Navigácia

 • Návšteva Lesníckeho ekocentra

              

  Aj tento školský rok navštívili žiaci 5. ročníka Lesnícke ekoncentrum v Malcove. Hlavnou témou besedy bol les, jeho život, význam a ochrana. Žiaci sa 27. júna 2017 oboznámili s významom lesa či prácou lesníkov. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o živote lesnej zveri,  spoznávali živočíchy podľa zvukov. Zopakovali si základné pravidlá správania sa v lese. Dozvedeli sa, čoho sa je potrebné v lese vyvarovať a prečo je potrebné prírodu chrániť. Na záver nám ostáva poďakovať za čas, ktorý nám pracovníci Lesníckeho ekocentra venovali a za poučnú besedu, ktorú si pre nás pripravili.

  Mgr. Blanka Uchaľová

  GALÉRIA:

  Foto: Mgr. Martin Marcinov

   

   

   

   

   

 • Deň otcov

  Deň otcov je krásnym sviatkom všetkých oteckov. V kalendári je im „zasvätená“ tretia nedeľa v mesiaci jún, kedy si pripomíname dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. Tak ako mamičky aj oteckovia majú svoj veľký deň, kedy na nich myslíme možno o niečo viac ako obyčajne. Inak tomu nebolo ani dňa 25.6.2017, kedy za krásneho slnečného popoludnia zavítali do kultúrneho domu v Malcove oteckovia so svojimi šikovnými detičkami. Po slávnostnom otvorení Mgr. Džundovou riaditeľkou ZŠ v Malcove, bol pre rodičov pripravený kultúrny program. Vystúpili žiaci zo SZUŠ Kesel z Bardejova, ktorá v tomto školskom roku začala spolupracovať so ZŠ v Malcove. Svoju šikovnosť predviedli aj žiačky ZŠ z Malcova, ktoré navštevujú záujmový krúžok Tancuj v rytme pod vedením Mgr. Hudákovej. Záverečný potlesk potešil účinkujúcich a vyjadril radosť rodičov z talentu detí aj z milého stretnutia.

  Rodina je miestom, kde sa utvárajú ľudské srdcia a spoločné stretnutia rodiny a školy nám pomáhajú budovať hodnoty ľudskosti a humanizmu.

  Mgr. Radka Hudáková

  GALÉRIA:

  Foto: Mgr. Hudáková a Mgr. Jurecová

 • Prijatie žiakov ZŠ v Malcove starostom obce

  Aby sa žiakom v škole darilo dosahovať dobré výsledky a mali chuť zapájať sa do rôznych súťaží, je potrebné ich motivovať. Motivovať ich môžeme v škole pochvalou alebo dobrou známkou. Okrem  toho je potrebné, aby aj prostredie ich povzbudzovalo dosahovať dobré výsledky. V obci Malcov sa záujem o žiakov realizuje odmeňovaním tých najlepších.

  Dňa 22.06. 2017 sa na pôde Obecného úradu v Malcove uskutočnilo prijatie  žiakov a učiteľov starostom obce JUDr. Stanislavom Gernátom. Ide o pravidelné ocenenie najúspešnejších žiakov, ktorí dosiahli úspechy  v reprezentácii našej školy za uplynulý školský rok. Naši žiaci dosiahli popredné umiestnenia vo vedomostných súťažiach, olympiádach, športových či umeleckých súťažiach na úrovni okresného, krajského a celoslovenského kola. Spolu s nimi boli odmenení aj učitelia, ktorí majú veľkú zásluhu na ich príprave. Slávnosť otvorila riaditeľka ZŠ v Malcove Mgr. Viera Džundová, ktorá privítala všetkých zúčastnených. Žiaci sa prezentovali prednesom – básnickým pásmom, čím otvorili vzácnu chvíľu tohto výnimočného dňa. Nasledoval samotný akt oceňovania a z rúk pána starostu si ďakovný list prevzali devätnásti žiaci prvého a druhého stupňa: Leonard Kramár, Vilam Kačmár, Šimon Kramár, Lívia Cudráková, Tereza Draganovská, Bronislava Mlynaričová, Nikoleta Kaščáková, Sára Kramárová, Daniel Kačmár, Martin Tulenko, Ján Štefanov, Jakub Kravec, Martina Lamancová, Dávid Vaľko, Lívia Glovňová, Lenka Glovňová, Slavomíra Bučková, Miroslava Bilá, Marek Billý a desiati učitelia. Menovaní žiaci a ich učitelia sa zároveň podpísali do školskej kroniky a Pamätnej knihy obce Malcov.  Po odovzdaní ďakovných listov a vecných darov sa svojím príhovorom pán starosta poďakoval žiakom a učiteľom za ich úsilie a námahu počas celého školského roka a reprezentáciu nielen seba, ale aj školy a obce. Vyjadril presvedčenie, že to nie sú pre nich posledné slová uznania, ale rozvojom svojich schopností môžu dosiahnuť ešte mnoho úspechov vo svojom živote, a tak inšpirovať nielen seba, ale aj svojich spolužiakov. Životnou filozofiou Konfucia povzbudil všetkých prítomných: „Dávaj pozor na svoje myšlienky, stanú sa slovami. Dávaj pozor na svoje slová, stanú sa činmi. Dávaj pozor na svoje činy, stanú sa zvykmi. Dávaj pozor na svoje zvyky, stanú sa charakterom. Dávaj pozor na svoj charakter, stane sa tvojím osudom.“  Žiaci vo svojom záverečnom poďakovaní poukázali na vzornú spoluprácu medzi školou a obcou, poďakovali za vytváranie priaznivých podmienok pre školskú prácu a v neposlednom rade za láskavosť a podporu. Záver slávnosti ukončila pani riaditeľka slovami vďačnosti, ktoré patrili žiakom, učiteľom, rodičom a starostovi obce za prijatie a odmenenie ich dosiahnutých výsledkov.

  Aj vďaka významným podujatiam takéhoto charakteru získavajú žiaci novú motiváciu do budúcnosti a pocit, že ich celoročnú námahu a dosiahnuté úspechy sú ocenené aj za dverami školy. Už tradične je prijatie u starostu obce organizované v posledných dňoch končiaceho sa školského roka a pre všetkých je znamením, že sa blíži obdobie dovoleniek a zaslúženého oddychu, ktorý všetci tak túžobne očakávame.

  Našim žiakom prajeme, aby sa im vždy vytvárali možnosti a priestor dosahovať úspechy, ktorými potešia seba, svojich učiteľov, aj svojich rodičov.

  Mgr. Jana Stašová, Mgr. Zuzana Rančíková

  GALÉRIA:

  Foto: Mgr. Jaroslav Vančík

 • 23. 6. 2017

  Aktualizovali sme modul Časopisy

 • 15. 6. 2017

  Aktualizovali sme modul Pracovné ponuky

 • Deň detí so „Sokoliarmi“

   

       Sviatok detí 1. jún je v škole plnej detí ako je tá naša v Malcove veľkým sviatkom. Okrem radosti a smiechu, sladkostí a hier sa vždy snažíme deťom spestriť deň programom, ktorý má v sebe aj prvky učenia.

      Spojenie zábavy a vyučovania sa nám pri tohtoročnej oslave vydarilo. Deťom sme pozvali sokoliarov z Moravy. Sokoliari zo združenia Zayferus, o.p.s. pricestovali z Kuřimy a doviezli so sebou edukačný program s ekologickým zameraním. Na malcovskom ihrisku sa tak zahniezdilo niekoľko sov a asi desiatka dravých vtákov. Čakali na oslávencov, naše deti, na svojich bydielkach a pozdravovali ich svojimi zvukmi. Deti rozdelené do dvoch skupín sa zoznámili s jednotlivými skupinami dravcov. Dozvedeli sme sa, kde žijú, aké je ich prirodzené prostredie, ako vysoko lietajú aj akou rýchlosťou. Sokoliari deti z ponúkaných informácií aj vyskúšali a  za správne odpovede odmenili. Jedni vyhrali pexeso, iní kalendáre, ostatní zážitok. Tretie stanovište bolo adrenalínové: Prelety. Sup nad hlavou, ukážka lovu sokola. Promenáda inteligenta karanča a nakoniec možnosť skúsiť si sokoliarsku prácu. Deti boli nadšené. Našťastie nikto neponúkol dravcom ako potravu svoju pani učiteľku. Všetci spolu sme sa z ihriska šťastne vrátili do školy.

       Oslava sa vydarila, veľa nového sme sa dozvedeli aj o sokoliarskej činnosti a práci. Vieme už, že u sokoliarov nie sú dravci v zajatí, že na ich kŕmenie si sami chovajú drobné hlodavce, že sú ekológmi a milovníkmi prírody. Sme radi, že nám odovzdali kúsok zo svojho umenia.  

   

  Mgr. Júlia Hriceková

   

  Kamera a foto: Mgr. František Maxin

  Strih: Mgr. Jaroslav Vančík

   

  GALÉRIA.

   

   

   

 • HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM V PREŠOVE

   

  Dňa 30. mája sa niektorí žiaci 3. ročníka, 4. A , 4. B a 5. A triedy zúčastnili exkurzie do Hvezdárne a Planetária v Prešove. Žiaci plní očakávania vstúpili na pôdu hvezdárne a ich prvé kroky smerovali do prednáškovej sály. Formou rozhovoru a videoprogramu boli vysvetlené súčasné poznatky o slnečnej sústave. Vo filme boli porovnávané fyzikálne podmienky na ďalších planétach slnečnej sústavy s podmienkami života na Zemi.

  Druhá časť exkurzie nás zaviedla do samotného planetária. Všetci sme sa usadili do pohodlných kresiel a sledovali, ako sa prejavujú pohyby Zeme okolo osi a okolo Slnka. Oboznámili sme sa s rozdielmi medzi letným a zimným dňom a v úplnej tme sme pozorovali najznámejšie súhvezdia a niektoré planéty na nočnej oblohe, fázy Mesiaca a čo sú to kométy a meteory.

  Ako spomienku na planetárium si žiaci mohli zakúpiť rôzne upomienkové predmety – záložky do kníh, 3D pohľadnice a magnetky, omaľovánky, ba aj drobné úlomky meteoru.

   

                                                                                                              Text a foto: Mgr. M. Jurecová

 • 26. 5. 2017

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • Vtáctvo našich lesov

   

              Apríl – mesiac lesov, lesného vtáctva. V rámci VYV a VUM sme vyhlásili školské kolo výtvarnej súťaže : Vtáctvo našich lesov. Do súťaže sa zapojili žiaci 1. – 7. ročníka. Práce sme inštalovali vo vestibule školy. Súťažilo sa v 4. kategóriách. Žiaci mali možnosť zvoliť si techniku stvárnenia sami. Pracovali s uhlíkom, vodovými a temperovými farbami, suchým pastelom. Stvárňovali dravcov a spevavcov našich lesov. Prevládala hlavne kresba, menej maľba. Žiaci vo svojich prácach verne zachytili charakteristické znaky vtáctva. Najlepšie práce boli ocenené nasledovne :

   

   

  1.kategória :  1. Sára GDUĽOVÁ 2.A

                            2. Martin JUREC 2.A

                            3. Nina LABOVSKÁ 1.B

                            CP – Marek BILÝ 2.B

  2.kategória :  1. Vanesa KOLEGOVÁ 3.A

                             2. Viktória KOSTOVÁ 3.A :

                             3. Barbora LABAŠOVÁ 3.A

                            CP – Rafael TOMAN 2.A

  3.kategória :  1. Šimon KRAMÁR 5.A

                             2. Sára DORINOVÁ 5.A

                             3. Lukáš BILÝ 5.C

                             CP – Dominik BILÝ 5.C

  4.kategória :  1. Kristián KRAMÁR 5.A

                             2. Alexandra KAROLOVÁ 7.A

                             3. Nikoleta KAŠČÁKOVÁ 7.A

                             CP – Andrea KAČMÁROVÁ 6.A

  Úspešní žiaci budú ocenení a odmenení v MDD v spolupráci so sokoliarmi. Chcem sa poďakovať aj žiakom ktorí sa neumiestnili na poprednom mieste za aktívny prístup a skrášlenie interiéru našej školy a vlastnú prezentáciu, za čo im patrí pochvala. Verím, že sa do súťaže zapoja aj žiaci, ktorí tento rok neprispeli a v budúcom roku sa budú tiež prezentovať.

                                                                                                                        Mgr. M.Stachurová, vedúca PK VYV

   

 • Učenie s oddychom

  Vstávať ráno o pol štvrtej nie je nič príjemné. Ešte šťastie, že nie každý deň. O štvrtej sme všetci v autobuse smer Bratislava. Okrem zábudlivcov. Ale stíhali sme. Od rána sme ťahali slnko z východu na západ.
  O jedenástej sme sa už nalodili na loď Žilina a preplávali sme popod všetky bratislavské mosty. Boli iné perspektívy a tešilo sa s nami aj slniečko. Po rozbehu do nákupného centra sme zostali ľahší o nejaké to euro. Hľadanie autobusu sme spojili s príjemnou prechádzkou, ktorá bola dlhšia ako sme predpokladali. Hrialo nás iba vedomie, že v ZOO nám nikto neutečie. A skutočne všetci tam boli. Aj tigre, levy, opice aj dinosaury. Bola to fuška všetko prejsť ale stálo to za to. Biológia v praxi. A nastal večer... O tom radšej nabudúce alebo pomlčíme. Niektoré rána bývajú ťažké. Keď naštartujete žalúdok naštartujete všetko. Raňajky boli bohaté a pripravili nás do nového dňa. Slniečko sa zase usmievalo. Pobalili sme si veci a smer hrad, baroková záhrada a parlament. V parlamente nás privítala kontrola a milá sprievodkyňa.  Prezreli sme si  zákonodarný orgán, veľa sme pochopili a stretli známe osobnosti, selfie to istí všade. Občianska v praxi. Nasledovalo Staré Mesto, dejepis v praxi v krásnej Bratislave.

      Posledný bod programu bolo nákupné centrum s jedlom na cestu. Poshoppingovali sme a so smútkom domov. Uviazli sme v zápche, slniečko sa prestalo usmievať, bolo mu tiež smutno, že výlet sa končí. Tak sme spolu s oblakmi ťahali dážď na východ.

                                                                                                         Výletníci zo 7.A

   

 • TESTOVANIE KOMPARO 2017

  Spoločnosť EXAM testing pokračuje aj v tomto školskom roku svojím druhým modelom celoslovenského testovania KOMPARO, ktorý je určený pre žiakov 4. a 6. ročníka.

  Žiaci našej školy zo 4. A a 6. A triedy sa rozhodli otestovať si svoje vedomosti takouto formou a dňa 5. mája 2017 sa zúčastnili testovania KOMPARO z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Štvrtáci mali okrem týchto hlavných predmetov v testoch obsiahnuté aj otázky z prírodovedy a vlastivedy, šiestaci zasa z fyziky a dejepisu. Obidva ročníky si museli poradiť aj s otázkami zo všeobecných študijných predpokladov, ktoré predstavovali druhú časť testu z matematiky.

  Testovanie štvrtákov je z hľadiska cieľov KOMPARA dôležité, nakoľko vytvára možnosť neskoršieho porovnania výsledkov žiakov s ich východiskovou pozíciou a zároveň ide o výstupné testovanie na konci 1. stupňa. Testovanie šiestakov predstavuje možnosť porovnávania vedomosti žiakov s výsledkami Testovania 5.

  Dosiahnuté výsledky testovania KOMPARO budú zverejnené na internetovej stránke www.komparo.sk 31. mája 2017 a následne do 20. júna škola dostane materiály s podrobnými výsledkami našich žiakov.

  Veríme, že výsledky testovania budú odzrkadľovať skutočné vedomosti našich žiakov získané v doterajšom štúdiu. 

  Ing. Anna Spišáková, koordinátorka testovania

 • HODINA DEJEPISU NAŽIVO

   

       Stredovek patrí už dlhodobo medzi tie historické obdobia, ktoré vedia zaujať nielen odborníkov, ale aj širší okruh záujemcov o dejiny. Dospelých i deti priťahuje chrabrosťou svojich rytierov a pôvabom ich dám, nebezpečenstvom, tajomnosťou, neraz až exotickosťou a dokáže podnecovať ľudskú fantáziu a sny. Zároveň nás ale presviedča aj o tom, že ľudia žijúci pred tisíc rokmi nám boli v mnohom podobní vo svojich každodenných radostiach aj starostiach.

       Bližšie spoznať toto historické obdobie mali príležitosť aj žiaci a učitelia Základnej školy v Malcove. 9. mája 2017 k nám zavítala skupina historického šermu Bojník z Bojníc a predviedla nám svoje umenie vo vystúpení pod názvom Hodina dejepisu naživo. So záujmom sme sa mohli naživo oboznámiť s vývojom rôznych bojových zbraní od rímskych dôb po 16. storočie. Dozvedeli sme sa veľa o starých Slovanoch, stredovekých rytieroch, križiakoch tiahnucich oslobodiť Svätú zem, či bojovať proti posledným zvyškom pohanstva na severe, aj Uhorsku brániacemu sa proti Turkom.

       Spoznali sme nielen ich spôsob života, vedenia vojny a používanie zbraní a výstroja, ale nahliadli sme aj do ich zmýšľania a hodnôt, ktoré nám majú čo povedať aj dnes. Žiaci videli ukážky bojov s rôznymi zbraňami, smeli sa ich dotknúť, niektorí aj vyskúšať. Členovia skupiny Bojník odpovedali na otázky žiakov, pričom uviedli na pravú mieru mnohé naše nesprávne predstavy, ktoré o období stredoveku a o rytieroch máme.

       Vystúpenie skupiny Bojník nás všetkých zaujalo a v mnohom obohatilo a dúfame, že sa k nám ešte vrátia s ďalšími so svojich vystúpení zameraných na iné historické obdobia.    

   

  PaedDr. Ondrej Rybár

   

  Foto: Mgr. Marčin a Mgr. Vančík

  Celá galéria sa zobrazí po kliknutí na obrázok

   

   

   

   

 • 5. 5. 2017

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • 21. 4. 2017

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • Jarná výzdoba školy

  Ďakujeme pedagogickým pracovníkom a žiakom našej školy za skrášlenie exteriéru a interiéru našej školy.

   

  GALÉRIA:

  Foto: Mgr. Jaroslav Vančík

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria