Navigácia

 • Retro deň

  Všetko  začalo na zasadnutí Žiackej školskej rady. Padol nápad zorganizovať Retro deň. A padol do úrodnej pôdy. Aj keď sa školský rok pomaly končí, všetci sme sa podujali oživiť náš školský život. Prečo? Pretože žiaci si pri príprave oblečenia mohli zistiť niečo o svojej minulosti, komunikovať viac s rodičmi, ktorí dostali šancu pospomínať a uvedomiť si, že história, to sú naše korene. A tak sa Retro deň naplánoval na štvrtok 24. 5. 2018 a vyhlásený bol školským rozhlasom.

       Ráno všetci vyzerali inak. Zmenila sa aj atmosféra v triedach a v zborovni. Všade sa diskutovalo o prvkoch retro štýlu. Komisia, ktorá bola zvolená Žiackou školskou radou, počas prvých hodín prešla všetky triedy a vybrala najkrajšie oblečených žiakov. Nebol to ľahký výber. Už hneď na začiatku prehliadky bolo vidno rozdiel v zapojení sa do akcie u dievčat a u chlapcov. Dievčat bolo podstatne viac, avšak chlapci, ktorí sa zapojili, boli neprehliadnuteľní. Chceli by sme tiež vyzdvihnúť prístup 7. A triedy, v ktorej sa do akcie zapojila väčšina žiakov.

       Zapojili sa aj učitelia, ktorí si tú dobu pamätajú a prekvapili nás aj tety kuchárky. Cez veľkú prestávku sme sa všetci zišli na chodbe v pavilóne C a spravili sme si spoločné fotografie ako spomienku na tento netradičný deň. Odmenou bol potlesk divákov a dobrý pocit, že si sami vieme pripraviť zábavu.

       Na záver môžeme zhodnotiť, že Retro deň prebehol úspešne. Všetci sme boli príjemne prekvapení množstvom kúskov oblečenia rôznych farieb a vzorov, z ktorých mnoho bolo zo skríň našich starých rodičov. Ako keby naša škola na jeden deň ožila spomienkami. Chceme viac takýchto dní. Oživujú atmosféru a veľa hovoria aj o našej angažovanosti, zmysle pre humor a pre kolektív.

                                                                                     Sára Kramárová, 9.A

  Foto: Marek Kramár

 • 24. 5. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • TESTOVANIE KOMPARO 2018

  Spoločnosť EXAM testing pripravila v tomto školskom roku už svoj druhý model celoslovenského testovania KOMPARO, ktorý je určený pre žiakov 4. a 6. ročníka. Zapojilo sa doň 325 škôl a testy absolvovalo viac ako 12 700 žiakov.

  Žiaci našej školy zo 4. roč. a 6. A triedy sa rozhodli otestovať si svoje vedomosti takouto formou a dňa 4. mája 2018 sa zúčastnili testovania KOMPARO z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Štvrtáci mali okrem týchto hlavných predmetov v testoch obsiahnuté aj otázky z prírodovedy a vlastivedy, šiestaci zasa z biológie a geografie. Obidva ročníky si museli poradiť aj s otázkami zo všeobecných študijných predpokladov, ktoré predstavovali druhú časť testu z matematiky. Pre žiakov 4. ročníka testovanie KOMPARO predstavuje prípravu na Testovanie 5-2018, ktoré budú povinne absolvovať v novembri budúceho školského roka.

  Dosiahnuté výsledky testovania KOMPARO budú zverejnené na internetovej stránke www.komparo.sk 30. mája 2018 a následne do 19. júna dostane škola materiály s podrobnými výsledkami našich žiakov.

  Dúfame, že výsledky testovania budú odzrkadľovať vedomosti našich žiakov získané v doterajšom štúdiu. 

  Ing. Anna Spišáková, koordinátorka testovania

  Foto: Mgr. Jaroslav Vančík

 • 73 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny

  Druhá svetová vojna bola najväčšou a najstrašnejšou vojnou v doterajšej histórii ľudstva. Zahynulo v nej viac ako 50 miliónov ľudí.

  Dňa 6. mája 2018 sa v našej obci konali spomienkové oslavy 73. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, ktoré slávnostným príhovorom otvoril starosta obce JUDr. Stanislav Gernát. Po slávnostnom príhovore riaditeľka školy Mgr. Viera Džundová pripomenula prítomným fakty o 2. svetovej vojne.

  Medzi účastníkov osláv patrili aj žiaci základnej školy, ktorí si položením kytice kvetov k pamätnej tabuli umiestnenej na budove obecného úradu, uctili pamiatku tých, ktorí bojovali za našu slobodu. V krátkom kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ a spevácka skupina Malcovčanky.

       Udalosti druhej svetovej vojny by sme nemali vnímať iba ako vzďaľujúcu sa minulosť, ktorá patrí do dejepisných učebníc. Nech pre nás zostanú neustálym mementom pripomínajúcim kam až dokáže človek zájsť, keď sa otvorí nenávisti a násiliu.

   

                                                                                                          Mgr. Viera Džundová

  Foto: Ivan Lövinger

 • 4. 5. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • Zápis do 1. ročníka

  V piatok 20. apríla 2018 sa na Základnej škole v Malcove  uskutočnil zápis detí do 1. ročníka. Zápisu do prvej triedy sa zúčastnilo 26 detí. 

  Budúcich prvákov a ich rodičov privítala v školskej jedálni Mgr. Viera Džundová, poverená riadením ZŠ.

  Okrem nej svojich nových spolužiakov privítali aj žiaci 1. ročníka svojím milým programom, v ktorom predviedli, čo všetko sa už v prvej triede naučili. Druháci oživili program divadelným predstavením s názvom Pytačky.

  Budúci prváci  na zápise museli takisto ukázať, čo všetko už vedia a čo sa naučili v MŠ. V niektorých očkách sa možno aj ukázali drobné obavy, ale tie sa však rýchlo rozplynuli. Deti vypracovali pracovné listy a potom pani učiteľky preskúšali svojich nádejných žiačikov a zistili, že do školy prídu veľmi šikovné a múdre detičky. S rozžiarenými očkami a úsmevom na perách si po statočnej práci odnášali pamätný list, sladkosť a malý darček do školy.

  Ďakujeme rodičom za prejavenú dôveru. Veríme, že ich deti po ukončení našej školy nadobudnú vedomosti, zručnosti, ale aj spôsoby správania tak, aby boli dobre pripravení na ďalšie štúdium a život.

  Milé deti, želáme Vám veľa šťastných krokov po ceste do školy a veľa úspechov v škole a v živote.

   

                                                                                                                                                                                                                                                        Mgr. Viera Sidorjaková

                                                                                     

   

  Foto: Mgr. Ján Marčin

 • Slávik Slovenska 2018

  ,,Nič tak nedokáže zapáliť slovenskú dušu, ako ľudová pieseň...“

   Za pravdu tomuto vyjadreniu dáva Slávik Slovenska, súťaž ktorá trvá neprerušene už 28 rokov. Veríme, že ešte pár rokov bude prinášať svoje ovocie v podobe krásnych spevov detí, ktoré ju budú udržiavať pri živote! Veď každá z našich ľudových piesní je svojím spôsobom nahliadnutím do minulosti, pretože práve do ľudovej piesne ako do studnice ukladali naši predkovia všetko  čo prináša život a robí život životom.

  20. apríla  2018 sa aj v našej škole uskutočnilo školské kolo  súťaže v interpretácií slovenských ľudových piesní Slávik Slovenska. Krásnym spevom ľudových piesní prezentovali svoj talent a vzťah k spevu žiaci I. a II. stupňa. Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórii a ich úlohou bolo zaspievať dve ľudové piesne.  Úlohy porotcov sa tentoraz zhostili: PaedDr. J. Tulenková, Mgr. Martina Jurecová a  Mgr. E. Trucková

  Umiestnenie súťažiacich:

   I. kategória                                                              

  1. miesto:          Nina Labovská  2.B
  2. miesto:          Natália Bľandová A
  3. miesto:          Šimon Bilavský A

   

  II. kategória

  1. miesto:          Zuzana Gduľová 5.A
  2. miesto:          Zuzana Majorošová 5.A
  3. miesto:          Barbora Labašová 4.roč.

                         

  III. kategória

  1. miesto:           Žaneta Gduľová 9.A
  2. miesto:           Kristína Richveisová 8.ATimea Jurová 7.A 
  3. miesto:           Oliver Sidorjak 8.A

  Cena poroty:  Ema Cingeľová 2.A, Anna Kačmarová 2.A, Sára Gduľová 3.A, Zuzana Labovská 7.A

   

  Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom jednotlivých kategórii prajeme veľa šťastia a pekných tónov na okresnom kole v Bardejove.

   

  Mgr. Eva Trucková vedúca PK HUV

 • Metodický deň

  „Kreativita je schopnosť prichádzať s novými nápadmi a urobiť z nich realitu.“ Týmito slovami otvorila riaditeľka školy Mgr. Viera Džundová metodické podujatie na ZŠ v Malcove s názvom  Rozvíjanie kreativity žiakov ZŠ, ktoré bolo ďalšie zo série vzdelávacích aktivít Základnej školy v Malcove a obvodových škôl z Lenartova, Lukova, Snakova a Gerlachova.

  Cieľom podujatia bolo hlbšie preniknúť do procesov tvorivosti na vyučovaní. PaedDr. Slávka Ďačovská PhD, MBA z Metodického centra v Prešove prišla s nami tvorivosť rozvíjať. Ponúkla nám množstvo materiálov, navodila príjemnú atmosféru s jasnými pravidlami. Hneď prvá aktivita bola na zobudenie a precvičenie jazyka a naštartovanie myslenia na kognitívne procesy. Aktivizujúce metódy boli zaujímavé a zábavné. Mohli sme sa zapojiť všetci a tvoriť spoločne. Hľadanie riešení bolo podnetné. Objavili sme nové riešenia, zdôvodňovali, tvrdili, argumentovali.  Znovu sme prešli zhlukovanie, clustering, pri ktorom sme oprášili argumentáciu, kauzálne procesy mozgu. Hľadanie kauzality je jedným zo základných procesov tvorby poznatkovej základne žiakov. Vyskúšali sme a zažili aktivizujúce metódy, pri ktorých sme sa rozhýbali a zasmiali. Byť chvíľku v koži vlastných žiakov sa nám vždy páči. V druhej fáze metodického dňa sme si oprášili akrostich, metódu, pri ktorej sa pracuje so slovami a rozvíja sa slovná zásoba, pojmové myslenie. Metóda sa dá využiť v ktorejkoľvek časti vyučovacej hodiny, poslúži aj na overovanie vedomosti. Pravidlá akrostichu sme upevňovali v praxi. Argumentácia v tejto metóde pomáha pracovať s témou a rozvíjať ju. Matematickú tvorivosť sme rozvíjali spolu s pozornosťou pri pohybovej aktivite. Veselé a spontánne pohyby vystriedala aktivita na spontánnosť a rýchlosť spojenú s poznaním, rozvíjali sme myslenie formou dramatizácie.

  Bolo to dopoludnie plné zážitkového vyučovania a nápadov na osvieženie vyučovania, na rozvoj tvorivosti žiakov aj učiteľov. Obohatili sme sa o nové vyučovacie metódy, oprášili teóriu v praxi. Oceňujeme, že sme sa pri aktivitách a činnostiach výborne zabavili, viac sa spoznali. Pani lektorka je kreatívny človek, ktorý preniesol na nás spolu s edukačnou praxou aj chuť pracovať novými metódami a oprášiť staré.  

   

  Text: Mgr. Júlia Hriceková

  Foto: Mgr. František Maxin

 • Exkurzia do Lesníckeho ekocentra

   

   

  Aj tento školský rok absolvovali žiaci 5. ročníka exkurziu do Lesníckeho ekocentra v Malcove. Les, jeho život, význam a ochrana boli hlavnou témou besedy, ktorú mali žiaci dňa 18. apríla 2018 s Ing. Rybárom. Žiaci 5. ročníka sa oboznámili s významom lesa, prácou lesníkov. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o lesnej zveri, nebezpečenstve vzniku lesných požiarov či monitorovaní medveďov na území Slovenska.

  V závere si žiaci pripomenuli základné pravidlá správania v lese, čoho sa je potrebné vyvarovať a prečo je nutné prírodu chrániť. 

  Ďakujeme za čas, ktorý nám Ing. Rybár venoval a poučnú besedu, ktorú si pre nás pripravil.

   

  Mgr. Blanka Uchaľová

  Foto: Mgr. František Maxin

 • 13. 4. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • Oceňovanie pedagogických pracovníkov

  Dňa 28.3.2018 sa v priestoroch koncertnej sály Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove konalo oceňovanie pedagogických pracovníkov pri príležitosti dňa učiteľov. Úvod tejto príjemnej udalosti patril študentom Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, ktorí nás zaujali krásnym kultúrnym programom. Potom prednosta Okresného úradu v Prešove Mgr. Emil Chlapeček odovzdal ďakovné listy oceneným pedagogickým pracovníkom.

  Nás veľmi teší, že medzi ocenenými bola aj pani riaditeľka Základnej školy v Malcove Mgr. Viera Džundová, ktorá dostala ocenenie za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu prácu a výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese. Gratulujeme.

  Text a foto: Mgr. Jaroslav Vančík

 • Stará mama Jolana

  Krásne aprílové popoludnie 11. 4.2018 sme sa na hodine náboženskej výchovy stretli v 9. B triede so vzácnym človekom. Privítali sme medzi nami starú mamu Jolanu Giňovú z Lenartova. Mohli by sme ju nazvať aj našou školskou starou mamou, pretože počet jej vnúčat u nás v škole je vysoký. Sama nemá svoje vnúčatá a pravnúčatá spočítané. V triede sme ich narátali 5.  Starkú sme poprosili, aby nám porozprávala o svojom živote. Narodila sa v roku 1938. Aj keď bola dieťa, pamätá si vojnu a jej útrapy, ktoré znášala spolu s rodičmi a siedmimi súrodencami. Spomínala, že na hlad a strach sa nedá zabudnúť. Starká nechodila do školy. Povojnové časy nepriali vzdelávaniu Rómov. S rodičmi v detstve veľa cestovali za prácou. Vie si niečo málo prečítať a podpísať sa. Je jej ľúto, že si nemôže prečítať mnoho zaujímavých vecí a kníh. Vo svojom rozprávaní dokázala porovnať dobu minulú a súčasnú, dokázala zhodnotiť spôsob života u nich na osade v minulosti a dnes. Ochotne a s múdrosťou odpovedala na otázky našich dievčat. Dozvedeli sme sa, že aj keď mala osem detí dokázala 16 rokov chodiť do práce bez jednej absencie. Robila tvrdú chlapskú robotu na stavbe. Jej čarovné rozprávanie bolo podčiarknuté neskutočnou čistotou a srdečnosťou. S týmto láskavým postojom nám rozprávala aj o rodičovstve a materstve. Spolu so žiakmi sme jej rozprávanie a spomienky ocenili kytičkou. Dúfame, že jej zdravie poslúži a ešte nás v škole navštívi. Bolo to čarovné stretnutie. Dýchalo naplneným životom. Starká skonštatovala, že aj keď sa dnes žije ľahšie ako v časoch jej mladosti, krásnych chvíľ je menej. Tie, ktoré sme strávili v jej spoločnosti boli ako s vlastnou starou mamou. Ďakujeme babka Jolana!

  Mgr. Júlia Hriceková

  Foto: Mgr. Jaroslav Vančík

 • 23. 3. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • Prvý jarný deň

  Okrem toho, že 20.marec je prvý jarný deň, bol to pre nás aj deň výletu. Síce sa počasie jari nepodobá, radosť z výletu nám to ale nepokazilo.

  O siedmej ráno sme sa všetci, siedmaci a ôsmaci malcovskej školy, stretli vo vestibule a o chvíľu vyrazili do Prešova. Vodič bol odborník, boli sme v Prešove skoro. Stihli sme rannú návštevu múzea v Solivare. Pri vchode nás privítal sprievodca. Dozvedeli sme sa veľa nového, aj keď my, milovníci histórie, sme už niečo vedeli. Soľ bola vzácna, bola platidlom a predstavte si, za súdok soli ste si v stredoveku mohli kúpiť dedinu aj s dušami. V Solivare sa ťažila kráľovská soľ, Habsburgovci rozvinuli túto ťažbu a starali sa o zveľaďovanie Solivaru. Bol to zdroj príjmu pre monarchiu. Veľmi zaujímavá časť histórie, ktorá sa odohrávala tak blízko nás. Usúdili sme, že Solivar bol dôležitým miestom. Mali by sme ho teda poznať všetci a vedieť o ňom porozprávať svojim kamarátom.  Expozíciu Solivaru, resp. Slovenského technického múzea sme opustili a vyrazili sme za kultúrou. V prešovskom divadle dávali rozprávku Neuveriteľné dobrodružstva malého Buratina. Na predstavenie čakalo veľa detí z rôznych škôl. Po niekoľkých minútach sme si odložili oblečenie a prešli sme k sále. Po prvýkrát v mojom živote som v divadle sedel v prvom rade. Predstavenie plné farieb a piesní sa začalo. Bolo veľmi zábavné a poučné. Každý si to užíval, ale podľa mňa si to najviac užívala naša triedna, veľká milovníčka divadla. Na konci predstavenia sme z tepla divadla vyšli do poriadnej zimy. Na prvý jarný deň si počasie poriadne vyvádzalo. 

      Ako na každom našom výlete aj tentoraz sme sa išli najesť do McDonaldu. Potom sme sa (ako na každom našom výlete) rozbehli po nákupnom centre. V Maxe sme strávili dve hodiny, počas ktorých si každý kúpil, čo chcel, alebo čo sa mu páčilo. Ubehlo to rýchlo, stretli sme sa na jednom mieste a transportovali sa autobusom domov.

   Po príchode domov som bol z celého dňa veľmi unavený, no to je len znak toho, že tento výlet bol jeden z tých najlepších školských výletov na akých som kedy bol.

   

                                                                                                                                  Kamil Kravec, 8.A

 • Jazykový kvet

  Dňa 16.03.2018 sa v našej škole uskutočnil 3. ročník školského kola v  prednese cudzojazyčnej poézie a prózy pod názvom Jazykový kvet. V súťaži sa predstavilo spolu 38 žiakov z 1. a 2. stupňa.

  Hlavným poslaním tejto súťaže je tvorivo rozvíjať aktívne zručnosti žiakov v jednotlivých cudzích jazykoch, podporovať rozvíjanie jazykového nadania a talentu žiakov a v neposlednom rade vytvárať kladný vzťah k učeniu sa cudzích jazykov.

  V kategórií prednes poézie a prózy v anglickom jazyku sa na jednotlivých priečkach umiestnili títo žiaci:

  I. kategória:

                     1. miesto: Martin Jurec 3.A

                     2. miesto: Sára Gduľová 3.A

                     3. miesto: Barbora Labašová 4.r.

  II. kategória:

                     1. miesto: Viktória Kramárová 6.A

                     2. miesto: Leonard Kramár 5.A

                     3. miesto: Barbora Rakášová 6.A

                     Cena poroty: Viliam Kačmár 6.A

  III. kategória:

                     1. miesto: Sára Kramárová 9.A

                     2. miesto: Martina Lamancová 9.A

                     3. miesto: Adam Pillár 7.A

                     Cena poroty: Zuzana Labovská 7.A

  V kategórií prednes poézie a prózy v ruskom jazyku sa na jednotlivých priečkach umiestnili títo žiaci:

                     1. miesto: Kamil Kravec 8.A

                     2. miesto: Šimon Kramár 6.A

                     3. miesto: Daniela Chomjaková 8.A

                     Cena poroty: Juraj Bilčák 7.A

  V kategórií prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku sa na jednotlivých priečkach umiestnili títo žiaci:

                     1. miesto: Nikoleta Kaščáková 8.A

                     2. miesto: Diana Švecová Babovová 8.A

                     3. miesto: Júlia Dudrová 9.A

                     Cena poroty: Bianka Micheľová 7.A

  Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

                                                                                                             Mgr. Andrea Tarnovská

 • Číta celá škola

  Streda 14. marec 2018 sa stala na našej škole zvláštnym dňom. Učitelia prichádzali do tried s náručou plnou kníh. Žiaci sa mohli ponoriť do sveta písmen, príbehov, informácií. Celú jednu vyučovaciu hodinu sme čítali, čítali, čítali....Mohli sme si vybrať. V 6.A čítali Šikulove Prázdniny so strýcom Rafaelom, siedmaci čítali encyklopédie a náučnú literatúru. V osmičke sme sa stretli s Annou zo Zeleného domu. Každý si prišiel na svoje a kto nie- ten sa niečo dozvedel. Čítanie je našou každodennou realitou, naším chlebíkom, v tento deň sme však čítali pre zábavu. Dúfame, že sa nájde nový vášnivý čitateľ alebo niektorí z našich žiakov pochopia, že čítanie je nielen povinnosť, ale aj úžasná zábava. Náš cieľ, propagovať a spopularizovať čítanie sme splnili. Svedčia o tom aj výpovede žiakov:

  „Naučili sme sa niečo nové, spoznali sme nové miesta a nové knihy.“ (Bianka, 7.A)

  „Čítaním sa stávame múdrejšími a pomáha nám pri učení.“ (Danka, 8.A)

  „Čítanie nám zlepší slovnú zásobu a niečo sa vždy aj dozvieme, vieme sa ponoriť do príbehu iného človeka.“ (Marek, 8.A)

  Mgr. Júlia Hriceková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria