Navigácia

 • Stretnutie s rodičmi

  Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. V minulosti boli tieto práva priznávané iba vládcom a šľachte, zatiaľ čo obyčajným ľuďom len v malej miere, prípadne boli celkom upierané. Medzi základné ľudské práva patrí napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, sloboda prejavu, svedomia, spolčovania, právo zhromažďovania a iné. Sú to univerzálne práva všetkých ľudských bytostí, nezávislé od jurisdikcie alebo iných faktorov ako sú etnický pôvod, národnosť, náboženstvo, pohlavie a pod. Každé dieťa má právo na bezpečné a kvalitné detstvo, ktoré ho pripraví na dôstojný život v dospelosti.

  Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia sú skupinou, ktorá si svoje životné podmienky nevybrala a nemôže ich zmeniť. Dospelí sú tí, ktorí majú povinnosť zabezpečiť deťom dôstojné a bezpečné detstvo. Diskusiu o téme práv a povinností pri starostlivosti o deti v marginalizovanej skupine sme 15. novembra  2017 otvorili v ZŠ v Malcove. Účastníkmi podujatia boli rodičia a prizvaní odborníci. Témy, ktoré priniesol bežný školský život, otvorila riaditeľka školy Mgr. Viera Džundová. Informovala prítomných o problémoch týkajúcich sa hygieny, agresívneho správania, dochádzky žiakov a útekov zo školy. Poručík Patrik Zajac, starší referent pre prácu v komunitách z OOPZ Kurov, oboznámil rodičov s trestnoprávnou zodpovednosťou spojenou s ohrozovaním mravnej výchovy mládeže. Mgr. Műllerová z RÚVZ Bardejov vysvetlila prítomným riziká pohlavného života u nedospelých detí, dôležitosť hygieny v čase dospievania, návštevy a konzultácie s lekárom a pohlavne prenosné ochorenia. Mgr. Fecková z RÚVZ informovala o prenosných infekčných ochoreniach – pedikulóze, svrabe. Vysvetlila, ako sa popasovať s daným problémom. Do diskusie sa zapojil terénny sociálny pracovník obce Malcov p. Jozef Bilý, ktorý rázne apeloval na rodičov, že starostlivosť o deti sa musí zlepšiť najmä v oblasti hygieny, výchovy, jedla, upratovania, rešpektovania učiteľov a dochádzky do školy. Vysvetlil, že život v rómskej komunite upadá v dôsledku nezáujmu mladých rodičov. Vzor v komunite si majú brať od svojich starých rodičov, ktorí žili úplne inak, starali sa o deti, pracovali a záležalo im na komunite. Stretnutia sa zúčastnila aj Mgr. Monika Petreková, terénny SP obce Malcov, Mgr. Monika Kolcunová, regionálna koordinátorka a Mgr. Anna Slamková, sociálny pedagóg ZŠ v Malcove.

  V závere riaditeľka školy informovala prítomných o zbierke šatstva a finančných prostriedkov, ktorú zorganizovali zamestnanci školy, aby pomohli preklenúť ťažkú situáciu v sociálne najslabších rodinách a poďakovala prítomným za účasť. Rodičom sa akcia veľmi páčila, pochopili, že starostlivosť je zlá, a že začať musia oni, aby sa zlepšila kvalita života ich detí. Beseda, ktorá sa skončila plodnou diskusiou rodičov, sa niesla vo veľmi príjemnej atmosfére. Všetci zúčastnení pochopili, že hľadať spolu riešenia je lepšie, ako obchádzať problémy na úkor vlastných detí. Zhodli sa na tom, že právo spojené so splnenou povinnosťou prináša dôstojnosť a ľudskosť.

  Mgr. Anna Slamková – sociálny pedagóg

 • Hodina deťom

  Hodina deťom je projektom Nadácie pre deti Slovenska. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

  Aj naša škola sa druhýkrát zapojila do tejto zbierky. Dňa 10. novembra sa žiaci a zamestnanci stretli v škole s dobrovoľníkmi, ktorí  za príspevok do zbierky rozdávali odznaky s veselým maskotom Hugom. Odznak dostal každý, kto prispel do žltej pokladničky Hodina deťom, čím podporil projekty zamerané na pomoc deťom na celom Slovensku.

  Výťažok zbierky Hodina deťom bude použitý na podporu neziskových organizácií, ktoré systematicky a dlhodobo pracujú s deťmi a mládežou. Žiaci a zamestnanci našej školy prispeli sumou 80 eur.

  Ďakujeme                             

  Mgr. Anna Slamková, sociálny pedagóg

 • Klenoty Slovenska

  Aj žiaci potrebujú občas spestrenie v každodennom vzdelávaní. Aby tomu tak naozaj bolo, pozvali sme k nám do školy účinkujúcich z Divadelno – šermiarskej kumpánie TresC, ktorá prišla predstaviť svoje divadelné vystúpenie Klenoty Slovenska.

  Predstavili naše dejiny humorným spôsobom. V spomínanom predstavení mali žiaci možnosť vidieť, aké „klenoty“ v sebe malebné Slovensko skrýva od čias, keď ešte ľudia verili v čarovnú moc mastičkárov, bylinkárov a okultných vedátorov. Objavením zlata v našich  banských mestách zachvátila krajinu túžba po bohatstve, kde si našli svoje miesto aj škriatkovia permoníci, ktorí údajne spôsobili, že krajina sa ocitla v chudobe a ľud hladoval. Nepriaznivú situáciu, ešte umocnil príchod Turkov na naše územie a tým sme o množstvo „klenotov“ v našej krajine prišli.

  Vzdelávať možno aj formou divadla. Veríme, že tento účel splnilo aj spomínané vystúpenie a žiaci sa na ňom nielen dobre zabavili, ale zároveň si upevnili dejiny nášho Slovenska.

  Ing. Anna Spišáková ZRŠ

 • Piesne našich babičiek

  Ľudové piesne patria k najrozšírenejším formám ľudovej slovesnosti. Prezrádzajú nám veľmi veľa o živote ľudu v minulosti.Ľud v nich vyjadroval svoje city, zážitky a skúsenosti z každodenného života.Zakladajú sa na tradíciách a často sa viažu k obradom alebo iným príležitostiam dedinského života. Uchovávali sa z generácie na generáciu ústnym tradovaním a výsledkom toho je množstvo krásnych ľudových piesní.Ľudová pieseň prežila niekoľko stáročía z jej čara neubudlo nič ani dodnes. 

  V piatok 3. novembra 2017žiaci I. a II. stupňa prezentovali svoj talent v speve regionálnych ľudových piesní s rôznou tematikou v školskom kole súťažepod názvom ,,Piesne našich babičiek“.

  Súťažilo sa v troch kategóriách:

  I. kategória – žiaci 1. až 3. ročníka,

  II. kategória – žiaci 4. – 6. ročníka,

  III. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka.

  Porota v zložení: PaedDr. J. Tulenková, Mgr. E. Trucková a Mgr. Martina Jurecová určila tohtoročných víťazov:

  I. kategória:       

  1. miesto: Nina Labovská 2.B,

  2. miesto: Natália Bľandová 2.A,

  3. miesto:  Anna Kačmarová 2.A.

  Cena poroty: Nela Mária Malegová 1.A, Šimon Bilavský 3.A.      

  II. kategória:

  2. miesto:  Zuzana Gduľová 5.A,

  3. miesto: Zuzana Richveisová 6.A.

  Cena poroty: Petra Čechová 6.A.

  III. kategória:

  1. miesto: Žaneta Gduľová 9.A,

  2. miesto: Kristína Richveisová 8.A,

  3. miesto: Timea Jurová 7.A.

  Cena poroty:Martina Giňová 7.B, Alexandra Karolová 8.A, Nikoleta Kaščáková 8.A

  Súťažiaci boli odmenení diplomami  a vecnými  cenami.

  Všetkým srdečne blahoželáme.

  Mgr. E. Trucková vedúca PK HUV

 • Výstava ovocia a zeleniny

  Tak ako po iné roky sa aj tento október konala v našej škole výstava ovocia a zeleniny. Počas troch týždňov mali žiaci možnosť vidieť plody našich záhradkárov. Tento rok bol úspešný najmä na úrodu zeleniny, čo sa odzrkadlilo aj v počte vystavených kusov. V ovocí a zelenine sa nachádza mnoho vitamínov a stopových prvkov, ktoré sú pre ľudské telo veľmi prospešné. Ide o najzdravšie potraviny
  a prírodné lieky proti rôznym chorobám. Po zhliadnutí výstavy mali žiaci možnosť rozprávať o význame zdravej výživy, dôležitosti konzumácie ovocia a zeleniny nielen v tomto jesennom počasí.


  Mgr. Blanka Uchaľová

  Foto: Mgr. Jaroslav Vančík

 • Exkurzia – Po stopách 2. svetovej vojny

   

   

                Piatok 6.10.2017 bol deň,  kedy sme sa my žiaci 6. A a 9. A triedy neučili, ale zúčastnili sme sa školskej exkurzie.

                Navštívili sme Dargovský priesmyk, kde pri pamätníku sme si uctili pamiatku padlých sovietskych vojakov kyticou kvetov. Pozreli sme si Sieň bojovej slávy. Boli tam vystavené rôzne druhy munície, propagačné plagáty, osobné veci padlých vojakov. Za pútavé  a zaujímavé rozprávanie o udalostiach II. svetovej vojny ďakujeme pánovi Jozefovi Sendžovi, ktorý sa stará o okolie pamätníka a múzeum. Mnohé z exponátov múzea sám našiel v blízkom lese, kde prebiehali kruté boje o priesmyk.

                Naša exkurzia pokračovala na letisku v Košiciach v Múzeu letectva. Sprievodca Nikola nás oboznámil s exponátmi lietadiel, helikoptér, ktoré získal pre múzeum bývalý prezident Rudolf Šuster a tiež  so starými typmi áut a motoriek, ktoré sú súčasťou múzea. Lietadlá sme si mohli prezrieť aj zvnútra a niektorí z nás si vyskúšali aj riadenie v kabíne lietadla.

                 Veľkým zážitkom pre nás bolo, že sme videli ako lietadlo roluje na pristávacej dráhe a pripravuje sa na vzlet a následný let.

                  Cestu domov sme ukončili návštevou nákupného centa.

                                                                     „Tento deň bol úžasný“.

   

                                                                                                                      Sofia Dorinová, 6. A

                                                                                                                      PaedDr. Janka Tulenková

  Exkurzia

  Dňa 6.10.2017 sme sa 9. A, 6. A a niektorí žiaci 8. A zúčastnili exkurzie do Dargovského priesmyku a Múzea letectva.

  Ráno sme vyrazili do blízkosti dedinky Dargov, čo je blízko Košíc. Dargovský priesmyk bol pekný. Videli sme tam dva obrovské tanky, pri ktorých sme sa všetci fotili a obrovský pamätník, ktorý práve reštaurovali. Neskôr sme sa presunuli do múzea. Tam nás čakal veľmi milý pán, ktorý nám porozprával rôzne príbehy o vojakoch a generáloch, ukázal rôzne zbrane a ich náboje, prilby, fľaše, nádoby a atď. Nakoniec sme sa podpísali do kroniky a poďakovali mu. To bola prvá časť našej exkurzie. Potom sme sa presunuli do Košíc do Múzea letectva. Prechádzali sme sa od jedného hangáru k druhému. Spoznávali sme a videli rôzne lietadlá, ich prístroje a ďalšie prístroje. No neboli to iba lietadlá, videli sme aj staré autá, dopravné značky, produkty či peniaze.

  Na záver sme išli na chutný obed a vrátili sme sa domov.

  Michal Bocko, 9. A

 • Testovanie 5-2017

 • Október - Mesiac úcty k starším

  Október je mesiac, ktorý je jedným z troch posledných v mesiaci, možno už trochu chladný, a však hýri pestrými farbami a padajúcim farebným lístím. Október je zároveň mesiacom úcty k starším ľuďom. Aj my v našej základnej škole si vážime našich bývalých kolegov, ktorí sú na zaslúženom odpočinku. Dňa 24.10.2017 sme ich pozvali na posedenie, aby sme im a aj takto vyjadrili našu úctu.

  Z príhovoru pani riaditeľky:

  Október je mesiac, ktorý je jedným z posledných troch mesiacov v roku, možno už trochu chladný a však spolu s mesiacom máj, skrýva v sebe najväčšie čaro ročného obdobia.

  Október je zároveň už od roku 1999 zároveň  mesiacom úcty k starším.

  Nezabúdajme, že každému z nás pribúdajú roky. Neúprosne a neomylne ich prideľuje čas zo svojho náručia nám všetkým. Človek sa ocitá v jeseni života a v spomienkach sa obzerá do minulosti. A spomienky sú pestré ako tá príroda na jeseň. Tak aj v spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne, až smutné obdobia. Pripomínam si bilancujem s Vami. Cením si Vaše skúsenosti, životné múdrosti, vážim si Vaše vrásky, vlasy postriebrené šedinami, teplo v srdci, odovzdanosť dlane.

  Nech je Vaša jeseň plná plodov, krásna, pokojná a slnečná. Nech je pre Vás jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie života.

  Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny vtedy, keď ho majú ľudia radi    - hovorí jedna ľudová múdrosť.

  Ctení seniori, prijmite úprimné želanie, aby strom Vášho života ešte dlhé roky obsypávali kvety, aby ste ešte dlho každú jar obdivovali ich krásu.

  GALÉRIA:

  Foto: Mgr. Jaroslav Vančík

 • Týždeň športu na našej škole

       Celý predminulý týždeň sme sa doma s bratmi aj v škole so spolužiakmi tešili na týždeň športu. Pripravili ho pre nás v Malcove naši telocvikári od 9. do 13. októbra. Boli sme všetci „nažhavení“ na víťazstvá a medaily. Ja a moji bratia sme si vytvorili družstvo, na súťaže sme sa pripravili a tešili sa na  týždeň plný zážitkov a víťazstiev. Vedeli sme, že konkurencia bude veľká, veď behu sa zúčastnia aj žiaci okolitých škôl. Ale stalo sa, čo som nechcel. Zranil som sa,  bolo po radosti. Bol by to zázrak, aby ma noha prestala bolieť! Preto som sa rozhodol, že ako nútený pozorovateľ sa stanem športovým novinárom.

       V pondelok bol penaltový festival (rozstrel). Toho sa naše družstvo nezúčastnilo. Chceli sme dať šancu aj ostatným. Aj tak ho za dievčatá (baby) vyhrala spolužiačka Danka Chomjaková. Tuším už po druhý raz. Za mladších chalanov zobral zlato Vilo Kačmár a za starších Zdeno Hangirbadžo. Utorok bol deň nášho teamu. Futbalový turnaj. Súboj troch dievčenských a piatich chlapčenských družstiev. Za baby vyhrali zase naše hviezdy- ôsmačky a deviatačky teamu FC Stars. Nedali šancu ani Káčerovcom ani Rebelkám. Môžete hádať, kto vyhral za chlapcov. Naši. FC Drevorubači. Porazili FC Pomaranče aj Španielov. Veľmi ma mrzelo, že som pri tom nebol.

       V stredu na florbalovom turnaji bolo viac teamov ako som čakal. No aj tento turnaj sme vyhrali, aj keď bez mojej pomoci. Tentokrát sme sa nazvali Fúzači a okrem mojich bratov Jakuba a Kamila Kravecových v družstve boli aj Dano Kaščák, Mišo Bocko, Jano Kováč a Rasťo Horváth. Taktika, technika a vytrvalosť sú proste naše zbrane.

       Blížil sa piatok a prípravy na vyvrcholenie športových dní boli najintenzívnejšie. Bol som viac nervózny ako tí, čo behať pôjdu. Náš beh sa volá memoriál Mgr. Jozefa Harňáka. Organizujeme ho ako odkaz a spomienku na nášho nebohého pána riaditeľa. Je to česť už len tam byť. Prišli školy z Raslavíc aj Bardejova. Všetci sa podieľame na organizácii. Po prvej hodine sme sa presunuli na malcovské ihrisko. Ja som mal na starosti bežecké čísla a zapisovanie bežcov, dievčatá rozdávali čaj....Po príchode všetkých zúčastnených sa to mohlo začať. Najprv bežali mladšie žiačky a seniori. Boli vytrvalí a snaživí. Trať bola ťažká, terén ešte mokrý. Zvíťazili síce všetci, ale na stupienok sa zmestili len Viktória Koreňová zo ZŠ Komenského (1.), Tamara Lamancová (2.) a Dominika Gdovinová (3.) obe z Raslavíc. Seniori, ktorí za aktívneho povzbudzovania obecenstva z našej školy zvládli trať vo výbornom čase si tiež odniesli zaslúženú odmenu. Prvý bol pán Valentín Šoltés a druhý pán Ján Drotár. Za dámy to vyhrala babinka môjho spolužiaka Mareka Kramára, pani Mária Kramárová, ktorá predbehla dve Marienky – Reviľákovú a Džundovú. Boli skvelé. Ukázali nám, že športovať sa dá v každom veku. Memoriál pokračoval ďalšími behmi. Všetky boli napínavé, bojovalo sa do posledných síl. V mladších žiakoch sme získali zlato. Vyhral náš Maroš Lamanec pred Raslavičanom Adamom Balážom. Bronz získal náš Vilo Kačmár.  Posledné dva behy boli najnapínavejšie. Bežali krásne dievčatá. Naša kategória, naše typy. Vanesa Kapcová z Raslavíc porazila Slávku Ratvajskú a Katku Herstekovú zo ZŠ Komenského. Naše dievčatá nebodovali ale nemusia smútiť, majú predsa nás.

    Keď vyštartovali starší žiaci bol som napätý. Bežali obaja moji bratia. Jakub sa hneď dostal do popredia, Kamil zvolil inú stratégiu. Po prvom kole trochu strácali, no všetko mohli ešte dobehnúť. Nakoniec sa umiestnili v prvej desiatke. Všetko dopadlo tak, že každý bol spokojný. A ja ešte dúfam, že o rok budem môcť zažiť to isté vzrušenie ako tento rok žiaci, ktorí behali na V. ročníku Memoriálu Mgr. Jozefa Harňáka v cestnom behu.

  V závere sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prišli športovať aj tým, ktorí nezabúdajú na odkaz nášho nebohého pána riaditeľa Harňáka a nielen počas týždňa športu sa starajú o zdravé telo a zdravý duch našej školy. Vedeniu ZŠ Malcov, pánom učiteľom Marcinovovi a Bačovi a pani učiteľke Hudákovej.

   

  Michal Kravec, 8. A, ZŠ Malcov

  Foto: Oliver Sidorjak

  GALÉRIA:

   

   

   

 • 25. 10. 2017

  Aktualizovali sme modul Prvý stupeň

 • Európsky deň jazykov na ZŠ v Malcove 2017

   

  Cudzím jazykom sa v súčasnosti venuje čoraz viac pozornosti. Ovládanie jazykov je základom úspešnej komunikácie, ktorá dnes ovplyvňuje každú stránku života. Vďaka tejto schopnosti sa nám otvárajú brány k štúdium, práci a lepšiemu životu v rámci EÚ.

  26. septembra si pripomíname Európsky deň jazykov, do osláv ktorého sa ZŠ v Malcove zapája už siedmy rok. Sviatok odštartovala rozhlasová relácia venovaná rôznorodosti členských krajín a pre žiakov boli vyhlásené kvízové otázky, na ktoré žiaci hľadali odpovede počas celého týždňa.

  Vyučujúci cudzích jazykov sa každoročne snažia obmieňať aktivity žiakov venované tomuto dňu. Témou tohtoročných osláv jazykového dopoludnia bola výroba spomienkových predmetov, tzv. suvenírov, ktoré sú úzko späté s návštevou cudzej krajiny. Keďže sa na našej škole vyučujú tri cudzie jazyky, žiaci si mohli zvoliť výrobu suveníru z Anglicka, Ruska, či Nemecka. Na výrobu predmetu mohli použiť ľubovoľný materiál. Detskej fantázii sa medze nekladú, čoho dôkazom boli aj originálne výsledky prác našich žiakov. Fantázia sa zmiešala s nápaditosťou a vznikli výnimočné suveníry na výrobu ktorých žiaci použili kartónové škatule, drevené doštičky, rôzny papierenský a textilný materiál.

  Práca žiakov prebiehala organizovane - boli rozdelení do siedmich tried. Súťažilo sa v troch kategóriách: 3.-5. ročník, 6.-7.a 8.-9. ročník. Prácu žiakov v triedach koordinovali vyučujúci cudzích jazykov- Mgr. Ivana Jaščurová, Ing. Ján Karol, Mgr. Karchová, PaedDr. Tulenková,  Mgr. Andrea Tarnovská, Mgr. Martina Marčinová, a Mgr. Viera Sidorjaková. Celkové vyhodnotenie prác prebiehalo na konci jazykového týždňa, zároveň boli vyhlásení aj víťazi vedomostného kvízu. Šikovné ruky našich žiakov boli  ocenené porotou, ktorú tvorili vyučujúci – Mgr. Zuzana Rančíková, Mgr. Zuzana Židišinová a Mgr. František Maxin. Žiaci boli odmenení hodnotnými vecnými cenami, a tiež nadšením, že práve ich práca je súčasťou výstavy, ktorá púta zrak nielen ostatných spolužiakov, ale aj verejnosti. Výstava žiackych prác prebiehala v priestoroch školy a  výtvory svojich detí mohli prísť obdivovať rodičia, súrodenci, aj starí rodičia.

  Sviatok Európskeho dňa jazykov je na našej škole veľmi obľúbený. Je už tradičným symbolom mesiaca september a tiež slávnostným štartom školského roka. Pri príležitosti tohto  dňa objavujeme nové talenty spomedzi žiakov a zisťujeme, že medzi našimi žiakmi vyrastajú šikovní remeselníci, rezbári a kreatívni umelci. Tento deň nepochybne prispieva k zefektívneniu vyučovania cudzích jazykov na našej škole a je veľkou inšpiráciou pre ďalšie napredovanie našich žiakov v oblasti poznania iných jazykov.

                                                                                                Mgr. Zuzana Rančíková

  GALÉRIA:

  Foto: Mgr. Zuzana Rančíková

 •  

   

 • 3. 10. 2017

  Aktualizovali sme modul Projekty

 • Návšteva Lesníckeho ekocentra

              

  Aj tento školský rok navštívili žiaci 5. ročníka Lesnícke ekoncentrum v Malcove. Hlavnou témou besedy bol les, jeho život, význam a ochrana. Žiaci sa 27. júna 2017 oboznámili s významom lesa či prácou lesníkov. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o živote lesnej zveri,  spoznávali živočíchy podľa zvukov. Zopakovali si základné pravidlá správania sa v lese. Dozvedeli sa, čoho sa je potrebné v lese vyvarovať a prečo je potrebné prírodu chrániť. Na záver nám ostáva poďakovať za čas, ktorý nám pracovníci Lesníckeho ekocentra venovali a za poučnú besedu, ktorú si pre nás pripravili.

  Mgr. Blanka Uchaľová

  GALÉRIA:

  Foto: Mgr. Martin Marcinov

   

   

   

   

   

 • Deň otcov

  Deň otcov je krásnym sviatkom všetkých oteckov. V kalendári je im „zasvätená“ tretia nedeľa v mesiaci jún, kedy si pripomíname dôležitosť otca v rodine a pri výchove detí. Tak ako mamičky aj oteckovia majú svoj veľký deň, kedy na nich myslíme možno o niečo viac ako obyčajne. Inak tomu nebolo ani dňa 25.6.2017, kedy za krásneho slnečného popoludnia zavítali do kultúrneho domu v Malcove oteckovia so svojimi šikovnými detičkami. Po slávnostnom otvorení Mgr. Džundovou riaditeľkou ZŠ v Malcove, bol pre rodičov pripravený kultúrny program. Vystúpili žiaci zo SZUŠ Kesel z Bardejova, ktorá v tomto školskom roku začala spolupracovať so ZŠ v Malcove. Svoju šikovnosť predviedli aj žiačky ZŠ z Malcova, ktoré navštevujú záujmový krúžok Tancuj v rytme pod vedením Mgr. Hudákovej. Záverečný potlesk potešil účinkujúcich a vyjadril radosť rodičov z talentu detí aj z milého stretnutia.

  Rodina je miestom, kde sa utvárajú ľudské srdcia a spoločné stretnutia rodiny a školy nám pomáhajú budovať hodnoty ľudskosti a humanizmu.

  Mgr. Radka Hudáková

  GALÉRIA:

  Foto: Mgr. Hudáková a Mgr. Jurecová

 • Prijatie žiakov ZŠ v Malcove starostom obce

  Aby sa žiakom v škole darilo dosahovať dobré výsledky a mali chuť zapájať sa do rôznych súťaží, je potrebné ich motivovať. Motivovať ich môžeme v škole pochvalou alebo dobrou známkou. Okrem  toho je potrebné, aby aj prostredie ich povzbudzovalo dosahovať dobré výsledky. V obci Malcov sa záujem o žiakov realizuje odmeňovaním tých najlepších.

  Dňa 22.06. 2017 sa na pôde Obecného úradu v Malcove uskutočnilo prijatie  žiakov a učiteľov starostom obce JUDr. Stanislavom Gernátom. Ide o pravidelné ocenenie najúspešnejších žiakov, ktorí dosiahli úspechy  v reprezentácii našej školy za uplynulý školský rok. Naši žiaci dosiahli popredné umiestnenia vo vedomostných súťažiach, olympiádach, športových či umeleckých súťažiach na úrovni okresného, krajského a celoslovenského kola. Spolu s nimi boli odmenení aj učitelia, ktorí majú veľkú zásluhu na ich príprave. Slávnosť otvorila riaditeľka ZŠ v Malcove Mgr. Viera Džundová, ktorá privítala všetkých zúčastnených. Žiaci sa prezentovali prednesom – básnickým pásmom, čím otvorili vzácnu chvíľu tohto výnimočného dňa. Nasledoval samotný akt oceňovania a z rúk pána starostu si ďakovný list prevzali devätnásti žiaci prvého a druhého stupňa: Leonard Kramár, Vilam Kačmár, Šimon Kramár, Lívia Cudráková, Tereza Draganovská, Bronislava Mlynaričová, Nikoleta Kaščáková, Sára Kramárová, Daniel Kačmár, Martin Tulenko, Ján Štefanov, Jakub Kravec, Martina Lamancová, Dávid Vaľko, Lívia Glovňová, Lenka Glovňová, Slavomíra Bučková, Miroslava Bilá, Marek Billý a desiati učitelia. Menovaní žiaci a ich učitelia sa zároveň podpísali do školskej kroniky a Pamätnej knihy obce Malcov.  Po odovzdaní ďakovných listov a vecných darov sa svojím príhovorom pán starosta poďakoval žiakom a učiteľom za ich úsilie a námahu počas celého školského roka a reprezentáciu nielen seba, ale aj školy a obce. Vyjadril presvedčenie, že to nie sú pre nich posledné slová uznania, ale rozvojom svojich schopností môžu dosiahnuť ešte mnoho úspechov vo svojom živote, a tak inšpirovať nielen seba, ale aj svojich spolužiakov. Životnou filozofiou Konfucia povzbudil všetkých prítomných: „Dávaj pozor na svoje myšlienky, stanú sa slovami. Dávaj pozor na svoje slová, stanú sa činmi. Dávaj pozor na svoje činy, stanú sa zvykmi. Dávaj pozor na svoje zvyky, stanú sa charakterom. Dávaj pozor na svoj charakter, stane sa tvojím osudom.“  Žiaci vo svojom záverečnom poďakovaní poukázali na vzornú spoluprácu medzi školou a obcou, poďakovali za vytváranie priaznivých podmienok pre školskú prácu a v neposlednom rade za láskavosť a podporu. Záver slávnosti ukončila pani riaditeľka slovami vďačnosti, ktoré patrili žiakom, učiteľom, rodičom a starostovi obce za prijatie a odmenenie ich dosiahnutých výsledkov.

  Aj vďaka významným podujatiam takéhoto charakteru získavajú žiaci novú motiváciu do budúcnosti a pocit, že ich celoročnú námahu a dosiahnuté úspechy sú ocenené aj za dverami školy. Už tradične je prijatie u starostu obce organizované v posledných dňoch končiaceho sa školského roka a pre všetkých je znamením, že sa blíži obdobie dovoleniek a zaslúženého oddychu, ktorý všetci tak túžobne očakávame.

  Našim žiakom prajeme, aby sa im vždy vytvárali možnosti a priestor dosahovať úspechy, ktorými potešia seba, svojich učiteľov, aj svojich rodičov.

  Mgr. Jana Stašová, Mgr. Zuzana Rančíková

  GALÉRIA:

  Foto: Mgr. Jaroslav Vančík

 • 23. 6. 2017

  Aktualizovali sme modul Časopisy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria