Navigácia

 • 2. 7. 2018

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Prijatie žiakov ZŠ v Malcove starostom obce

  Prijatie žiakov ZŠ v Malcove starostom obce

  Dňa 28.06. 2018 sa na pôde Obecného úradu v Malcove uskutočnilo prijatie žiakov a učiteľov zástupcom starostu obce Jánom Džambom.

  Ide o pravidelné ocenenie najúspešnejších žiakov, ktorí dosiahli úspechy v reprezentácii našej školy za tento školský rok. Naši žiaci dosiahli popredné umiestnenia vo vedomostných súťažiach, olympiádach, športových či umeleckých súťažiach na úrovni okresného, krajského a celoslovenského kola. Škola im umožňuje rozvíjať vedomosti, zručnosti a talent. Spolu s nimi boli odmenení aj učitelia, ktorí majú veľkú zásluhu na ich príprave. Slávnosť otvorila riaditeľka ZŠ v Malcove Mgr. Viera Džundová, ktorá privítala všetkých zúčastnených. Žiaci sa prezentovali básňou Leto, ktorej autorom bol jeden z ocenených žiakov. Nasledoval samotný akt oceňovania a z rúk pána zástupcu starostu si ďakovný list prevzali trinásti žiaci druhého stupňa: Viktória Kramárová, Šimon Kramár, Juraj Bilčak, Nikoleta Kaščáková, Daniela Chomjaková, Miriam Gernátová, Kristína Richveisová, Sára Kramárová, Daniel Kaščák, Martin Tulenko, Jakub Kravec, Martina Lamancová, Michal Bocko a deviati učitelia. Menovaní žiaci a ich učitelia sa zároveň podpísali do školskej kroniky a Pamätnej knihy obce Malcov.  Po odovzdaní ďakovných listov a vecných darov sa svojím príhovorom pán zástupca starostu poďakoval žiakom a učiteľom za ich úsilie a námahu počas celého školského roka a reprezentáciu nielen seba, ale aj školy a obce. Žiaci vo svojom záverečnom poďakovaní poukázali na vzornú spoluprácu medzi školou a obcou, poďakovali za vytváranie priaznivých podmienok pre školskú prácu a v neposlednom rade za láskavosť a podporu. Záver slávnosti ukončila pani riaditeľka slovami vďačnosti, ktoré patrili žiakom, učiteľom, rodičom a zástupcovi starostu obce za prijatie a odmenenie ich dosiahnutých výsledkov.

  Vďaka významným podujatiam takéhoto charakteru získavajú žiaci novú motiváciu do budúcnosti a pocit, že ich celoročná námaha a dosiahnuté úspechy sú ocenené aj za dverami školy. Aj tieto malé úspechy budú inšpiráciou pre spolužiakov a budú pre nich povzbudením v tom, aby sa snažili aj naďalej byť úspešní.

  Sme radi a veľmi vďační za to, že máme učiteľov a rodičov, ktorí  sprostredkúvajú nielen vedomosti, ale pomáhajú rozvíjať  možnosti a schopnosti žiakov, vyvolávajú v nich rešpekt a úctu, pretože žiakov naučili stanoviť si ciele a uskutočniť ich, prekonať lenivosť či priemernosť, ktoré ich niekedy ovládli, a tak nepremárniť talent vo veľkej konkurencii.

  Mgr. Jana Stašová, PaedDr. Janka Tulenková

   

   

  Nad Malcovom sám Pán Boh drží stráž

  Nad Malcovom ty svoje srdce máš

  Nad Malcovom slnko má kolísku

  Nad Malcovom tie krásy v srdci máš

  Nad Malcovom tá zem je najsvätejší chrám

  Keď sme na chvíľu stade preč, zdá sa, že v zámku chýbal kľúč

  Hľadáme svoju matku

  Domovom vonia každá stráň.

          V tejto dedinke sídli naša základná škola, ktorej poslaním je vzdelávať žiakov podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu. Hlavnú úlohu tu hrá žiak i učiteľ. Že žiaci sa úlohy zhostili veľmi dobre, svedčia aj dosiahnuté výsledky v rôznych súťažiach a olympiádach.

  Pri tejto príležitosti chcem vysloviť slová vďaky zriaďovateľovi školy, Obci Malcov,  za prijatie a ocenenie žiakov a pedagógov, za ústretovosť a dlhoročnú spoluprácu. Slová vďaky patria hlavne pánovi starostovi JUDr. Stanislavovi Gernátovi, u ktorého vždy nájdeme podporu a porozumenie. Ďakujem tiež poslancom obecného zastupiteľstva.

   

   

                                                                                    Mgr. Viera Džundová

                                                                                    poverená riadením školy

  Foto: Mgr. Jaroslav Vančík

 • 27. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Časopisy

 • 27. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Časopisy

 • Duchovná bodka za školským rokom

  Duchovná bodka za školským rokom

  V utorok 26.júna sme mali výchovný koncert. Spievala nám skupina F6. Koncert obsahoval náboženské pesničky a svedectvá zo života hudobníkov. Školský rok zakončujeme s duchovným spestrením a spolu s odkazom hudobnej skupiny pohľadom vpred. Muzikanti doniesli do našej telocvične kúsok ľudskej pravdy a múdrosti a s nadšením ich odovzdali nám, žiakom. Každý z nás si mohol odniesť ponaučenie a radu do života. Bola to pekná bodka za školským rokom a odkaz na prázdniny. Nekráčať sám, pestovať si veľa lásky a skutočné priateľstvo. Ďakujeme F6.                                             

  Žiaci 8.A

  Foto: Mgr. František Maxin a Mgr. Martin Marcinov

 • Stretnutie s terénnymi sociálnymi pracovníkmi

  Dňa 21.06.2018 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo stretnutie vedenia školy, sociálneho pedagóga a terénnych sociálnych pracovníkov z okolitých obcí. V úvode sa prítomným prihovorila Mgr. Viera  Džundová, poverená riadením školy. Prítomným poďakovala za dobrú spoluprácu, ochotu pomáhať a zároveň ich prácu ocenila ďakovnými listami. Stretnutie pokračovalo vymieňaním skúseností, názorov, riešení otázok detí z málo podnetného prostredia.

  Text: Mgr Anna Slamková – sociálny pedagóg

  Foto: Mgr. Jaroslav Vančík

 • 22. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • 22. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • 19. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • 13. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • 12. 6. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • Retro deň

  Retro deň

  Všetko  začalo na zasadnutí Žiackej školskej rady. Padol nápad zorganizovať Retro deň. A padol do úrodnej pôdy. Aj keď sa školský rok pomaly končí, všetci sme sa podujali oživiť náš školský život. Prečo? Pretože žiaci si pri príprave oblečenia mohli zistiť niečo o svojej minulosti, komunikovať viac s rodičmi, ktorí dostali šancu pospomínať a uvedomiť si, že história, to sú naše korene. A tak sa Retro deň naplánoval na štvrtok 24. 5. 2018 a vyhlásený bol školským rozhlasom.

       Ráno všetci vyzerali inak. Zmenila sa aj atmosféra v triedach a v zborovni. Všade sa diskutovalo o prvkoch retro štýlu. Komisia, ktorá bola zvolená Žiackou školskou radou, počas prvých hodín prešla všetky triedy a vybrala najkrajšie oblečených žiakov. Nebol to ľahký výber. Už hneď na začiatku prehliadky bolo vidno rozdiel v zapojení sa do akcie u dievčat a u chlapcov. Dievčat bolo podstatne viac, avšak chlapci, ktorí sa zapojili, boli neprehliadnuteľní. Chceli by sme tiež vyzdvihnúť prístup 7. A triedy, v ktorej sa do akcie zapojila väčšina žiakov.

       Zapojili sa aj učitelia, ktorí si tú dobu pamätajú a prekvapili nás aj tety kuchárky. Cez veľkú prestávku sme sa všetci zišli na chodbe v pavilóne C a spravili sme si spoločné fotografie ako spomienku na tento netradičný deň. Odmenou bol potlesk divákov a dobrý pocit, že si sami vieme pripraviť zábavu.

       Na záver môžeme zhodnotiť, že Retro deň prebehol úspešne. Všetci sme boli príjemne prekvapení množstvom kúskov oblečenia rôznych farieb a vzorov, z ktorých mnoho bolo zo skríň našich starých rodičov. Ako keby naša škola na jeden deň ožila spomienkami. Chceme viac takýchto dní. Oživujú atmosféru a veľa hovoria aj o našej angažovanosti, zmysle pre humor a pre kolektív.

                                                                                     Sára Kramárová, 9.A

  Foto: Marek Kramár

 • 24. 5. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • TESTOVANIE KOMPARO 2018

  TESTOVANIE KOMPARO 2018

  Spoločnosť EXAM testing pripravila v tomto školskom roku už svoj druhý model celoslovenského testovania KOMPARO, ktorý je určený pre žiakov 4. a 6. ročníka. Zapojilo sa doň 325 škôl a testy absolvovalo viac ako 12 700 žiakov.

  Žiaci našej školy zo 4. roč. a 6. A triedy sa rozhodli otestovať si svoje vedomosti takouto formou a dňa 4. mája 2018 sa zúčastnili testovania KOMPARO z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Štvrtáci mali okrem týchto hlavných predmetov v testoch obsiahnuté aj otázky z prírodovedy a vlastivedy, šiestaci zasa z biológie a geografie. Obidva ročníky si museli poradiť aj s otázkami zo všeobecných študijných predpokladov, ktoré predstavovali druhú časť testu z matematiky. Pre žiakov 4. ročníka testovanie KOMPARO predstavuje prípravu na Testovanie 5-2018, ktoré budú povinne absolvovať v novembri budúceho školského roka.

  Dosiahnuté výsledky testovania KOMPARO budú zverejnené na internetovej stránke www.komparo.sk 30. mája 2018 a následne do 19. júna dostane škola materiály s podrobnými výsledkami našich žiakov.

  Dúfame, že výsledky testovania budú odzrkadľovať vedomosti našich žiakov získané v doterajšom štúdiu. 

  Ing. Anna Spišáková, koordinátorka testovania

  Foto: Mgr. Jaroslav Vančík

 • 73 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny

  73 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny

  Druhá svetová vojna bola najväčšou a najstrašnejšou vojnou v doterajšej histórii ľudstva. Zahynulo v nej viac ako 50 miliónov ľudí.

  Dňa 6. mája 2018 sa v našej obci konali spomienkové oslavy 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, ktoré slávnostným príhovorom otvoril starosta obce JUDr. Stanislav Gernát. Po slávnostnom príhovore riaditeľka školy Mgr. Viera Džundová pripomenula prítomným fakty o 2. svetovej vojne.

  Medzi účastníkov osláv patrili aj žiaci základnej školy, ktorí si položením kytice kvetov k pamätnej tabuli umiestnenej na budove obecného úradu, uctili pamiatku tých, ktorí bojovali za našu slobodu. V krátkom kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ a spevácka skupina Malcovčanky.

       Udalosti druhej svetovej vojny by sme nemali vnímať iba ako vzďaľujúcu sa minulosť, ktorá patrí do dejepisných učebníc. Nech pre nás zostanú neustálym mementom pripomínajúcim kam až dokáže človek zájsť, keď sa otvorí nenávisti a násiliu.

   

                                                                                                          Mgr. Viera Džundová

  Foto: Ivan Lövinger

 • 4. 5. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • Zápis do 1. ročníka

  V piatok 20. apríla 2018 sa na Základnej škole v Malcove  uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Zápisu do prvej triedy sa zúčastnilo 26 detí. 

  Budúcich prvákov a ich rodičov privítala v školskej jedálni Mgr. Viera Džundová, poverená riadením ZŠ.

  Okrem nej svojich nových spolužiakov privítali aj žiaci 1. ročníka svojím milým programom, v ktorom predviedli, čo všetko sa už v prvej triede naučili. Druháci oživili program divadelným predstavením s názvom Pytačky.

  Budúci prváci  na zápise museli takisto ukázať, čo všetko už vedia a čo sa naučili v MŠ. V niektorých očkách sa možno aj ukázali drobné obavy, ale tie sa však rýchlo rozplynuli. Deti vypracovali pracovné listy a potom pani učiteľky preskúšali svojich nádejných žiačikov a zistili, že do školy prídu veľmi šikovné a múdre detičky. S rozžiarenými očkami a úsmevom na perách si po statočnej práci odnášali pamätný list, sladkosť a malý darček do školy.

  Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru. Veríme, že ich deti po ukončení našej školy nadobudnú vedomosti, zručnosti, ale aj spôsoby správania tak, aby boli dobre pripravení na ďalšie štúdium a život.

  Milé deti, želáme Vám veľa šťastných krokov po ceste do školy a veľa úspechov v škole a v živote.

   

                                                                                                                                                                                                                                                        Mgr. Viera Sidorjaková

                                                                                     

   

  Foto: Mgr. Ján Marčin

 • Slávik Slovenska 2018

  ,,Nič tak nedokáže zapáliť slovenskú dušu, ako ľudová pieseň...“

   Za pravdu tomuto vyjadreniu dáva Slávik Slovenska, súťaž ktorá trvá neprerušene už 28 rokov. Veríme, že ešte pár rokov bude prinášať svoje ovocie v podobe krásnych spevov detí, ktoré ju budú udržiavať pri živote! Veď každá z našich ľudových piesní je svojím spôsobom nahliadnutím do minulosti, pretože práve do ľudovej piesne ako do studnice ukladali naši predkovia všetko  čo prináša život a robí život životom.

  20. apríla  2018 sa aj v našej škole uskutočnilo školské kolo  súťaže v interpretácií slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska. Krásnym spevom ľudových piesní prezentovali svoj talent a vzťah k spevu žiaci I. a II. stupňa. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórii a ich úlohou bolo zaspievať dve ľudové piesne.  Úlohy porotcov sa tentoraz zhostili: PaedDr. J. Tulenková, Mgr. Martina Jurecová a  Mgr. E. Trucková

  Umiestnenie súťažiacich:

   I. kategória                                                              

  1. miesto:          Nina Labovská  2.B
  2. miesto:          Natália Bľandová A
  3. miesto:          Šimon Bilavský A

   

  II. kategória

  1. miesto:          Zuzana Gduľová 5.A
  2. miesto:          Zuzana Majorošová 5.A
  3. miesto:          Barbora Labašová 4.roč.

                         

  III. kategória

  1. miesto:           Žaneta Gduľová 9.A
  2. miesto:           Kristína Richveisová 8.ATimea Jurová 7.A 
  3. miesto:           Oliver Sidorjak 8.A

  Cena poroty:  Ema Cingeľová 2.A, Anna Kačmarová 2.A, Sára Gduľová 3.A, Zuzana Labovská 7.A

   

  Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom jednotlivých kategórii prajeme veľa šťastia a pekných tónov na okresnom kole v Bardejove.

   

  Mgr. Eva Trucková vedúca PK HUV

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria