Navigácia

 • Testovanie 9

 • Pedagógovia sa vzdelávali

  Stalo sa peknou tradíciou Základnej školy v Malcove, že aspoň jeden deň školského roka majú pedagogickí zamestnanci len pre seba, pre svoj pedagogický rast.

  „Kompetencie pedagogických zamestnancov“ – taký bol názov metodického dňa, ktorý sa uskutočnil 26. januára 2018 na Základnej škole v Malcove. Na podujatí sa zúčastnili aj zástupcovia škôl z obcí Lenartov, Lukov, Gerlachov, Snakov a Hrabské. Vedenie školy pripravilo pre svojich aj pozvaných pedagogických zamestnancov zaujímavé metodické dopoludnie pod vedením lektora z MPC RP Prešov PaedDr. Jána Furmana.

  Cieľom prednášky bolo oboznámiť pedagogických zamestnancov s  kompetenciami pedagogických zamestnancov, s profesijnými štandardami, s profesijnými štandardami triedneho učiteľa a s využitím profesijných štandardov vo výchovno- vzdelávacom procese.

  Účastníci metodického dňa si upevnili základné pojmy: kompetencie, profesijné štandardy, kompetenčný profil a  kompetenčný profil triedneho učiteľa. Získali základnú zručnosť v pochopení  princípov tvorby profesijných štandardov, v aplikácií profesijných štandardov do školskej praxe, v sebareflexii triedneho učiteľa v kontexte príslušného profesijného štandardu. Pedagogickí zamestnanci sa oboznámili aj s aktuálne platnou legislatívou vo vzťahu k profesijným štandardom.

  Ďakujeme vedeniu školy, že sme mali možnosť obohatiť svoju prax o nové poznatky. 

   

                                                                                                Mgr. Viera Sidorjaková

  Foto: Mgr. František Maxin

 • 1. 2. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • 25. 1. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • V Lučenci vyhodnotili medzinárodnú súťaž „Petrohrad očami detí“

   

   

  Dňa 20.12.2017 centrum Novohradu hostil v budove Radnice ľudí zo všetkých kútov Slovenska. Do súťaže Petrohrad očami detí sa zapojili dokonca aj deti zo Slovinska, Švajčiarska i Českej republiky. Spolu odborná porota vyhodnotila viac ako 900 prác. Krásne práce prispeli k vysokej úrovni súťaže.

  Práca Sáry Kramárovej  „Večer“, žiačky 9. A triedy získala cenu primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej.

   

  Srdečne blahoželáme.

                                                                                  PaedDr. Janka Tulenková

   

   

   

 • Rozprávkové dopoludnie v Nestville parku

  V predvianočnom čase sa aj žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia zo základnej školy v  Malcove mali možnosť dostať na čarovné miesto plné prekvapení a tajomstiev. Tým rozprávkovým miestom, kde sa tridsiatka žiakov stala súčasťou rozprávky o Janíčkovi a Marienke, bol Nestville park v Hniezdnom. Žiaci sa v reálnom čase ocitli v príbehu, kde spolu s mladými hrdinami putovali cestou popretkávanou prekážkami zlej ježibaby a jej zákerného syna. Tak ako sa rozprávka skončila šťastne, aj púť našich žiakov sa skončila šťastne v Medovníkovej chalúpke, kde zlú ježibabu hodili priamo do pece.
  Oceňujeme premyslenú štruktúru príbehu, ktorý sa odohrával vonku priamo na miestach, ktoré sú počas roka prístupné ako prehliadková trasa pre turistov. Veľmi silnými momentami boli aj domyslené edukatívne časti, pri ktorých sa žiaci naučili morálnym, ľudským a ekologickým hodnotám.
  Príjemným spestrením dopoludnia bola návšteva u Mikuláša, ktorý deti srdečne privítal a aj dodatočne obdaroval. Cesta pokračovala ďalej do čokoládovne, kde si žiaci mohli vyskúšať zdobenie perníkov a vybrať si z bohatej ponuky cukroviniek.
  Hoci bolo mrazivé počasie, tí odvážnejší sa mohli povoziť na poníkoch.
  Aj takýmto spôsobom sa dajú spríjemniť životné okamihy žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí mnohokrát nemajú veľké možnosti vycestovať mimo svojho domova a rozšíriť si obzory svojho poznania.

  Text a foto: Mgr. Ján Marčin

   

   

 • Vianočná akadémia 2017

  Z rozprávky do rozprávky

  Radosť je posolstvom tretej adventnej nedele. S posolstvom pravej detskej radosti a šťastia prišli žiaci Základnej školy v Malcove v túto nedeľu k svojim rodičom, starým rodičom a všetkým obyvateľom obce na vianočnej akadémii. V tomto roku sa program niesol z rozprávky do rozprávky. Žiaci pod vedením učiteliek prvého stupňa v réžii Mgr. Evy Truckovej preniesli na javisko najlepšie a najznámejšie zimné rozprávky, ktoré cez Vianoce tak radi všetci opäť pozeráme. Videli sme Mrázika aj Nastenku s čarovnou zimou, ktorú odklína láska. Perinbaba s Jakubkom zasnežili naše srdcia a otvorili ich pre rozprávku dávania, porozumenia a láskavosti. Veselé chvíle vniesli do našich sŕdc aj lyžiari z kultovej komédie S  tebou mne baví svět. Herecké výkony žiakov boli fascinujúce. S detským nadšením odovzdali obecenstvu úprimné a krásne predstavenie, ktorým začal v nás všetkých čas radosti a veselosti. Deti vystúpili v nedeľu pre obec a v pondelok pre školu. Všetkým sprostredkovali to, čo im radosť káže. Ďakujeme za krásne otvorenie Vianoc!

  Mgr. Júlia Hriceková

  Foto: Mgr. Jaroslav Vančík

  Foto: Mgr. František Maxin

 • Vianočná výzdoba školy

  Foto: Mgr. Jaroslav Vančík

 • Mikuláš

 • 18. 12. 2017

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • Vyhlásenie výberového konania

  Obec Malcov

   

       Podľa ustanovení § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a § 5 zákona  č. 552/2003 Z. z.  o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

   

  vyhlasuje

   

  VÝBEROVÉ  KONANIE

  na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Malcov

   Hlavná 16, 086 06 Malcov

   

  Požadované kvalifikačné predpoklady:

  - odborná a pedagogická spôsobilosť podľa § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

  - vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

  - najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania.

   

  Ďalšie požiadavky:

  - bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

  - znalosť príslušných právnych predpisov potrebných na výkon funkcie,

  - znalosť  práce s  PC,

  - zdravotná spôsobilosť,

  - ovládanie štátneho jazyka,

  - vítané ovládanie cudzieho jazyka.

   

  Požadované doklady:

  - profesijný životopis,

  - úradne overené kópie dokladov:

  • o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • o vykonaní atestácie (osvedčenie o vykonaní atestácie)

  - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.),

  - doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,

  - výpis z registra trestov  nie starší ako tri mesiace,

  - písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

  - súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       Písomnú prihlášku s požadovanými  dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť v termíne do  15.01.2018 do 15.00 hod. s označením „Výberové konanie Základná škola Malcov 2018“  na adresu: Obecný úrad  Malcov, Hlavná 130, 086 06 Malcov.    

   

       Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude tým uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

   

  V Malcove dňa 12.12.2017

                                                                                                     

                                                                                              JUDr. Stanislav Gernát, v.r.

                                                                                                      starosta obce

 • Volejbalový turnaj

  Dňa 16. októbra vo štvrtok sme týždeň končili netradične. Aj my sme sa zapojili do plnenia Národného programu prevencie obezity pohybom a športom.

  Poobede sme organizovali 5. ročník volejbalového turnaja, do ktorého sa zapojili 4 družstvá: HASIČI, POSLANCI, SENIORI a UČITELIA. O hudbu, fotodokumentáciu a dobrú náladu sa staral pán poslanec Ivan Lövinger a my ostatní sme sa snažili podávať čo najlepšie športové výkony. Po odohraní všetkých zápasov ukončili športové zápolenie pani riaditeľka ZŠ Mgr. Viera Džundová a pán starosta obce Malcov JUDr. Stanislav Gernát ocenením najlepších tímov a príhovormi.

  Potom sme sa presunuli do školskej jedálne, kde sme si pochutnali na výbornom guláši, ktorý pre nás navarili kuchárky, za čo im patrí naša vďaka.

  Víťazmi sme boli napokon všetci účastníci tejto vydarenej akcie. Unavení, ale s dobrým pocitom a konštatovaním, že sme niečo urobili pre svoje telo, sme odchádzali domov neskoro večer.

  Mgr. Jaroslav Vančík

  Foto: Mgr. František Maxin

  Foto: Ivan Lövinger 

 • TESTOVANIE KOMPARO 2017

  Testovanie KOMPARO  je projekt, ktorého organizátorom je nezávislá spoločnosť EXAM testing. Predstavuje systém periodickej, nezávislej a externej evaluácie škôl. Pozostáva z dvoch modulov, prvý sa realizoval 16. novembra 2017 a týkal sa žiakov 8. a 9. ročníka, druhý modul sa bude realizovať v mesiaci máj 2018 a bude zameraný na výstupné testovanie žiakov 4. a 6. ročníka.

  Žiaci našej školy sa do testovanie KOMPARO zapájajú každoročne od šk. roka 2005/ 2006 a inak tomu nebolo ani teraz. Dňa 16. novembra si  žiaci 9. A  triedy otestovali svoje vedomosti z predmetov matematika, slovenský jazyk a  literatúra a žiaci 8. A triedy okrem týchto predmetov mali v testoch zahrnuté aj otázky z biológie, geografie a všeobecných študijných predpokladov. Pre žiakov je to určitá forma prípravy na Testovanie 9, ktoré čaká našich deviatakov 21. 3. 2018. Výsledky testovania KOMPARO dokážu odhaliť silné miesta, ale aj oblasti, v ktorých majú žiaci isté rezervy.

  Podrobné výsledky testovania KOMPARO žiakov 8. a  9. ročníka budú zverejnené na internetovej stránke www.komparo.sk  v stredu 13. 12. 2017 a následne v týždni od 15. 1. 2018 budú doručené písomné materiály s podrobnými výsledkami testovaných žiakov a správou s celkovými výsledkami školy.

  Pevne veríme, že sa našim žiakom podarilo testované úlohy zvládnuť v rámci svojich schopností a výsledky testovania budú porovnateľné s koncoročnou klasifikáciou testovaných predmetov.

   

                    Ing. Anna Spišáková, koordinátorka testovania KOMPARO 2017

 • STEEL PARK

  Na 2. november som sa tešil, odkedy nám pani učiteľka povedala, že pôjdeme na výlet. Trasa viedla do Košíc a potom do Prešova. V Košiciach sme navštívili Steel Park, kreatívnu fabriku, kde nám ponúkli zážitkové vyučovanie s názvom „Ako nás klamú naše zmysly.“ Učili sme sa s tabletami a pomôckami a pochopili sme, ako sa tvorí 3D obraz. Nasledovalo vedecké centrum, množstvo aktivít na dvoch poschodiach. Videli a zažili sme hru s robotmi, levitujúce magnety a skúšali sme rôzne experimenty. Bol tam aj robot, ktorý nás snímal a uhádol naše pocity z tváre. Najviac ma zaujal futbal s robotmi. Pred odchodom sme si všetko mohli ešte raz vyskúšať. Dievčatá videli aj 5D kino o lietaní a letectve.

  Druhou zastávkou bol Aupark. Vyšantili sme sa , dali si obed a presunuli sme sa do Prešova. Po krátkej prechádzke po nákupnom centre sme sa stretli pri vchode do kina. Film nás naučil, že netreba len sedieť pri počítačoch a byť na mobile. Vrátili sme sa večer, unavení, plní zážitkov. Na druhý deň sme si rozprávali zážitky a dojmy. Je ich veľa. Bolo to príjemné učenie spojené s výletom. Odporúčame.

  Kamil Kravec 8.A

  Foto: Mgr. Júlia Hriceková

 • Netradičný školský deň

  V stredu 22. novembra sa naši piataci potili nad testom T5. My ostatní, aby sme im zabezpečili kľud a pohodu pri písaní, sme mali netradičný školský deň. Triedy z nášho C pavilónu sme rozdelili na dve skupiny blokového vyučovania. Prvý blok športoval a bojoval proti obezite pri súťažiach v telocvični, druhý blok posilňoval ducha v jedálni pri výchove k ľudským právam.

       Výchova k ľudským právam a právam dieťaťa je každodennou súčasťou školského života, pretože všetci vieme, že moje práva a slobody sa končia tam, kde sa začínajú práva a slobody toho druhého. V blokovom vyučovaní nám p. uč. Maxin podčiarkol túto pravdu filmami. Film FARIDA je o indickom dievčati, ktoré musí pracovať, aby uživilo rodinu. Chce, ale nemôže chodiť do školy. O túžbe po vzdelaní je aj film MAME NGOR o africkom chlapcovi pracujúcom na skládke. Zarába si zberom železa, stará sa o rodinu. Jeho snom je študovať v Taliansku. Po filmoch sme v prvej skupine diskutovali o našich snoch, o budúcnosti a porovnávali sme život u nás so životom filmových hrdinov. Veľkou témou bolo právo na vzdelanie, ktoré je pre nás samozrejmosťou, nemusíme o vzdelaní snívať ani o neho bojovať. Často sme v opačnej pozícií, vzdelávanie nás obťažuje. V diskusii sa žiaci mohli porovnať s filmovými postavami.

       Tretí film, ktorý sme mali možnosť vidieť a diskutovať o ňom bol film s názvom Úprimný na 99%. Rozprával príbehy štyroch mladých ľudí, ktorých spojila hudba v ich novej krajine, v Nórsku. Všetci sú utečenci z rôznych kútov sveta kde je vojna. Rozprávajú svoje príbehy, vypovedajú o svojich obavách aj snoch o túžbe po domove, o prijatí aj neprijatí v novej krajine. V príbehu sa objavili aj problémy s farbou pleti, náboženstvom, rodinným prijatím. Diskusia k týmto témam po filme bola hlavne o tolerancii a práve na život pre každého.

       Blokové vyučovanie v telocvični bolo zamerané na boj proti obezite. Síce sme sa nevážili, aby sme presne vedeli, kto to potrebuje, ale užili sme si všetci. V ôsmich disciplínach sme radostne súťažili, behali aj triafali do koša či bránky. Pohyb máme u nás v škole radi a dnes sme to dokázali. Pán učiteľ Marcinov a pani učiteľka Hudáková, ktorí pre nás blokový program pripravili sa tešili s nami.

  Deň sa skončil úspešne. Pokračovali sme vo vyučovaní plní dojmov a zážitkov. Sme radi, že učiť sa dá aj inak, bez kníh a bez kriedy s diskusiou a pohybom.

   

  Žiaci ZŠ v Malcove.

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  V utorok 21.11.2017 sa uskutočnilo 28. školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Na žiakov čakala písomná a ústna časť. V písomnej časti riešili úlohy z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. V ústnej časti tvorili príbeh podľa obrázka a viedli dialóg.

  Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii 1A boli žiaci 7. ročníka a v kategórii 1B žiaci 8. a 9. ročníka.

  Víťazmi v kategórii 1A sú:

  1. miesto – Tereza Draganovská, 7. A
  2. miesto – Juraj Bilčák, 7. A
  3. miesto – Norbert Labaš, 7. A

  Víťazmi v kategórii 1B sú:

  1. miesto – Marek Kramár, 8. A
  2. miesto – Kamil Kravec, 8. A
  3. miesto – Sára Kramárová, 8. A

   

  Víťazom blahoželáme.

  Mgr. Ivana Jaščurová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria