Navigácia

Profil školy História školy

História školy

Prvý raz sa škola v Malcove spomína už v roku 1600, kedy sa v súpise z tohto roku v Malcove uvádza nielen kostol, fara a mlyn ale aj škola, ktorá bola zrejme cirkevná.[1] Základná škola v Malcove, ktorej história siaha do roku 1845, vtedy bola založená prvá farská škola, ktorej učiteľom bol cirkevný kantor Andrej Jackovič. V priebehu času škola nebola nikdy zrušená a v rôznych podobách funguje až do dnešnej doby.[2] V roku 1930 sa cirkevná škola v Malcove stala obecnou a v roku 1943 sa začala výučba v novej budove. Po II. svetovej vojne sa otvára prvá ruská meštianska škola v obvode Malcovskom s vyučovacím jazykom ruským. Keďže väčšina obyvateľov Malcova hovorila materinským jazykom slovenským, respektíve hornošarišským nárečím, čoskoro bola otvorená slovenská pobočka. V roku 1951 bola pri osemročnej strednej škole zriadená školská družina. Roku 1954 boli školy zlúčené a vzniká jedna škola s vyučovacím jazykom slovenským. V rokoch 1959 až 1962 sa naďalej pokračovala vo výstavbe nových budov pre školu, taktiež sa buduje športový areál s hádzanárskym a futbalovým ihriskom.[3] V roku 1995 je otvorený nový samostatný pavilón a v roku 2004 škola dostáva do užívania novú budovu telocvične, ktorá je súčasťou školského areálu. Od roku 1940 sa vo funkcii riaditeľa školy vystriedali títo pedagógovia: Viktor Michalovič, Mária Leštinská, Andrej Lipták, Andrej Tej, Ján Perát, Štefan Perger, Jozefína Cisáriková, Ján Hrušovský, Eugen Olejár, Gizela Mydlíková, Štefan Matejovský, Jozef Molčan, Anna Steranková, Jozef Harňák.[4] Od roku 2012 je riaditeľkou školy Viera Džundová.

 

[1] ULIČNÝ, F:  Dejiny osídlenia Šariša. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1990. s. 187.

[2] AGF Malcov. JANICKÝ, A.: Dejiny obce Malcov a jeho Gréckokatolíckej farnosti., s. 17

[3] MOLČAN J., JUREKOVÁ M.: 650 Malcov. Bardejov : Okresné osvetové stredisko, 1988. s. 14-15.

[4] MLYNARIČOVÁ, Ľ.: Malcov. Bardejov : Obecný úrad Malcov, 2006. s. 29-30.

TEXT: Mikuláš Jančuš

 

Zaujímavosti z histórie školy:

 

 • 23. marca 1945 vznikla Ruská meštianska škola v Malcove - dve triedy s vyučovacím jazykom ruským a jedna trieda s vyučovacím jazykom slovenským
   
 • v r. 1950 boli zriadené 2 triedy strednej školy v 6. – 8. ročníku s vyučovacím jazykom slovenským a jedna národná škola roč. 1. – 5. tiež s vyučovacím jazykom slovenským
   
 • V školskom roku 1969/1970 bolo už 6 tried v 1. – 5. ročníku a 14 tried v 6. – 9. ročníku
 • 28. - 29. mája r. 1970 ZDŠ nadviazala družbu s poľskou školou v Kobyľanke
 • 3. septembra 1973 bola do prevádzky uvedená nová školská jedáleň s kapacitou 280 detí
   
 • 5. 9. 1995 bol odovzdaný do prevádzky nový pavilón
   
 • 6. 12. 1996 - krst prvého školského časopisu Prameň
   
 • 1. 4. 2002 prešla škola na právnu subjektivitu
   
 • V školskom roku 2003/2004 bola uvedená do prevádzky telocvičňa a bola zriadená učebňa výpočtovej techniky s napojením na internet
   
 • V súčasnosti má základná škola 29 tried, na I. stupni 8 tried a 1 oddelenie ŠKD. Zriadených je aj 10 špeciálnych tried

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Malcove
  Malcov č. 16,
  08606 Malcov
 • 054/488 2123

Fotogaléria