Navigácia

 • Vianočná akadémia

   Vianočná akadémia

   

  Vianočný čas zaklopal na dvere našej školy vo štvrtok 20. decembra. Otvorili sme mu dvere a privítali ho piesňami, koledami, tancami aj scénkami. Žiaci si pod vedením svojich učiteľov pripravili naozaj krásny program s bohatým posolstvom. Predstavili nám odkaz Vianoc svojimi očami a chceli otvoriť naše srdcia pre ich krásne prežitie. Ďakujeme za zážitok, za nádej, ktorú nám sprostredkovali cez koledu. Poďakovanie patrí aj režisérke programu Mgr. Evke Truckovej a všetkým učiteľom, ktorí sa na programe podieľali. Teraz sa môžeme s otvoreným srdcom rozbehnúť na prázdniny a rozdávať ďalej, čo sme dostali. Krásne a požehnané sviatky vianočné...

  Text: Mgr. Júlia Hriceková

 • Oznámenie o riaditeľskom voľne

  Základná škola v Malcove

   

   

  Oznámenie o riaditeľskom voľne

   

   

  Riaditeľka ZŠ  súlade §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene s doplnení niektorých zákonov,  v súlade s §3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z.

   o podrobnostiach o organizácii školského roka,

   

   

  udeľuje

   

  riaditeľské voľno

   

  dňa 21.12.2018 (piatok)

   

   

  žiakom Základnej školy v Malcove z prevádzkových dôvodov.

 • Špeciálne triedy
  14. 12. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • Špeciálne triedy
  13. 12. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

 • Bezpečne do školy

  Bezpečne do školy

  Deti patria k aktívnym účastníkom cestnej premávky a sú aj najzraniteľnejším článkom medzi účastníkmi cestnej premávky. Už v rannom veku musia porozumieť zložitým situáciám a dodržiavať určité pravidlá či už v úlohe chodcov  alebo na bicykli, v školskom autobuse. Dňa 29.11.2018 sa uskutočnila beseda v spolupráci so sociálnym pedagógom Mgr. Annou Slamkovou a s policajtmi - starší referenti pre prácu v rómskej komunite: por. Mgr. Petrom Čverhom a por. Mgr. Ivanom Džmurom pre žiakov špeciálnych tried piatych až deviatych ročníkov. Beseda s názvom „Bezpečne do školy“  bola zameraná na: poučenie o bezpečnosti,  chodenie po chodníkoch, po ceste kde nie je chodník,  reflexné vesty, pásiky ich používanie, dopravné značky,  ležanie v lete na asfalte,  hádzanie kameňmi do áut,  prebehovanie po ceste popred autá,  dopravné značky,  telefónne čísla na políciu, záchrannú službu, hasičov, vozidlá s prednosťou jazdy, prácu policajtov,  trestnoprávnu zodpovednosť, šikanovanie, dochádzku do školy. Na záver besedy bolo krátke zhrnutie, test a vyhodnotenie najaktívnejších žiakov. Formou zaujímavej besedy sa žiaci dozvedeli ako sa správne pohybovať na cestných komunikáciách, že aj oni sú účastníkmi cestnej premávky a majú sa správať tak, aby neohrozovali seba a ostatných.

   Po besede pripravila Mgr. Mária Karchová pre žiakov 8. a 9. ročníka krátky test o dodržiavaní dopravných predpisov. Žiaci si pri každej otázke, napr. pri poznávaní dopravných značiek, mohli vybrať z troch odpovedí tú správnu. Žiakom sa to páčilo, mali pocit, že sú na naozajstnej skúške vodičského preukazu. Najúspešnejší riešitelia dostali sladkú odmenu.

                                                                                                            Mgr. Mária Karchová

 • www.nanovylevel.sk

 • Hodina deťom

  Hodina deťom

  Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

  Aj naša škola sa tretíkrát zapojila do tejto zbierky. Dňa 9. novembra sa žiaci a zamestnanci stretli v škole s dobrovoľníkmi, ktorí  za príspevok do zbierky rozdávali nálepky s veselým maskotom Hugom. Nálepku dostal každý, kto prispel do žltej pokladničky Hodina deťom, čím podporil projekty zamerané na pomoc deťom na celom Slovensku.

  Výťažok zbierky Hodina deťom bude použitý na podporu neziskových organizácií, ktoré systematicky a dlhodobo pracujú s deťmi a mládežou. Žiaci a zamestnanci našej školy prispeli sumou 71 eur.

  Ďakujeme                             

  Mgr. Anna Slamková, sociálny pedagóg

 • Plavecký výcvik

  Plavecký výcvik

  12. november  2018 .... , hoci leto už skončilo a každý z nás by sa najradšej usadil v teplej izbičke, našich žiakov  4.A a 5.A triedy zo ZŠ v Malcove, vylákal zo školských lavíc plavecký výcvik, ktorý trval 5 dní. S veľkým odhodlaním a radosťou sa niektorí žiaci pod vedením milých inštruktoriek naučili plávať a niektorí si osvojili im už známu techniku plávania. Chlapci a dievčatá plávali s plaveckými doskami, neskôr aj bez dosiek, skákali do bazéna s hlbokou vodou, z ktorej mali poniektorí radosť, iní zase obavy, no napriek tomu prekonali svoj strach. Naučili sa správne dýchať, ale najväčšiu a úprimnú detskú radosť bolo vidieť pri loptových hrách vo vode a ich obľúbenej hre vodné pólo. Tohtoročný plavecký výcvik im priniesol veľa nových a príjemných zážitkov.

  Mária Bobovčáková

  Foto: Mária Bobovčáková

 • Dentálna hygiena

  Dentálna hygiena

  Mnohí z nás si pamätajú návštevu u zubára na základnej škole, prehliadku chrupu, alebo hromadné povinné očkovania na školách.

  Dnes to však neplatí. V dnešných časoch je všetko dobrovoľné. Aj napriek tomu, že prehliadka chrupu je raz ročne bezplatná, rómski žiaci sú aj v tejto oblasti zanedbaní. V rámci osobnej hygieny na hodine slovenského jazyka / sloh/ im bola demonštrovaná šetrná starostlivosť o chrup, správne umývanie rúk a vlasov. Z oblasti dentálnej hygieny žiaci dostali zubnú kefku, maličkú zubnú pastu a brožúrku o starostlivosti o zúbky.

  Ďakujem za spoluprácu dentálnej hygieničke a dentálnym firmám. 

  Mgr. Anna Tarcalová

 • Piesne našich babičiek

  Piesne našich babičiek

  Každý, kto je malý chlapec, bude raz aj dedko, dedka všetci v úcte majú, dedko vie vždy všetko. Každé dievča bude raz aj milá, stará babka, pre nás je od babky pusa, ako cukor sladká...“

  Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Prichádza nenápadne, pomaly a nedá sa jej vyhnúť. Práve október je mesiac, v ktorom si uvedomujeme, aké vzácne „poklady“ žijú v našej rodine a v obci. Sú to naši starí rodičia, príbuzní, ktorých hlávky zdobí nejeden šedivý vlas prežitých rokov.
             V našej škole si každoročne pripomíname tento vzácny sviatok „ Október, mesiac úcty k starším“ prípravou súťaže v speve ľudových piesní pod názvom ,,Piesne našich babičiek“.

   Aj v tomto šk. roku sa rozozvučala naša škola krásnymi ľudovými piesňami z nášho regiónu. V stredu 24.októbra sa žiaci, ktorí boli úspešní v triednych kolách speváckej súťaže stretli v školskom kole. Porota v zložení: PaedDr. J. Tulenková, Mgr. E. Trucková a Mgr. M. Jurecová vybrala tohtoročných víťazov:

  I. kategória

  1. miesto: Natália Bľandová 3.A,

  2. miesto: Nela Mária Malegová 2.A,

  3. miesto:  Bibiána Bľandová 1.A,

  Cena poroty: Branislav Chomjak 1.A.  

  II. kategória:

  1. miesto:  Sára Gduľová 4.A,

  2. miesto: Zuzana Gduľová 6.A,

  3. miesto:  Barbora Labašová 5.A.

  III. kategória:

  1. miesto: Kristína Richveisová 9.A,

  2. miesto: Zuazana Richveisová 7.A,

  3. miesto: Zuzana Labovská 8.A.

  Súťažiaci boli odmenení diplomami  a vecnými  cenami.

  Všetkým srdečne blahoželáme!

  Mgr. Eva Trucková, vedúca PK HUV

 • Stretnutie so seniormi

  Stretnutie so seniormi

  Príhovor riaditeľky školy:

  Vyjadrujem úprimnú radosť z toho, že bývalí zamestnanci prijali naše pozvanie a prišli na milé podujatie, ktoré základná škola tradične usporadúva na ich počesť. Čas plynie a pripisuje dni, mesiace a roky bez toho, aby sa pýtal na náš názor. Od okamihu nášho zrodenia nás vezme pod svoju vládu a nepovolí ani jeden opravný termín, ani jeden maličký návrat.

  Jeseň,  to je nádherný čas, kedy je  príroda odetá  do pestrofarebných šiat. Október  nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Seniorsky alebo dôchodcovský vek?

  To nie je len obdivuhodný vek, vráskami ozdobená tvár a nekonečný počet zážitkov. To je hlavne  nesmierne množstvo skúseností, pokora, rozvaha, nadhľad a plnohodnotne prežitý  doterajší život. 

  Skláňam sa v úcte pred rokmi, ktoré títo zamestnanci naplnili činmi aj pre blaho našej školy. Veľmi pekne im za to ďakujem.

  Starší ľudia nie sú menejcenní.  Sú krásni aj vďaka   svojej životnej múdrosti. Starnutie nie je choroba, ale fyziologický, zákonitý, nezvratný a postupný proces. Je teda prirodzeným obdobím života, ktorý by sme mali žiť s rovnakou chuťou, s akou sme na život hľadeli v mladosti, keď ešte bolo treba zápasiť, vychovávať deti a zabezpečiť rodinu.

  Z úprimného srdca želám všetkým bývalým zamestnancom - seniorom božie  požehnanie, pevné zdravie, veselú myseľ, veľa spriaznených blízkych priateľov a len tie najlepšie medziľudské vzťahy, dlhý život, vďačnosť a pomoc ich detí.

  Čas je neúprosný, znova  starší sme. Čas je milosrdný, rovnako zostarli ľudia vôkol nás. Čas je hospodárom života, nestojí, počuť ozvenu jeho krokov.

  Milí seniori. Chcem Vám zaželať, aby ste vždy mali čas na čas, na krásy jeho momentov, aby ste nežili v jeho tieni, ale na priedomí života, lebo čas vráti každému krásne spomienky.

  Týmito slovami bolo ukončené slávnostné stretnutie vedenia školy s prítomnými seniormi, ktorí pracovali v ZŠ v Malcove a teraz si užívajú zaslúžený odpočinok.

                                                                                                  Mgr. Viera Džundová

                                                                                                      riaditeľka školy

  Foto: Mgr. Jaroslav Vančík

 • Prvý stupeň
  22. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • VI. ročník Memoriálu Mgr. Jozefa Harňáka

  VI. ročník Memoriálu Mgr. Jozefa Harňáka

  V piatok 12.októbra 2018 v dopoludňajších hodinách sa na futbalovom ihrisku v Malcove konal už 6. ročník „Memoriálu Mgr. Jozefa Harňáka“ v cezpoľnom behu žiakov a žiačok. Toto podujatie zorganizovala Základná škola v Malcove v spolupráci s obcou  Malcov a vedúcim pretekov Mgr. Martinom Marcinovom.  V tomto príjemnom prostredí za ideálneho počasia na vytrvalostný beh sa na štart postavilo spolu 45 žiakov a žiačok zo štyroch základných škôl (ZŠ v Malcove, ZŠ Hertník, ZŠ Bartolomeja Krpelca a ZŠ pod Vinbargom). Súťaž bola rozdelená podľa vekových kategórií a to na mladších žiakov, ktorí bežali trať dlhú 1000 m, a na starších s dĺžkou trate 1500 m. Víťazi jednotlivých kategórií si odniesli sošky, pretekári na druhom a treťom mieste medaily, všetci traja umiestnení dostali diplom. 

  Prvé sa štart postavili mladšie žiačky. Pred týmto behom bolo z dievčat cítiť trošku nervozitu, ale vzhľadom na to, že pre niektoré to boli ich prvé preteky, bolo to prirodzené.  Víťazkou sa stala Sára Billá zo ZŠ v Malcove, ktorá suverénnym spôsobom ovládla svoj beh a jasne dobehla na 1. mieste. Druhá skončila Ema Jakubašeková zo ZŠ Bart.Krpleca pred Adrianou Bilou zo ZŠ v Malcove.

  Po mladších žiačkach nasledovala kategória mladší žiaci. Tento beh bol vyrovnaný, napínavý a o víťazovi rozhodla až záverečná 100 m rovinka. V tejto kategórii piatakov a šiestakov si sošku víťaza odniesol Timotej Hudák zo ZŠ Bart.Krpelca pred Marekom Štecom  zo ZŠ Bart.Krpelca.

  V tretej skupine bolo pripravených 12 starších žiačok. Hneď po štarte sa do vedenia dostala domáca pretekárka Tímea Bereščáková, ktorá svoj náskok postupne zvyšovala a pred burácajúcou tribúnou dobehla do cieľa s obrovským náskokom a zvíťazila. Na 2. mieste finišovala  Lucia Jurčinová zo ZŠ Bart.Krpelca pred treťou Máriou Petrovou (ZŠ pod Vinbargom).

  V záverečnom behu starších žiakov spomedzi 14-tich bežcov si najlepšie počínal Adrián Brezovský zo ZŠ pod Vinbargom, ktorý zvíťazil systémom štart cieľ. Cieľovou čiarou prebehol s pohodlným náskokom a zaslúžene zvíťazil.  Na 2. mieste skončil Kristián Bajaj (ZŠ Bart.Krpelca)  pred tretím Jánom Eliášom Harčarikom (ZŠ Hertník).

  Na týchto pretekoch  sme mali možnosť vzhliadnuť veľa zaujímavých súbojov, bežeckých výkonov a najmä radosť z víťazstiev. Víťazom blahoželáme, všetkým zúčastneným ďakujeme a pevne veríme, že o rok sa vidíme opäť.

   

  Mgr. Ján Matej

   

   

  VÝSLEDKY:

  Mladšie žiačky: : 1. S.Billá (ZŠ Malcov) 2:15,  2. E.Jakubašeková (V.ZŠ) 2:20, 3.A.Bilá (ZŠ Malcov) 2:22, 4.Z.Gduľová (ZŠ Malcov) 2:23, 5. S.Packaničová (IV.ZŠ) 2:24, 6.V.Bilá (ZŠ Malcov) 2:37, 7. V.Kolegová (ZŠ Malcov) 2:38, 8. L.Javorská (IV.ZŠ) 2:42, 9. A.Stvarová (ZŠ Hertník) 2:46. 10. K.Vardzaľová (ZŠ Hertník) 2:47, 11.E.Richvalská (IV.ZŠ) 2:52

   

  Mladší žiaci: 1. T.Hudák (IV.ZŠ) 2:02, 2. M.Štec (IV.ZŠ) 2:03, 3. S.Hudák (IV.ZŠ) 2:06,

  4. M.Billý (ZŠ Malcov) 2:08, 5. A. Bilý (ZŠ Malcov) 2:11, 6. D. Štefan (ZŠ Malcov) 2:13,

  7. S.Fránek (ZŠ Hertník) 2:15, 8. M.Herstek (ZŠ Hertník) 2:20

   

  Staršie žiačky: 1. T.Bereščáková (ZŠ Malcov) 3:55, 2. L.Jurčinová (IV.ZŠ) 4:07, 3.M.Petrová (V.ZŠ) 4:08, 4. J.Iľková (ZŠ Hertník) 4:10, 5.N.Kaščáková (ZŠ Malcov) 4:14, 6. K.Kutná (ZŠ Hertník) 4:25, 7. V. Kramárová (ZŠ Malcov) 4:45, 8. Ž.Bilá (ZŠ Malcov) 4:55, 9. T.Fučeková (IV.ZŠ) 4:59, 10. J.Ševčíková (IV.ZŠ) 5:01, 11. A.Rakašová (ZŠ v Malcove) 5:03, 12. P.Milá (IV.ZŠ) 5:18

   

  Starší žiaci: 1. A.Brezovský (V.ZŠ) 3:18, 2. K.Bajaj (IV.ZŠ) 3:23, 3. J.E.Harčarik (ZŠ Hertník) 3:26, 4. M.Kravec (ZŠ Malcov) 3:28, 5. M.Molčan (IV.ZŠ) 3:30, 6. M.Lamanec (ZŠ Malcov) 3:34, 7. A.Bilý (ZŠ Malcov) 3:35, 8. D.Geralský (ZŠ Hertník) 3:37, 9. Šimon Gutt (V.ZŠ) 3:42, 10. M.Kendra (IV.ZŠ) 3:43, 11. L.Billý (ZŠ Malcov), 12. D.Bank (IV.ZŠ) 3:45, 13. D.Štefanov (ZŠ Malcov), 14. V.Kačmár (ZŠ Malcov) 3:54

 • Dni športu 2018

  Dni športu 2018

  V dňoch od 8.10 do 12.10.2018 sa konal na našej škole obľúbený týždeň športu, kde si mohli žiaci druhého stupňa zasúťažiť v rôznych športoch. Konkrétne v penaltovom festivale, futbale,  florbale a na záver v cezpoľnom behu. Každý deň bol niečím zaujímavý. Videli sme zaujímavé športové výkony jednotlivcov aj družstiev, množstvo prekvapení, bojovnosť, súťaživosť  a žiaci zaujali aj vtipnými názvami niektorých družstiev. Organizačne športové súťaže zabezpečovali a na regulárnosť dohliadali učiteľia telesnej výchovy Mgr. Martin Marcinov a Mgr. Ján Matej.

   

              V pondelok 8.10.2018 sa konal „Penaltový festival“ kde súťažili medzi sebou jednotlivci o najlepšieho exekútora pokutového kopu. Zúčastnilo sa ho 47 žiakov. Prví traja v každej kategórii boli ocenení medailami. Medzi žiačkami zvíťazila Sára Billá (6.B) pred Kristínou Bilou (8.B) Sofiou Bilou (8.A).  Najúspešnejší medzi mladšími žiakmi bol Kristián Kramár  pred Marošom Lamancom Kristánom Bylým (všetci 7.A). Prvé miesto medzi staršími žiakmi si vybojoval suverénnym spôsobom Adam Bylý (8.D), ktorý nezaváhal ani raz. Druhý skončil Lukáš Bilý (9.A) a na treťom mieste skončil Adam Štefan (8.C).

  V utorok 9.10.2018 absolvovali žiaci a žiačky turnaj v najpopulárnejšom športe sveta, aj u nás obľúbenom futbalovom turnaji, ktorého sa zúčastnilo celkovo 104 žiakov (7 dievčenských a 6 chlapčenských družstiev).

  Medzi dievčatami nenašli premožiteľa a zaslúžene zvíťazili na turnaji dievčatá z 9.A pod názvom FC Vysoké ponožky a to v zložení D.Chomjaková, D.Švecová-Babovová, A.Rakašová, S.Švajleninová a M.Kolcúnová. O najväčšie prekvapenie turnaja sa postarali dievčatá z 5.ročníka, ktoré pod názvom  FC Mladé pušky sa dostali do finále, kde nestačili na staršie a skúsenejšie deviatačky. Napriek tomu skončili na neuveriteľnom 2.mieste (V.Kolegová, S.Bortníková, B.Labašová, H.Džundová, V.Bilá, D.Hangurbadžová z 5.A, V.Heráková, D.Heráková – 5.B)! O ďalšie príjemné prekvapenie sa postarali FC Mladé rebelky zo šiesteho ročníka, ktoré skončili na 3.mieste (P.Bilá, A.Miková, A.Bilá, V.Bilá, K.Miková-6.A a 6.B).

  Chlapčenský turnaj ovládli FC Sičáci (B.Biľ, A,Bilý, M.Bilý, L.Billý, E.Billý-8.B), ktorý v priamom súboji o prvenstvo zdolali deviatakov z FC GARGAMEĽ (J.Bilý, L.Bilý, L.Billý, A.Bilý, O.Sidorjak, M.Kravec-9.A). Na 3.mieste skončili FC Banánové nanuky zo 7.A a 7.B (V.Kačmár, K.Kramár, M.Lamanec, M.Bocko, J.Červeňák, K.Bylý-7.A, P.Bilý-7.B)

  V stredu 10.10.2018 sa telocvičňa premenila na florbalový štadión, kde si sily zmeralo viac ako 60 žiakov a žiačok v šiestich dievčenských a piatich chlapčenských družstvách. Tento šport sa vo svete teší stále väčšej  popularite a obľúbenosti a to  nielen u širokej verejnosti ale najmä na školách, kde je to vidieť na každoročnej stúpajúcej kvalite jednotlivých družstiev hrajúcich na okresných majstrovstvách. Našej škole sa v tomto športe darilo v posledných rokoch dosahovať popredné umiestnenie, čo prognózovalo výborný turnaj. To sa aj potvrdilo. Vynikajúcu hru predvádzali všetky kolektívy na tomto turnaji.

  Víťazkami turnaja dievčat sa stali favorizované deviatačky z HK Finlandia (D.Chomjaková, S.Švajleninová, D.Švecová-Babovová, A.Rakašová, M.Kolcúnová-9.A), ktoré porazili vo finále výborne hrajúce ôsmačky z HC POPKY(M.Volková, A.Kačmárová, S.Bilá, J.Semancová-8.A). Tie dlho vzdorovali ale napokon tesne prehrali a vybojovali si 2.miesto. Výborný  súboj sa konal v zápase o 3.miesto. Nastúpilo prekvapenie turnaja Mladé pušky z 5.ročníka proti siedmačkám. Napokon to skončilo lepšie pre Mladé pušky, ale tentokrát pod názvom HC Girls (V.Kolegová, S.Bortníková, M.Mokríšová, V.Bilá, N.Kramárová, B.Labaśová -6.A, V.Heráková -6.B), ktoré aj so šťastím porazili tesne HC Igelitky zo 7.A.

  Veľmi kvalitný florbal predvádzali chlapci vo svojej 5-člennej skupine, kde hral každý s každým a o víťazovi rozhodla tabuľka. Tímy HC Slovakia a HC Krásavci predvádzali suverénne najlepšie výkony na turnaji a zdolali postupne všetky ostatné družstva. V poslednom zápase skupiny si to rozdali práve tieto dva tímy. Dalo sa to označiť za jednoznačné finále. Zápas po vyrovnanom výkone skončil

  0-0 a tak muselo o víťazovi turnaja rozhodnúť skóre. To malo napokon lepšie HC Slovakia (J.Bilý, L.Bilý, L.Billý, O.Sidorjak, P.Lišivka, M.Kravec-9.A, A.Bilý-9.B), ktoré sa tešilo z diplomu víťaza turnaja. HC Krásavci z 8.B (L.Bilý, A.Bilý, B.Biľ, E.Bilý, M.Bilý) skončili na 2.mieste pred chlapcami z HC Banánové nanuky (V.Kramár, K.Kramár, M.Lamanec, M.Bocko, J.Červeňák-7.A, P.Bilý-7.B, M.Bilý-6.B).

  Turnaj ukázal, že naša škola sa nemusí obávať o kvalitných florbalistov,  práve naopak. Je z čoho vyberať ako u chlapcov tak aj u dievčat, ktorí majú šancu nielen hrať vyrovnanú partiu s ostatnými školami, ale aj dosiahnuť popredné umiestnenia na okresných majstrovstvách.

  Na  3-dňových športových hrách sa celkom zúčastnilo vyše 200 žiakov školy. O šport je  stále záujem, má stúpajúcu tendenciu. Žiaci predviedli počas  dní športu vynikajúce výkony, súťažného ducha a najmä radosť z pohybu. Víťazom gratulujeme, česť porazeným. O rok sa tešíme na dni športu opäť . 

   

  Mgr. Ján Matej

   

   

  VÝSLEDKY

  Penaltový festival

  Žiačky:                                                                     Mladší žiaci:

  1.miesto – Sára Billá (6.A)                                 1.miesto – Kristián Kramár (7.A)

  2.miesto – Kristína Bilá (8.B)                             2.miesto -  Maroš Lamanec (7.A)

  3.miesto – Sofia Bilá (8.A)                                  3.miesto – Kristián Bylý (7.A)

   

  Starší žiaci:

  1.miesto – Adam Bilý (8.D)

  2.miesto – Lukáš Bilý (9.A)

  3.miesto – Adam Štefan (8.C)

   

  Futbalový turnaj

   

  Žiačky:                                                                     Žiaci: 

  1.miesto – FC VYSOKÉ PONOŽKY                    1.miesto – FC SIČACI

  2.miesto – FC MLADÉ PUŠKY                            2.miesto – FC GARGAMEĽ

  3.miesto – FC MLADÉ REBELKY                        3.miesto – FC BANÁNOVÉ NANUKY

   

  Florbalový turnaj

   

  Žiačky:                                                                     Žiaci:

  1.miesto – HK FINLANDIA                                   1.miesto – HC Slovakia

  2.miesto – HC POPKY                                          2.miesto – HC KRÁSAVCI

  3.miesto – HC GIRLS                                            3.miesto – HC BANÁNOVÉ NANUKY

 • Špeciálne triedy
  16. 10. 2018

  Aktualizovali sme modul Špeciálne triedy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria