s názvom Pytačky.

  Budúci prváci na zápise museli takisto ukázať, čo všetko už vedia a čo sa naučili v MŠ. V niektorých očkách sa možno aj ukázali drobné obavy, ale tie sa však rýchlo rozplynuli. Deti vypracovali pracovné listy a potom pani učiteľky preskúšali svojich nádejných žiačikov a zistili, že do školy prídu veľmi šikovné a múdre detičky. S rozžiarenými očkami a úsmevom na perách si po statočnej práci odnášali pamätný list, sladkosť a malý darček do školy.

 • ,,Nič tak nedokáže zapáliť slovenskú dušu, ako ľudová pieseň...“

  Za pravdu tomuto vyjadreniu dáva Slávik Slovenska, súťaž ktorá trvá neprerušene už 28 rokov. Veríme, že ešte pár rokov bude prinášať svoje ovocie v podobe krásnych spevov detí, ktoré ju budú udržiavať pri živote! Veď každá z našich ľudových piesní je svojím spôsobom nahliadnutím do minulosti, pretože práve do ľudovej piesne ako do studnice ukladali naši predkovia všetko čo prináša život a robí život životom.

  20. apríla 2018 sa aj v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v interpretácií slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska. Krásnym spevom ľudových piesní prezentovali svoj talent a vzťah k spevu žiaci I. a II. stupňa. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórii a ich úlohou bolo zaspievať dve ľudové piesne. Úlohy porotcov sa tentoraz zhostili: PaedDr. J. Tulenková, Mgr. Martina Jurecová a Mgr. E. Trucková

 • „Kreativita je schopnosť prichádzať s novými nápadmi a urobiť z nich realitu.“ Týmito slovami otvorila riaditeľka školy Mgr. Viera Džundová metodické podujatie na ZŠ v Malcove s názvom Rozvíjanie kreativity žiakov ZŠ, ktoré bolo ďalšie zo série vzdelávacích aktivít Základnej školy v Malcove a obvodových škôl z Lenartova, Lukova, Snakova a Gerlachova.

  Cieľom podujatia bolo hlbšie preniknúť do procesov tvorivosti na vyučovaní. PaedDr. Slávka Ďačovská PhD, MBA z Metodického centra v Prešove prišla s nami tvorivosť rozvíjať. Ponúkla nám množstvo materiálov, navodila príjemnú atmosféru s jasnými pravidlami. Hneď prvá aktivita bola na zobudenie a precvičenie jazyka a naštartovanie myslenia na kognitívne procesy. Aktivizujúce metódy boli zaujímavé a zábavné. Mohli sme sa zapojiť všetci a tvoriť spoločne. Hľadanie riešení bolo podnetné. Objavili sme nové riešenia, zdôvodňovali, tvrdili, argumentovali. Znovu sme prešli zhlukovanie, clustering, pri ktorom sme oprášili argumentáciu, kauzálne procesy mozgu. Hľadanie kauzality je jedným zo základných procesov tvorby poznatkovej základne žiakov. Vyskúšali sme a zažili aktivizujúce metódy, pri ktorých sme sa rozhýbali a zasmiali. Byť chvíľku v koži vlastných žiakov sa nám vždy páči. V druhej fáze metodického dňa sme si oprášili akrostich, metódu, pri ktorej sa pracuje so slovami a rozvíja sa slovná zásoba, pojmové myslenie. Metóda sa dá využiť v ktorejkoľvek časti vyučovacej hodiny, poslúži aj na overovanie vedomosti. Pravidlá akrostichu

 • Aj tento školský rok absolvovali žiaci 5. ročníka exkurziu do Lesníckeho ekocentra v Malcove. Les, jeho život, význam a ochrana boli hlavnou témou besedy, ktorú mali žiaci dňa 18. apríla 2018 s Ing. Rybárom. Žiaci 5. ročníka sa oboznámili s významom lesa, prácou lesníkov. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o lesnej zveri, nebezpečenstve vzniku lesných požiarov či monitorovaní medveďov na území Slovenska.

  V závere si žiaci pripomenuli základné pravidlá správania v lese, čoho sa je potrebné vyvarovať a prečo je nutné prírodu chrániť.

 • 13. 4. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • Oceňovanie pedagogických pracovníkov

  Dňa 28.3.2018 sa v priestoroch koncertnej sály Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove konalo oceňovanie pedagogických pracovníkov pri príležitosti dňa učiteľov. Úvod tejto príjemnej udalosti patril študentom Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, ktorí nás zaujali krásnym kultúrnym programom. Potom prednosta Okresného úradu v Prešove Mgr. Emil Chlapeček odovzdal ďakovné listy oceneným pedagogickým pracovníkom.

  Nás veľmi teší, že medzi ocenenými bola aj pani riaditeľka Základnej školy v Malcove Mgr. Viera Džundová, ktorá dostala ocenenie za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu a výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese. Gratulujeme.

 • Stará mama Jolana

  Krásne aprílové popoludnie 11. 4.2018 sme sa na hodine náboženskej výchovy stretli v 9. B triede so vzácnym človekom. Privítali sme medzi nami starú mamu Jolanu Giňovú z Lenartova. Mohli by sme ju nazvať aj našou školskou starou mamou, pretože počet jej vnúčat u nás v škole je vysoký. Sama nemá svoje vnúčatá a pravnúčatá spočítané. V triede sme ich narátali 5. Starkú sme poprosili, aby nám porozprávala o svojom živote. Narodila sa v roku 1938. Aj keď bola dieťa, pamätá si vojnu a jej útrapy, ktoré znášala spolu s rodičmi a siedmimi súrodencami. Spomínala, že na hlad a strach sa nedá zabudnúť. Starká nechodila do školy. Povojnové časy nepriali vzdelávaniu Rómov. S rodičmi v detstve veľa cestovali za prácou. Vie si niečo málo prečítať a podpísať sa. Je jej ľúto, že si nemôže prečítať mnoho zaujímavých vecí a kníh. Vo svojom rozprávaní dokázala porovnať dobu minulú a súčasnú, dokázala zhodnotiť spôsob života u nich na osade v minulosti a dnes. Ochotne a s múdrosťou odpovedala na otázky našich dievčat. Dozvedeli sme sa, že aj keď mala osem detí dokázala 16 rokov chodiť do práce bez jednej absencie. Robila tvrdú chlapskú robotu na stavbe. Jej čarovné rozprávanie bolo podčiarknuté neskutočnou čistotou a srdečnosťou. S týmto láskavým postojom nám rozprávala aj o rodičovstve a materstve. Spolu so žiakmi sme jej rozprávanie a spomienky ocenili kytičkou. Dúfame, že jej zdravie poslúži a ešte nás v škole navštívi. Bolo to čarovné stretnutie. Dýchalo naplneným životom. Starká skonštatov

 • 23. 3. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • Okrem toho, že 20.marec je prvý jarný deň, bol to pre nás aj deň výletu. Síce sa počasie jari nepodobá, radosť z výletu nám to ale nepokazilo.

  O siedmej ráno sme sa všetci, siedmaci a ôsmaci malcovskej školy, stretli vo vestibule a o chvíľu vyrazili do Prešova. Vodič bol odborník, boli sme v Prešove skoro. Stihli sme rannú návštevu múzea v Solivare. Pri vchode nás privítal sprievodca. Dozvedeli sme sa veľa nového, aj keď my, milovníci histórie, sme už niečo vedeli. Soľ bola vzácna, bola platidlom a predstavte si, za súdok soli ste si v stredoveku mohli kúpiť dedinu aj s dušami. V Solivare sa ťažila kráľovská soľ, Habsburgovci rozvinuli túto ťažbu a starali sa o zveľaďovanie Solivaru. Bol to zdroj príjmu pre monarchiu. Veľmi zaujímavá časť histórie, ktorá sa odohrávala tak blízko nás. Usúdili sme, že Solivar bol dôležitým miestom. Mali by sme ho teda poznať všetci a vedieť o ňom porozprávať svojim kamarátom. Expozíciu Solivaru, resp. Slovenského technického múzea sme opustili a vyrazili sme za kultúrou. V prešovskom divadle dávali rozprávku Neuveriteľné dobrodružstva malého Buratina. Na predstavenie čakalo veľa detí z rôznych škôl. Po niekoľkých minútach sme si odložili oblečenie a prešli sme k sále. Po prvýkrát v mojom živote som v divadle sedel v prvom rade. Predstavenie plné farieb a piesní sa začalo. Bolo veľmi zábavné a poučné. Každý si to užíval, ale podľa mňa si to najviac užívala naša triedna, veľká milovníčka divadla. Na konci predstavenia sme z tepla divadla vyšli

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria